Jump to content
О фейках и дезинформации Read more... ×
Sign in to follow this  
Хранительница Усадьбы

Луч света в тёмное царство

Recommended Posts

Bolszewicy, Panie Andy*...

... - a ściślej Armia Czerwona - miała wpisany w устав przepis "плюс три", czyli prawo przez trzy dni palić, gwałcić i rabować. Z tym, że dowództwo pozwalało rozciągać te trzy dni w nieskończoność, jeśli tylko zaistniały tzw. sprzyjające okoliczności.

 

I wie Pan? Wcale nie mam pewności, czy ten przepis został już usunięty.

 

W głowach jeszcze im w każdym razie tkwi.

 

Niedawno w Salonie24 - na blogu R-P - któryś z funkcyjnych Ursjan (inni przecież przychodzić tu nie mogą) zasłaniał się argumentem "prawa zwycięzcy", mającym jakoby usprawiedliwiać zbrodnie Armii Czerwonej, dokonane na Polsce i Polakach w latach 1939-45, choć nie umiał odpowiedzieć mi na pytanie, kiedy to Związek Sowiecki wypowiedział Polsce wojnę.

 

No, ale z nimi w ogóle nie ma rozmowy, bo ze ślepym o kolorach nie sposób, prawda?

 

 

Pozdrawiam z rezygnacją w głosie

2010-05-09 16:17

Xiężna

 

 

Большевики, Пан Аndy*..

 

 

.. - а точнее Красная Армия - имела вписанное в устав правило "плюс три", то есть право в течение трех дней жечь, насиловать и грабить. С этим, что командование позволяло растягивать эти три дня до бесконечности, если только возникли так

называемые благоприятные обстоятельства.

 

 

И знает Пан? Совсем я не имею определенности, что это предписание было уже устранено.

 

 

В сознании их пока в любом случае лежит.

 

 

Недавно в Салоне24 - на блоге R-P - какой-то из функциональных Урсян (другие ведь приходить сюда не могут) закрывался аргументом "права победителя", который якобы оправдывает преступления Красной Армии, сделанные Польше и полякам в 1939-1945 годы, хотя он и не смог ответить на мой вопрос, когда Советский Союз объявил войну Польше.

 

Ну, но с ними вообще нет разговора, потому что со слепым о цветах не может быть, правда?

 

 

Я приветствую с отказом в голосе

Княжна

 

 

Panie Madziarze...

Odnoszę wrażenie, że pomylił Pan albo blogi, albo adresatów swego komentarza.

 

Dziewiąty maja nie jest dla mnie żadnym świętem, w ogóle tu o tej dacie nie wspominam i nie rozumiem, o co zgłasza Pan pretensje.

 

Pozdrawiam jednakowoż pogodnie

2010-05-10 23:38

Xiężna

Пан Madziarze..

 

 

Создается впечатление, что перепутал Пан либо блоги, либо адресата своего комментария.

 

 

Девятое мая не является для меня каким-либо праздником, вообще здесь эту дату я не вспоминаю и не понимаю, о чем заявляет Пан претензии.

 

 

Я приветствую однако погоже

 

 

 

 

Моя ссылка

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×