Jump to content
Sign in to follow this  
Selina

Ἀνάβασις Niniwa-team - 66.

Recommended Posts

 

1)

Niedziela 7.07

/ Pisze Wioletta Śliwka /

Nastał długo wyczekiwany moment. Jeszcze tylko małe poprawki, ostatnie przygotowania do Nabożeństwa. Coraz więcej gości przybywa na główną uroczystość. Wierszyna chyba od początku swojej historii nie gościła tylu ludzi.

 

 

Воскресенье 7.07

/ Пишет Виолетта Śliwka /

Настал долгожданный момент. Еще только маленькая поправка, последние приготовления к Молебну. Все больше и больше посетителей приходят на главное событие. Wierszyna, вероятно, с самого начала своей истории не принимала так много людей.

 

 

2)

Nasi rowerzyści po raz kolejny mogli dziś pospać sobie nieco dłużej. Mogą sobie na to pozwolić, ich liczniki nie pokazują już ile jeszcze zostało do mety. O godz. 9.00 zjedli wspólnie śniadanie. Potem pomagali rozstawiać miedzy innymi sprzęt nagłaśniający, ławki. Dziewczyny razem przygotowywały w kuchni sałatki, kroiły kiełbasy, kaszanki, balerony i inne rarytasy. Każdy miał zajęcie. Nasza grupa myślami była z pielgrzymami, który jechali autokarem. Do końca wierzyli, że uda im się dotrzeć na czas, na Msze św. Stało się jednak inaczej. Wszelkie zabiegi, żeby opóźnić w jakiś sposób rozpoczęcie planowanego na godz. 12.00 Nabożeństwa nie powiodły się. O. Tomek otrzymał smutną wiadomość,że autokar przyjedzie z dwugodzinnym opóźnieniem.

 

 

Наши велосипедисты снова могли поспать теперь немного дольше. Они могут себе это позволить, счетчики не показывают сколько осталось времени до финиша. В 9.00 завтракали совместно. Потом помогали расставить звуковые системы, скамейки. Девушки вместе на кухне готовили салаты, резали колбаса, кровяную колбасу, ветчину и другие деликатесы. У всех была работа. Мысленно были с группой паломников, которые ехали на автобусе. До конца верили, что они смогут приехать на время на мессу святую. Но случилось иначе. Все процедуры, чтобы задержать начало планируемого в полдень, в 12.00, Богослужения не увенчались успехом. О. Томек получил печальную новость, что автобус приедет с двухчасовым опозданием.

 

 

3)

O godz. 11.30 odbyło się oficjalne przywitanie wszystkich gości, którzy zjechali do Wierszyny na główne uroczystości. Następnie o godz. 12.00 odbyło się Nabożeństwo przed kościołem. Na samym początku Biskup poświęcił nowy ołtarz oraz witraże. Mszy świętej przewodniczył Arcybiskup z Kazachstanu. Na wstępie Biskup Klinowisz z Irkucka wygłosił przemówienie. We wstępie nawiązał do Hani, która ujęła go swoją postawą. Poprosiła Biskupa, aby codziennie przychodził do szpitala z Komunią Świętą.

 

 

В 11.30 было официальное приветствие всех посетителей, которые приехали в Вершину на главное событие. Затем в 12.00 Богослужение было проведено перед костелом. В самом начале епископ благословил новый алтарь и витражи. Мессу провел архиепископа из Казахстана. Сначала епископ Иркутский Klinowisz выступил с речью. Во введении обратился к Хане, которая покорила его свом поведением. Просила епископа, чтобы приходил ежедневно в больницу со Святым Причастием.

 

 

 

4)

Kazanie wygłosił nuncjusz apostolski Iwan Jurkowicz ze Słowenii. Jeszcze przed Mszą świętą spotkał się z naszymi rowerzystami. Okazało się, że również dużo jeździ na rowerze. Chciał zobaczyć między innymi rowery uczestników wyprawy. Przez około 40 minut opowiadał o swoich wyprawach rowerowych. Ksiądz Jurkowicz jechał miedzy innymi rowerem ze Słowenii do Taize.

 

 

С проповедью выступил Апостольский нунций в Словении Иван Jurkowicz. До мессы он встретился с нашими велосипедистами. Оказалось, что он тоже много ездит на велосипеде. Он хотел увидеть,между прочим, велосипеды участников экспедиции. В течение примерно 40 минут рассказывал о своих велосипедных экспедициях. Ксендз Jurkowicz проехал на велосипеде, в частности, из Словении в Taize.

 

 

5)

A kazanie? Dziś o wierności oraz o rodzinie. Ksiądz posłużył się przykładem Sary i Piotra, którzy we wtorek przed ołtarzem przyrzekną sobie wierność. W Rosji niestety bardzo mało zawiera się związków małżeńskich. Dużym problemem jest zawarcie ślubu cywilnego, nie mówiąc już o ślubie kościelnym.

 

 

А проповедь? Сегодня о верности и семье. Ксендз использовал пример Сары и Петра, которые во вторник перед алтарем произнесут обещание верности. В России, к сожалению, очень мало совершается браков. Большой проблемой является заключение гражданского брака, не говоря уже о венчании.

 

 

6)

Msza święta była bardzo uroczysta. Na koniec przedstawiciele różnych grup, które przyjechały do Wierszyny na Nabożeństwo składali przed ołtarzem ofiary. Nasza ekipa złożyła relikwie bł. księdza Jerzego Popiełuszki oraz kask Hani, jako Hełm wiary. Był to wzruszający moment dla wszystkich. Hełm pozostanie w kościele i ma symbolizować cierpienie i trud całej wyprawy rowerowej, który włożyli nasi rowerzyści, a w szczególności Hania. Dodatkowo Sara i Piotrek złożyli w ofierze swoje cywilne obrączki.

 

 

Месса была очень торжественной. В конце представители различных групп, которые пришли в Вершину на Богослужение, положили переел алтарем пожертвования/подарки. Наша команда положила реликвии бл. Ксендза Ежи Попелушко и шлем Хани как шлем веры. Это был волнующий момент для всех. Шлем будет оставаться в церкви и предназначен символизировать страдания и трудности велосипедного путешествия, которые испытали наши велосипедисты, особенно Ханя. Кроме того, Сара и Петр принесли в жертву свои гражданские обручальные кольца.

 

 

7)

Po Mszy świętej goście oraz mieszkańcy Wierszyny zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Później nastąpił uroczysty obiad. Nasza ekipa służyła za kelnerów. Szczegółowych instrukcji co do kelnerowania udzielił Mateusz Majchrzak, który na co dzień pomaga rodzicom w prowadzeniu restauracji Sielankowe Klimaty w Lublińcu.

 

 

После мессы, гости и жители Вершины сделали памятную фотографию. Затем был праздничный ужин. Наша команда служила официантами. Подробные инструкции по обслуживанию дал Матеуш Majchrzak, который каждый день помогает родителям в ресторации «Сельская идиллия» в Люблинце .

 

 

8)

W trakcie obiadu ojciec Tomek dostał znak, że autokar z pielgrzymami jest już na drodze dojazdowej do Wierszyny. Postanowił wyjechać im naprzeciw rowerem. Niestety jak się okazało autobus utknął w połowie drogi, ponieważ wcześniej była burza i droga stała się nieprzejezdna z uwagi na gliniaste podłoże. Ostatnie kilometry cała ekipa z autobusu musiała pokonać na własnych nogach. Jak się okazało było to dla nich zbawienne, po 26 godzinach ciągłej jazdy mogli w końcu rozprostować nogi. Dwa kilometry przed wioską dzielnych pielgrzymów podwiózł inny autobus, który spotkali po drodze. W Wierszynie gościom z autokaru zgotowano serdeczne i radosne przywitanie. Były śpiewy, uściski, oraz nieustające pozdrowienia.

 

 

Во время обеда отец Томек получил знак, что автобус паломников уже на подходе к Вершине. Он решил оставить им навстечу велосипедом. К сожалению, как выяснилось, автобус застрял в середине дороги, потому что раньше была буря и дорога стала непроходимой из-за глинисой поверхности. Последние км от автобуса всей команде пришлось преодолеть на своих ногах. Как оказалось, это была полезно для них, после 26 часов непрерывного сидения смогли, наконец, размять ноги. За два километра до деревни храбрых паломников подвез другой автобус, который встретился на пути. В Вершине приезжим из автобуса был оказан теплый и радостный прием. Песни, объятия и неустанные поздравления.

 

 

9)

Po obiedzie odbyły się występy artystyczne w Domu Polskim. Przedstawienie nawiązywało do historii kościoła w Wierszynie. W przygotowaniu przedstawienia pomagały siostry Służebnice oraz artystka z grupy ewangelizacyjnej – Aneta z Gdańska. Cały program był solidnie przygotowany. Szczególną uwagę przykuwały piękne stroje ludowe mieszkańców Wierszyny. Później były występy zespołu rosyjskiego, który przyjechał z sąsiedniej wsi, śpiewającego pieśni ludowe. Na sam koniec części artystycznej na scenie zostali przedstawieni nasi dzielni pielgrzymi z autokaru. Później specjalnie dla nich została odprawiona Msza święta, której przewodniczył ojciec Marek Skiba. W tym czasie ojciec Tomek, Jola, Krzysztof oraz Mateusz Mika udali się siostrą Urszulą do Irkucka odwiedzić Hanię w szpitalu. Każdy z ekipy rowerowej chce odwiedzić Hanię, dlatego też codziennie w odwiedziny jedzie inna osoba z ekipy. Dziś na pełen spontan pokusiła się Sonia, która pojechała do Irkucka na stopa. Jeszcze przed wyjazdem do szpitala, ojciec Tomek powiedział Soni, aby w końcu zrobiła coś szalonego - tak jakby w całej tegorocznej wyprawie nie było nic szalonego. :) Sonia wzięła sobie słowa ojca na poważnie i pojechała do Irkucka innym busem, bez dokumentów, telefonu i adresu szpitala. Jak się okazało była w szpitalu wcześniej od ojca Tomka.

 

 

После обеда, художественные выступления прошли в польском доме. Представление напомнило историю церкви в Вершине. При подготовке представления помогали сестры служебницы и художница из группы евангелизации - Анета из Гданьска. Вся программа была подготовлена ​​солидно. Особое внимание привлекли красивые национальные костюмы жителей Вершины. Потом были выступления сборной России, которая приехала из соседнего села, пели народные песни. В конце художественной части на сцене были представлены наши храбрые паломники из автобуса. Позже, специально для них была отслужена Месса, которую проводил отец Марк Скиба. В то время его отец Томек, Йола, Кшиштоф и Матеуш Мика с сестрой Урсулой отправились в Иркутск, чтобы посетить Ханю в больнице. Каждый в велосипедной команде хочет посетить Ханю, поэтому каждый день едет кто-то другой из команды. Сегодня с полной непосредственностью Соня попыталась отправится в Иркутск автостопом. Еще перед отъездом в больницу, отец Томек сказал Соне, что наконец сделала что-то сумасшедшее – так бы за всю экспедицию этого не было бы ничего сумасшедшего. :) Соня приняла слова отца серьезно и отправилась в Иркутск другим автобусом, без документов, номера телефона и адреса больницы. Как оказалось, она была в больнице раньше отца Томека.

 

 

 

10)

Głównym celem dzisiejszych odwiedzin Hani w szpitalu była Msza święta. Ojciec Tomek odprawił Nabożeństwo specjalnie dla Hani w sali szpitalnej. Widać jak ważna dla Hani jest codzienna Eucharystia. Z pokorą przyjmuje cierpienie, a energię na walkę z bólem bierze przyjmując Pana Jezusa do swojego serca. Słowa Hani wypowiedziane w dzisiejszej rozmowie z Ojcem Tomkiem: „Bóg mnie wybrał” są tylko jeszcze jednym potwierdzeniem wspaniałego świadectwa wiary. Hania swoja postawą zjednuje sobie duże grono ludzi. Dziś w szpitalu, w odwiedzinach była pani konsul, która miała jechać na główne uroczystości do Wierszyny. Jak nam powiedziała, wolała spędzić ten czas z Hanią. Dziś w szpitalu z poszkodowaną zostanie Jola i Krzysztof. Natomiast Mateusz Mika i Justyna Kotas zostaną na noc w kurii biskupiej w Irkucku. Jutro mają tajną misję do spełnienia. Justyna pojedzie z Irkucka do Wierszyny na rowerze Hani. Będzie jej towarzyszył Mateusz Mika. Cała akcja ma mieć wymiar symboliczny. Rower Hani dojedzie do mety tegorocznej wyprawy.

 

 

Основная цель сегодняшнего визита в больницу к Хане была месса. Отец Томек отправил богослужение специально для Хани в больничной палате. Вы видите, как важно для Хани ежедневная Евхаристия. Смиренно принимает страдания, а энергию тратит на борьбу с болью, приняв Иисуса в свое сердце. Слова Хани, сказанные в сегодняшней беседе с отцом Томеком: "Бог выбрал меня", просто еще одно подтверждение большого свидетельства веры. Ханя своим отношением подкупает большой круг людей. Сегодня больницу посетила пани консул, которая должна была поехать на главные торжества в Вершину. Как мы уже говорили, она предпочла провести это время с Ханей. Сегодня в больнице с пострадавшей будут Йола и Кшиштоф. А Матеуш Мика и Юстина Kotas останутся на ночь в епископской курии в Иркутске. На завтра у них секретная миссия. Юстина поедет из Иркутска в Вершину на велосипеде Хани. Ее будет сопровождать Матеуш Мика. Вся акция имеет символическое значение. Велосипед Хани достигает финиша экспедиции этого года.

 

 

 

11)

Pozdrowienia i podziękowania:

- nieustające podziękowania i prośba o modlitwę w intencji Hani - o szybki powrót do zdrowia

- Jola pozdrawia i przekazuje życzenia z okazji urodzin wujkowi Jerzemu

- gorące życzenia dla ojca Karola, który obchodzi dziś swoje 72 urodziny,

- gratulacje i pozdrowienia dla wspaniałych i dzielnych pielgrzymów, który po 8 dniach jazdy autokarem dojechali szczęśliwie do Wierszyny – szczególne podziękowania dla kierowców autokaru.

- gorące podziękowania dla obsługi szpitala w Irkucku gdzie przebywa Hania, za troskę i opiekę nad nią,

- podziękowania za transport do szpitala - jak to powiedział ojciec Tomek dla Szalonej Kobiety - siostry Urszuli.

 

 

Nocleg:

Wierszyna

 

Przejechanych do tej pory kilometrów: 8461

 

 

 

 

 

Поздравления и благодарности:

 

- неустанные благодарности и просьбы молиться за Ханю – о быстром выздоровлении

- Йола приветствует и поздравляет с Днем Рождения дялю Ежи

- самые теплые пожелания отцу Каролю, который отмечает свой 72 день рождения,

- поздравления и приветствия великим и храбрым паломникам, которые, после восьми дней езды на автобусе благополучно прибыли в Вершину - особая благодарность водителю автобуса.

- искреннее благодарности персоналу больницы в Иркутске где Ханя, за вашу заботу и внимание к ней,

- спасибо за перевозку в больницу - по словам отца Тома сумасшедшей/шальной женщине - сестре Урсуле.

 

 

Проживание:

 

Wierszyna

 

Всего 8461 км

Edited by Selina

Share this post


Link to post
Share on other sites
A kazanie? Dziś o wierności oraz o rodzinie. Ksiądz posłużył się przykładem Sary i Piotra, którzy we wtorek przed ołtarzem przyrzekną sobie wierność. W Rosji niestety bardzo mało zawiera się związków małżeńskich. Dużym problemem jest zawarcie ślubu cywilnego, nie mówiąc już o ślubie kościelnym.

 

А проповедь? Сегодня о верности и семье. Ксендз использовал пример Сары и Петра, которые во вторник перед алтарем произнесут обещание верности. В России, к сожалению, очень мало совершается браков. Большой проблемой является заключение гражданского брака, не говоря уже о венчании.

С проповедью выступил Апостольский нунций в Словении Иван Jurkowicz.

 

Вопрос к народу. У кого возникли непреодолимые трудности с заключением обычного брака в ЗАГСе? У кого трудности с венчанием?

Я хренею с этих поляков безмозглых и этого нунция.

 

У нас венчают только после заключения брака в ЗАГСе! И все сложности на этом кончаются. Расписаться в ЗАГСе это, естественно, адская сложность.... там на подходе снайперы отстреливают желающих заключить брак пачками, тех кто дополз пытают раскаленным железом... и только выдержавших пытки таки объявляют мужем и женой.

 

Или придурочный падре гомиков имел в виду? Так с этим в Голландию и далее везде. Сиречь лесом.

 

У нас мало браков? Вот же ж любопытное откровение падре посетило... Господи! Прости меня грешную , но падре этот душной козел!

Edited by Selina

Share this post


Link to post
Share on other sites
A kazanie? Dziś o wierności oraz o rodzinie. Ksiądz posłużył się przykładem Sary i Piotra, którzy we wtorek przed ołtarzem przyrzekną sobie wierność. W Rosji niestety bardzo mało zawiera się związków małżeńskich. Dużym problemem jest zawarcie ślubu cywilnego, nie mówiąc już o ślubie kościelnym.

 

А проповедь? Сегодня о верности и семье. Ксендз использовал пример Сары и Петра, которые во вторник перед алтарем произнесут обещание верности. В России, к сожалению, очень мало совершается браков. Большой проблемой является заключение гражданского брака, не говоря уже о венчании.

С проповедью выступил Апостольский нунций в Словении Иван Jurkowicz.

 

Вопрос к народу. У кого возникли непреодолимые трудности с заключением обычного брака в ЗАГСе? У кого трудности с венчанием?

Я хренею с этих поляков безмозглых и этого нунция.

 

У нас венчают только после заключения брака в ЗАГСе! И все сложности на этом кончаются. Расписаться в ЗАГСе это, естественно, адская сложность.... там на подходе снайперы отстреливают желающих заключить брак пачками, тех кто дополз пытают раскаленным железом... и только выдержавших пытки таки объявляют мужем и женой.

 

Или придурочный падре гомиков имел в виду? Так с этим в Голландию и далее везде. Сиречь лесом.

 

У нас мало браков? Вот же ж любопытное откровение падре посетило... Господи! Прости меня грешную , но падре этот душной козел!

Как ксёндз сказал, что мало браков, значит мало. А кто не верит ксёндзу, тот грешник. :sarcastic:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest wettin

Вопрос к народу. У кого возникли непреодолимые трудности с заключением обычного брака в ЗАГСе?

Как у кого? У тёток постоянно... Никак мужиков в ЗАГС затащить не могут. Так что правду ксёндз сказал (прихожанки на исповеди жаляться видать) ))))) Edited by wettin

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас мало браков? Вот же ж любопытное откровение падре посетило... Господи! Прости меня грешную , но падре этот душной козел!

Может он имел в виду, мало кто в его костеле венчается?

Share this post


Link to post
Share on other sites
A kazanie? Dziś o wierności oraz o rodzinie. Ksiądz posłużył się przykładem Sary i Piotra, którzy we wtorek przed ołtarzem przyrzekną sobie wierność. W Rosji niestety bardzo mało zawiera się związków małżeńskich. Dużym problemem jest zawarcie ślubu cywilnego, nie mówiąc już o ślubie kościelnym.

 

А проповедь? Сегодня о верности и семье. Ксендз использовал пример Сары и Петра, которые во вторник перед алтарем произнесут обещание верности. В России, к сожалению, очень мало совершается браков. Большой проблемой является заключение гражданского брака, не говоря уже о венчании.

С проповедью выступил Апостольский нунций в Словении Иван Jurkowicz.

 

Вопрос к народу. У кого возникли непреодолимые трудности с заключением обычного брака в ЗАГСе? У кого трудности с венчанием?

Я хренею с этих поляков безмозглых и этого нунция.

 

У нас венчают только после заключения брака в ЗАГСе! И все сложности на этом кончаются. Расписаться в ЗАГСе это, естественно, адская сложность.... там на подходе снайперы отстреливают желающих заключить брак пачками, тех кто дополз пытают раскаленным железом... и только выдержавших пытки таки объявляют мужем и женой.

 

Или придурочный падре гомиков имел в виду? Так с этим в Голландию и далее везде. Сиречь лесом.

 

У нас мало браков? Вот же ж любопытное откровение падре посетило... Господи! Прости меня грешную , но падре этот душной козел!

 

Моя старшая дочь венчалась ДО ЗАГСа))))Так што...Брешет ..однако!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Честно говоря не понимаю что такого особо смиренного совершила Ханя?

"Смиренно принимает страдания, а энергия идет на борьбу с болью приняв Иисуса в свое сердце. Слова Хани, сказанные в сегодняшней беседе с отцом Томеком: "Бог выбрал меня", просто еще одно подтверждение большого свидетельства веры. Ханя своим отношением подкупает большой круг людей."

Зашибись. Скромница однако "Бог выбрал меня"

Не обвинила никого в своем падение - достойна всяческого уважения?!?!

 

Сегодня с полной непосредственностью Соня попыталась отправится в Иркутск пешком.- вообще-то там 140 км- они с головой совсем не дружат?

Edited by tata_rr

Share this post


Link to post
Share on other sites
A kazanie? Dziś o wierności oraz o rodzinie. Ksiądz posłużył się przykładem Sary i Piotra, którzy we wtorek przed ołtarzem przyrzekną sobie wierność. W Rosji niestety bardzo mało zawiera się związków małżeńskich. Dużym problemem jest zawarcie ślubu cywilnego, nie mówiąc już o ślubie kościelnym.

 

А проповедь? Сегодня о верности и семье. Ксендз использовал пример Сары и Петра, которые во вторник перед алтарем произнесут обещание верности. В России, к сожалению, очень мало совершается браков. Большой проблемой является заключение гражданского брака, не говоря уже о венчании.

С проповедью выступил Апостольский нунций в Словении Иван Jurkowicz.

 

Вопрос к народу. У кого возникли непреодолимые трудности с заключением обычного брака в ЗАГСе? У кого трудности с венчанием?

Я хренею с этих поляков безмозглых и этого нунция.

 

У нас венчают только после заключения брака в ЗАГСе! И все сложности на этом кончаются. Расписаться в ЗАГСе это, естественно, адская сложность.... там на подходе снайперы отстреливают желающих заключить брак пачками, тех кто дополз пытают раскаленным железом... и только выдержавших пытки таки объявляют мужем и женой.

 

Или придурочный падре гомиков имел в виду? Так с этим в Голландию и далее везде. Сиречь лесом.

 

У нас мало браков? Вот же ж любопытное откровение падре посетило... Господи! Прости меня грешную , но падре этот душной козел!

 

Моя старшая дочь венчалась ДО ЗАГСа))))Так што...Брешет ..однако!!

У нас только со свидетельством о браке назначают венчание. Скоро вроде можно прямо в церкви будет все разом оформить.

 

Про поход пешком тоже доставило... и еще куча перлов. Ханина просьба о ежедневном посещении епископом ее персоны в больнице... Ага, епископу вообще делать больше нечего, только туда шастать каждый день со Святыми Дарами.

Edited by Selina

Share this post


Link to post
Share on other sites

Честно говоря не понимаю что такого особо смиренного совершила Ханя?

"Смиренно принимает страдания, а энергия идет на борьбу с болью приняв Иисуса в свое сердце. Слова Хани, сказанные в сегодняшней беседе с отцом Томеком: "Бог выбрал меня", просто еще одно подтверждение большого свидетельства веры. Ханя своим отношением подкупает большой круг людей."

Зашибись. Скромница однако "Бог выбрал меня"

Не обвинила никого в своем падение - достойна всяческого уважения?!?!

 

Сегодня с полной непосредственностью Соня попыталась отправится в Иркутск пешком.- вообще-то там 140 км- они с головой совсем не дружат?

Не пешком .Она едет "stopem" значит "autostopem" . стоит возле дороги и задержывает машины.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А Ханя, надо полагать, в Областной иркутской лежит? :D Ну, ежели в областной... *мва-ха-ха!*

Хана девке. Варшава там трудицца.

Софья, может сядем, подумаем, не будем горячиться? Хрен с ней, пущай живет.

Edited by деревенщина

Share this post


Link to post
Share on other sites

Честно говоря не понимаю что такого особо смиренного совершила Ханя?

"Смиренно принимает страдания, а энергия идет на борьбу с болью приняв Иисуса в свое сердце. Слова Хани, сказанные в сегодняшней беседе с отцом Томеком: "Бог выбрал меня", просто еще одно подтверждение большого свидетельства веры. Ханя своим отношением подкупает большой круг людей."

Зашибись. Скромница однако "Бог выбрал меня"

Не обвинила никого в своем падение - достойна всяческого уважения?!?!

 

Сегодня с полной непосредственностью Соня попыталась отправится в Иркутск пешком.- вообще-то там 140 км- они с головой совсем не дружат?

Не пешком .Она едет "stopem" значит "autostopem" . стоит возле дороги и задержывает машины.

А ничё что Вершина находится в тупике? А ничё что одинокой девушке не желательно пользоваться автостопом? Вам одной страдалицы мало?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А Ханя, надо полагать, в Областной иркутской лежит? :D Ну, ежели в областной... *мва-ха-ха!*

Хана девке. Варшава там трудицца.

Может сядем, подумаем, не будем горячиться? Хрен с ней, пущай живет.

 

Да я так, слегка попужать... :kolobok_redface: Должна ж она привезти хоть одно воспоминание о коварных москалях, страшных допросах и тени сталинизма над мирными гражданами?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Статистика по бракам по странам Европы (есть и Польша и Россия)

http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0447/analit02.php

Разница максимум в 4 %. Если приводить страны, где предпочитают не ступать в брак, то это Дания.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А я чёто не понимаю, бусы, зеркальца аборигенам уже раздали? Или они на автобусе едут? Опасаюсь, что в Вершине уже нервничают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Честно говоря не понимаю что такого особо смиренного совершила Ханя?

"Смиренно принимает страдания, а энергия идет на борьбу с болью приняв Иисуса в свое сердце. Слова Хани, сказанные в сегодняшней беседе с отцом Томеком: "Бог выбрал меня", просто еще одно подтверждение большого свидетельства веры. Ханя своим отношением подкупает большой круг людей."

Зашибись. Скромница однако "Бог выбрал меня"

Не обвинила никого в своем падение - достойна всяческого уважения?!?!

 

Сегодня с полной непосредственностью Соня попыталась отправится в Иркутск пешком.- вообще-то там 140 км- они с головой совсем не дружат?

Не пешком .Она едет "stopem" значит "autostopem" . стоит возле дороги и задержывает машины.

Да уж... спасибо за подсказку. Но одной ехать автостопом это не просто сумасшествие, это шизанутость в квадрате. Хотя дураков Бог хранит. Доехала же.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Честно говоря не понимаю что такого особо смиренного совершила Ханя?

"Смиренно принимает страдания, а энергия идет на борьбу с болью приняв Иисуса в свое сердце. Слова Хани, сказанные в сегодняшней беседе с отцом Томеком: "Бог выбрал меня", просто еще одно подтверждение большого свидетельства веры. Ханя своим отношением подкупает большой круг людей."

Зашибись. Скромница однако "Бог выбрал меня"

Не обвинила никого в своем падение - достойна всяческого уважения?!?!

 

Сегодня с полной непосредственностью Соня попыталась отправится в Иркутск пешком.- вообще-то там 140 км- они с головой совсем не дружат?

Не пешком .Она едет "stopem" значит "autostopem" . стоит возле дороги и задержывает машины.

Там в тексте "na stopa" - именно пешком, никакого автостопа.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Честно говоря не понимаю что такого особо смиренного совершила Ханя?

"Смиренно принимает страдания, а энергия идет на борьбу с болью приняв Иисуса в свое сердце. Слова Хани, сказанные в сегодняшней беседе с отцом Томеком: "Бог выбрал меня", просто еще одно подтверждение большого свидетельства веры. Ханя своим отношением подкупает большой круг людей."

Зашибись. Скромница однако "Бог выбрал меня"

Не обвинила никого в своем падение - достойна всяческого уважения?!?!

 

Сегодня с полной непосредственностью Соня попыталась отправится в Иркутск пешком.- вообще-то там 140 км- они с головой совсем не дружат?

Не пешком .Она едет "stopem" значит "autostopem" . стоит возле дороги и задержывает машины.

Да уж... спасибо за подсказку. Но одной ехать автостопом это не просто сумасшествие, это шизанутость в квадрате. Хотя дураков Бог хранит. Доехала же.

Её отговарили, она поехала автобусом. Так что Ваш предыдущий перевод был правильный.

 

зы. Извините, но лучше исправить на первоначальное, или оставить без перевода. Что бы безбашенность некоторых видна была.

Edited by tata_rr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поставила оба варианта. Мне пофиг, пусть хоть ползком или в полете от глюков отправляется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А Ханя, надо полагать, в Областной иркутской лежит? :D Ну, ежели в областной... *мва-ха-ха!*

Хана девке. Варшава там трудицца.

Может сядем, подумаем, не будем горячиться? Хрен с ней, пущай живет.

 

Да я так, слегка попужать... :kolobok_redface: Должна ж она привезти хоть одно воспоминание о коварных москалях, страшных допросах и тени сталинизма над мирными гражданами?

 

Клизма..Клизма ведерная!С патефонными иголками и скипидаром! :sarcastic: И "Обертывания в мокрые простыни" :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Шлем будет оставаться в церкви и предназначен символизировать страдания и трудности велосипедного путешествия, которые испытали наши велосипедисты, особенно Ханя.

Следующая "экспедиция" припрётся пешком и оставит в храме ношеные кроссовки, как символ "чего-то-там"

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вот интересно: была-ли подаренная каска Хани у неё на голове во время падения?

Кстате, да! Почти на всех видео они без касок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest wettin
Да я так, слегка попужать...
Сначала нужно втереться в доверие. Очки сломаные, замотаные изолентой надеть, щоб за свою (в смысле - польку вершинскую) приняла... )))

А я чёто не понимаю, бусы, зеркальца аборигенам уже раздали? Или они на автобусе едут? Опасаюсь, что в Вершине уже нервничают.

Дык эта... они же попелушку везли, правда неизвестно в каком количестве, вдруг на всех не хватит? ))

Share this post


Link to post
Share on other sites

А Ханя, надо полагать, в Областной иркутской лежит? :D Ну, ежели в областной... *мва-ха-ха!*

Хана девке. Варшава там трудицца.

Может сядем, подумаем, не будем горячиться? Хрен с ней, пущай живет.

 

Да я так, слегка попужать... :kolobok_redface: Должна ж она привезти хоть одно воспоминание о коварных москалях, страшных допросах и тени сталинизма над мирными гражданами?

Варшава, лучше таки просветите нас что с девицей на самом деле. То ли просто башкой приложилась без шлема, то ли ножки повредила, толь все оптом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вчера они упоминали о 17 младенцах, которых в этой самой Вершине поп крестил... Надо полагать - всё безотцовщина... :kolobok_redface:

Edited by Акский

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вчера они упоминали о 17 младенцах, которых в этой самой Вершине поп крестил... Надо полагать - всё безотцовщина... :kolobok_redface:

Акский! Вы ищете логику там, где сплошная вера? Ой, я там просто, как говорят детки, угорала пока читала. Перл на перле на самом деле. А Вы все какие-то признаки просветления у них выискиваете. Истинный сармат завсегда сармат. А все что они видели это потемкинские деревни, коварные монголы спецом на пути их сооружали дабы ввести в заблуждение святых паломников к сияющей цели- Вершине. Коварный Мордор не дремлет, Варшава срочно соорудила/наколодовала больничку с персоналом, остальные тайно построили за ночь Иркутск и даже кучу ксендзов шустро призвали в костел. А Вы все про младенцев неизвестно откуда... все оттуда же! Приблазнилось падре. :mocking::kolobok_redface:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Честно говоря не понимаю что такого особо смиренного совершила Ханя?

"Смиренно принимает страдания, а энергия идет на борьбу с болью приняв Иисуса в свое сердце. Слова Хани, сказанные в сегодняшней беседе с отцом Томеком: "Бог выбрал меня", просто еще одно подтверждение большого свидетельства веры. Ханя своим отношением подкупает большой круг людей."

Зашибись. Скромница однако "Бог выбрал меня"

Не обвинила никого в своем падение - достойна всяческого уважения?!?!

 

Сегодня с полной непосредственностью Соня попыталась отправится в Иркутск пешком.- вообще-то там 140 км- они с головой совсем не дружат?

Не пешком .Она едет "stopem" значит "autostopem" . стоит возле дороги и задержывает машины.

Там в тексте "na stopa" - именно пешком, никакого автостопа.

"na stopa" это в сленге автостоп. Не позоритесь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Честно говоря не понимаю что такого особо смиренного совершила Ханя?

"Смиренно принимает страдания, а энергия идет на борьбу с болью приняв Иисуса в свое сердце. Слова Хани, сказанные в сегодняшней беседе с отцом Томеком: "Бог выбрал меня", просто еще одно подтверждение большого свидетельства веры. Ханя своим отношением подкупает большой круг людей."

Зашибись. Скромница однако "Бог выбрал меня"

Не обвинила никого в своем падение - достойна всяческого уважения?!?!

 

Сегодня с полной непосредственностью Соня попыталась отправится в Иркутск пешком.- вообще-то там 140 км- они с головой совсем не дружат?

Не пешком .Она едет "stopem" значит "autostopem" . стоит возле дороги и задержывает машины.

Там в тексте "na stopa" - именно пешком, никакого автостопа.

"na stopa" это в сленге автостоп. Не позоритесь.

А гугл считает что пешком. По-любому, 140 км это по прямой дороге. Там нет населенных пунктов, неоткуда выезжать кроме как с самой Вершины. Поэтому идея автостопа для девушки - дурацкая идея. Стой на околице села, если никто не возьмет сейчас, через 20 км в лесу тем более подбирать некому будет.

 

зы Сначала Вы написали что в тексте "stopem", теперь соглашаетесь что "na stopa". ИМХО, стремно признать что девушка была не права?

Edited by tata_rr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Варшава, лучше таки просветите нас что с девицей на самом деле. То ли просто башкой приложилась без шлема, то ли ножки повредила, толь все оптом.

 

Осталось имя этой несчастной узнать, а то там и без нее толпа народу...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Честно говоря не понимаю что такого особо смиренного совершила Ханя?

"Смиренно принимает страдания, а энергия идет на борьбу с болью приняв Иисуса в свое сердце. Слова Хани, сказанные в сегодняшней беседе с отцом Томеком: "Бог выбрал меня", просто еще одно подтверждение большого свидетельства веры. Ханя своим отношением подкупает большой круг людей."

Зашибись. Скромница однако "Бог выбрал меня"

Не обвинила никого в своем падение - достойна всяческого уважения?!?!

 

Сегодня с полной непосредственностью Соня попыталась отправится в Иркутск пешком.- вообще-то там 140 км- они с головой совсем не дружат?

Не пешком .Она едет "stopem" значит "autostopem" . стоит возле дороги и задержывает машины.

Там в тексте "na stopa" - именно пешком, никакого автостопа.

"na stopa" это в сленге автостоп. Не позоритесь.

А гугл считает что пешком. По-любому, 140 км это по прямой дороге. Там нет населенных пунктов, неоткуда выезжать кроме как с самой Вершины. Поэтому идея автостопа для девушки - дурацкая идея. Стой на околице села, если никто не возьмет сейчас, через 20 км в лесу тем более подбирать некому будет.

 

зы Сначала Вы написали что в тексте "stopem", теперь соглашаетесь что "na stopa". ИМХО, стремно признать что девушка была не права?

Не позоритесь. И "na stopa" i, "stopem" означает в сленге автостоп. А если хотите верить в перевод Гугле- дорога свободная ( можете идти пешком и 140км).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Варшава, лучше таки просветите нас что с девицей на самом деле. То ли просто башкой приложилась без шлема, то ли ножки повредила, толь все оптом.

 

Осталось имя этой несчастной узнать, а то там и без нее толпа народу...

Witczak Hanna из Люблинца.

 

Адам, хватит уже. И у нас так же говорят, просто я еще вареная муха в сиропе, плюс таки мало ли чего там у вас , сленг же. Соображаю медленно и со страшными тормозами.

 

Давление упало. У нормальных людей давление поднимается, у ненормальных падает в хлам. Пью кофий, но пока мимо.

Edited by Selina

Share this post


Link to post
Share on other sites
Witczak Hanna из Люблинца.

 

Мерси. В четверг пойду на разведку, потому что я завтра на двое суток безвылазно (ну, только вечером домой успеть поспать), а в четверг мне в любом случае там в поликлинику надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Варшава, лучше таки просветите нас что с девицей на самом деле. То ли просто башкой приложилась без шлема, то ли ножки повредила, толь все оптом.

 

Осталось имя этой несчастной узнать, а то там и без нее толпа народу...

Скорее всего Witczak Hanna

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вот, глядя на "польско-вершинские страдания", подумал, что из "веселого" места ехали/едут наши подопечные!

И звать это место - Кокотка! :Dhttp://dic.academic..../ushakov/836550

Ох не даром от туда, ох не даром!!!

Просто так такие названия не дают! Видать натворили и вот теперь отмаливают-отхаживают-отпаломничают и велосипедничают! :sarcastic:

И еще! Едут они от "Кокотки" к "Вершине"!!!

Кто как, а я вижу символизм в этом!

Edited by moskvitch407

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Шлем ... предназначен символизировать страдания и трудности велосипедного путешествия" - бу-га-га!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Witczak Hanna из Люблинца.

 

Мерси. В четверг пойду на разведку, потому что я завтра на двое суток безвылазно (ну, только вечером домой успеть поспать), а в четверг мне в любом случае там в поликлинику надо.

А врачебная тайна?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дааааа уж, как обычно, в тексте ничего об окружающем их мире, о местных людях, природе.

Все только о себе любимых. Никакого острова Романтики в польских сердцах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Witczak Hanna из Люблинца.

 

Мерси. В четверг пойду на разведку, потому что я завтра на двое суток безвылазно (ну, только вечером домой успеть поспать), а в четверг мне в любом случае там в поликлинику надо.

А врачебная тайна?!

А мы никому не расскажем. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

"na stopa" это в сленге автостоп. Не позоритесь.

А гугл считает что пешком. По-любому, 140 км это по прямой дороге. Там нет населенных пунктов, неоткуда выезжать кроме как с самой Вершины. Поэтому идея автостопа для девушки - дурацкая идея. Стой на околице села, если никто не возьмет сейчас, через 20 км в лесу тем более подбирать некому будет.

 

зы Сначала Вы написали что в тексте "stopem", теперь соглашаетесь что "na stopa". ИМХО, стремно признать что девушка была не права?

Не позоритесь. И "na stopa" i, "stopem" означает в сленге автостоп. А если хотите верить в перевод Гугле- дорога свободная ( можете идти пешком и 140км).

Хорошо, автостопом. По выделенному что скажете? Edited by tata_rr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Католики сели на велосипеды

 

66.jpg

Туристы из Польши сделали привал в нашем городе.

24 велосипедиста из Польши — прихожане католической церкви во главе со священником Томашем Манюрой — посетили Челябинск в рамках любопытного путешествия. Трасса велосипедистов проходит по маршруту Польша — Белоруссия (Брест) — Россия (Смоленск, Катынь, Москва, Челябинск) — Казахстан (Астана) — Россия (Новосибирск) — Монголия — Россия (Вершина). Финишная точка — деревня Вершина в Иркутской области, где на протяжении века живет диаспора поляков. Группа путешественников планирует там принять участие в праздновании 100-летия католической церкви.

Паломники проведут в пути два с половиной месяца и вернутся на родину 18 июля.

Для них это уже седьмое по счету путешествие. До этого они уже совершили паломничества в Марокко, Иерусалим, Рим, Киев, однако поездка в Сибирь является рекордной по протяженности пути.

— В день мы проезжаем от 150 до 200 км. Все зависит от погоды, — рассказал нашему корреспонденту руководитель группы священник Томаш Манюра. — Встаем в пять утра. Потом один час на завтрак, упаковывание вещей, подготовку велосипедов, утреннюю молитву. Каждые 50 километров стараемся делать перерыв.

Во время путешествия почти никаких проблем не возникало. Только когда ехали около Смоленска, польских туристов задержала полиция, сославшись на то, что нельзя в России ехать в две колонны, нужно иметь эскорт-сопровождение.

— Нас задержали на три дня, — продолжил Томаш Манюра. — Пришлось разбить палатки и прождать время, пока полиция проверила документы и нам разрешила продолжить путь. А в остальном люди очень дружелюбны, интересуются, просят сфотографироваться.

К слову, ночуют путешественники в католических церквях, с которыми предварительно договариваются. Естественно, бесплатно. В Челябинске паломников приютил приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, что расположен в Металлургическом районе. Отдохнув ночь, помывшись-постиравшись, поляки отправились дальше.

67.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Witczak Hanna из Люблинца.

 

Мерси. В четверг пойду на разведку, потому что я завтра на двое суток безвылазно (ну, только вечером домой успеть поспать), а в четверг мне в любом случае там в поликлинику надо.

А врачебная тайна?!

А мы никому не расскажем. :)

Да она сбежит до четверга из больницы... её ж предупредят, что в четверг к ней явится подполковник лыжного десанта бронетанковой морской пехоты спецназа ФСБ-ГРУ Warszawa... :kolobok_redface:

warsaw6.jpg

Edited by Акский

Share this post


Link to post
Share on other sites

"К слову, ночуют путешественники в католических церквях, с которыми предварительно договариваются. Естественно, бесплатно. В Челябинске паломников приютил приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, что расположен в Металлургическом районе. Отдохнув ночь, помывшись-постиравшись, поляки отправились дальше."

То что они ночевали в католических церквях раз в неделю, а в остальные дни их пускали в школы и дома культуры они конечно уже забыли.

Edited by tata_rr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×