Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Selina

Ἀνάβασις Niniwa-team - 51.

Recommended Posts

 

1)

Sobota 22.06

/ Pisze Mieszko Maliszewski /

Dzisiejszy dystans był wyjątkowo krótki, tylko 67 km. A to dlatego, by w Krasnojarsku w luksusowych warunkach spędzić weekend, regenerując siły fizyczne i psychiczne oraz namówić do dalszej współpracy buntujące się rowery.

 

Суббота 22.06

/ Записывает Мешко Малишевский /

Сегодня дистанция была очень короткий, всего 67 км. Это потому, чтобы в Красноярске в роскошных условиях провести выходные дни, регенерируя физические и психические силы и убедить сотрудничать бунтующие велосипеды.

 

2)

Dzień rozpoczął się o 7.00. Można było sobie na to pozwolić, mając przed sobą krótki dystans do przejechania. O 8.00 tuż przed wyjazdem, jak zwykle, grupa pomodliła się. W modlitwie uczestniczył również gospodarz, który udzielił noclegu. Modlił się oczywiście w języku rosyjskim. O ile gospodarz był bardzo gościnny, tak tutejsze komary wcale. Dom bez wstawionych okien i drzwi stał się polem walki komarowo – ludzkiej. Do walki z psychiką kolarzy dołączył się nocny deszcz. Ale rano mimoego znów ruszyli. I to bez gwizdka o. Tomka. Milczy już od półtora tygodnia. Grupa jest zorganizowana na takim poziomie, że dyżurny gwizdek jest już niepotrzebny.

 

День начался в 7.00. Можно себе это позволить, имея перед собой короткое расстояние, которое предстоит пройти. В 8,00 перед отъездом, как обычно, группа молилась. В молитве также принял участие хозяин, давший жилье. Он молился на русском, конечно. Если хозяин был очень радушным, то местные комары еще больше. Дом без вставленных окон и дверей стал полем битвы комарино - человеческой. К борьбе с психикой велосипедистов присоединился ночной дождь. Но утром , однако, снова тронулись. И это без свистка о Томека. Молчит уже около полутора недель. Группа организована на таком уровне, что свистка больше не нужно.

 

3)

Dzisiaj Mateusz Majchrzak podzielił grupę wg klucza zamieszkania: Lubliniec, Katowice, reszta Polski. Dodam, że wczoraj Jola uznała, że w pierwszej grupie pojadą Ci, którzy uczestniczyli wcześniej w rowerowych wyprawach zagranicznych NINIWA Team, w drugiej – będący na wyprawach zagranicznych we własnym zakresie, trzecia – debiutanci takich wyjazdów.

 

Сегодня Мэтью Majchrzak разделил группу по принципу места жительства: Lubliniec, Катовице, остальная Польша. Я хотел бы добавить, что вчера Йола решила, что в первая группа будут те, кто участвовал ранее в велосипедных поездок за рубеж NINIWA Team, во второй – кто были в иностранных экспедициях сами по себе, третей - новички таких поездок.

 

4)

A droga była dobrej jakości, widoki piękne, górskie a la bieszczadzkie. W pewnym momencie grupa lubliniecka minęła prawie na wyciągnięcie ręki 3 wilki. Ponoć to dopiero zapowiedź tego, co przed nimi na ostatnim etapie jady do Wierszyny. Mijali też niedźwiedzie, ale póki co wypchane, przeznaczone na sprzedaż. Myślę, że Górnik dałby radę takiego przywieść. Po Izraelu przez pewien czas jeździł z różową krową czy hipopotamem na bagażniku.

 

А дорога была хорошего качества, прекрасный вид, а-ля Бещады. В какой-то момент группа Lubliniecka проехала почти на расстоянии вытянутой руки трех волков. Видимо, это только начало того, что будет с ними на последнем этапе езды к Wierszyny. Видели медведей, но пока это чучела, выставленые на продажу. Я думаю, что с Шахтера сталось бы такого привезти. По Израилю в течение некоторого времени ездил с розовой коровой или бегемотом на багажнике.

 

5)

A po 12.00 byli już w Krasnojarsku. Na spotkanie wyjechał im o. Tadeusz ze zgromadzenia Klaretynów, Polak z Wrocławia, który posługuje w parafii katolickiej pod wezwaniem Świętej Rodziny. Skontaktował się z nim o. Karol z Wierszyny i w ten sposób cykliści mają gdzie spędzić cotygodniową przerwę. Marcel był tu już w piątek.

 

После 12:00 были уже в Красноярске. Настречу им выехал о. Тадеуш из общества кларетинов, поляк из Вроцлава, который служит в католическом приходе Святого Семейства. Связался с ним о. Карл из Wierszyny и, таким образом, велосипедисты имеют место, чтобы провести еженедельный перерыв. Марсель был здесь в пятницу.

 

6)

Po rozlokowaniu się o 15.00 po odmówieniu koronki rozpoczęło się cotygodniowe spotkanie podsumowujące. Sobota to trzeci dzień wdzięczności i temu też poświęcono dużo uwagi podczas spotkania. Dobrze to wyszło. Grupa czuje się odświeżona, odnowiona psychicznie. Szymek zauważył, że podczas słuchania dobrych rzeczy o sobie sporo dowiedział się o tych, którzy to mówili, więc:powiedz coś dobrego o mnie, a powiem Ci, kim jesteś. Po tym spotkaniu nastąpiło nadzwyczajne spotkanie już w kościele. Polegało na 20-minutowym monologu o. Tomka. Było to ekspoze dotyczące dalszej części wyprawy. O 17.00 z tego, co podarował o. Tadeusz kolarze przygotowali strawę dla ciała. O 19.00 o. Tadeusz i Tomek przygotowali strawę dla ducha. Nie skorzystali z niej parafianie (pewnie będą w niedzielę), ale była za to siostra Hadriana, Polka, a jakże, ze zgromadzenia Magdalenek. Podczas kazania o. Tadeusz mówił o służeniu w Krasnojarsku. Wspominał, jak w 2000 r. z jedenastoma parafianami ruszyli na pieszą pielgrzymkę do Irkucka, by po miesiącu uczestniczyć w poświęceniu tamtejszej katedry. O. Tadeusz mówił również o powołaniu. Rozważa się je w młodym wieku, a rzutuje na całe życie. Ale nie należy się zbytnio martwić o przyszłość. Ma być tak, jak na tej wyprawie. Trzeba mieć cel, ruszyć z miejsca, a wiele rzeczy pomoże zorganizować Bóg. Tu dodam dwie myśli o. Tomka. Tylko cisza daje możliwość samodzielnego myślenia. Odrzucamy krzyż, bo nie widzimy w nim zwycięstwa.

 

После развертывания, в 15.00, началось еженедельное заседание по подведению итогов. Суббота уже третий день благодарности и этому также посвятили много внимания в ходе совещания. Хорошо вышло. Группа чувствует себя обновленной, обновленной психически. Шимон сказал, что во время прослушивания хороших вещей о себе узнал много нового о тех, кто это говорил, ​​сказал так: скажи что-то хорошее обо мне, и я скажу тебе, кто ты . После этой встречи, специальная встреча была уже в костеле. Состояла из 20- минутного монолога о. Томека. Это было представление дальнейшей части экспедиции. В 17.00 из того, что передал велосипедистам о. Тадеуш, приготовили пищу для тела. В 19.00 оо. Тадеуш и Томек приготовили пищу для духа. Не воспользовались этим прихожане (вероятно, будет в воскресенье), но была сестра Адриана, полька, из сообщества магдалинок. Во время проповеди отец Тадеуш говорил о службе в Красноярске. Он вспомнил, как в 2000 году, с одиннадцатью прихожан двинулся в пешее паломничество в Иркутск, и через месяц принял участие в освящении местного собора. Отец Тадеуш также рассказал о призвании. Выбирается в молодом возрасте, и влияет на всю оставшуюся жизнь. . Но не следует слишком беспокоиться о будущем. Должно быть так, как в этой экспедиции. Нужно иметь цель, сдвинуться с места, и многие вещи поможет организовать Бог. Должен добавить, две мысли о Томека. Только тишина дает вам возможность самостоятельно мыслить. Мы отвергаем крест, потому что мы не видим в нем победы.

 

7)

A po Mszy WIELKA RADOŚĆ. O. Tadeusz zafundował całej grupie 3 godziny w kompleksie saun, bani i basenów. Był to wielki prezent i najlepszy sposób na regenerację i odprężenie. Postawa otwartości, gościnności i zrozumienia dla sytuacji rowerzystów, sprawiają, że czują się oni, jak w domu.

 

А после мессы БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ. Отец Тадеуш забронировал всей группе три часа в саун, бань и бассейнов. Был это большой подарок и лучший способ для восстановления и релаксации. Отношения открытости, гостеприимства и понимание ситуации, велосипедисты чувствовали себя как дома.

 

8)

Pozdrowienia:

- dla o. Bartka Madejskiego z okazji rocznicy święceń kapłańskich

- dla parafian z Kokotka, którzy spędzają weekend w Rzędkowicach z ks. Ludwikiem

- dla młodych, którzy za miesiąc będą uczestniczyć w Festiwalu Życia w Kodniu.

 

Приветствия:

- Для о. Бартека Мадейский в годовщину рукоположения

- Для прихожан Kokotka, которые проводят выходные в Rzędkowicach с кс. Людвиком

- Для молодых, которые в течение месяца будут участвовать в Празднике Жизни в Kodniu.

 

9)

Bilans dnia:

- 67 km dystansu,

- bezwypadkowo, bezusterkowo

- 3 wilki przy drodze

- 3 godziny w rosyjskim spa

 

Nocleg:

Krasnojarsk

 

Przejechanych do tej pory kilometrów: 6940

 

 

 

Баланс дня:

- 67 км расстояние,

- Безаварийно, безупречно

- Три волка на дороге

- 3 часа в русском спа

 

Ночлег:

Красноярск

 

 

Проехали уже 6940 км

Share this post


Link to post
Share on other sites
По Израилю в течение некоторого времени ездил с розовой коровой или бегемотом на багажнике.

Со свиньёй надо было поездить по Израилю. :morning:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Емельяново.

 

Районный центр — пгт. Емельяново

Емельяновский район расположен в пригородной зоне города Красноярска. В 19 километрах от краевого центра. На сегодняшний день занимает площадь 7,8 тысячи кв. км. В районе проживает более 42 тыс. человек.

В 1983 году из Емельяновского района был выделенБерёзовский район.

Промышленность района представлена предприятиями сельского и лесного хозяйства, машиностроения. Среди них — ОАО «Красноярский завод тяжелых экскаваторов», ОАО «Техник», СЗАО «Емельяновское», птицефабрика «Заря», ЗАО «Частоостровское», ЗАО «Соболевское», племзавод «Элита», а также АО «Красноярские авиалинии».

Кроме того, на территории района действуют 4 предприятия лесной промышленности. Эксплуатационный запас леса в районе составляет 39769,5 тыс. куб.м, ликвидный равен 38438,1 тыс. куб. м. Ежегодно отпускается в среднем 147,1 тыс. куб. метров древесины различных категорий.

Основное место в экономике района занимают предприятия сельского хозяйства.

 

27n1.jpg

 

254_0014179b.jpg

 

Святой источник (колодец).

Емельяновский район, Емельяново посёлок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Троицкая церковь в поселке Емельяново (Красноярский край, Емельяновский район).

 

1798-1810-е. Кирпичная двухэтажная церковь, построенная в стиле сибирского барокко. Пятиглавый храм с колокольней относится к группе приенисейских церквей, выстроенных по образцу Захарие-Елизаветинского храма Тобольска. Заложена в 1798, нижний Покровский храм освящён в 1805, верхняя церковь окончена в 1810-х. Паперть пристроена в 1862-1863, декор изменён в 1914. Закрыта не позже 1930-х, верхняя часть четверика и колокольня сломаны, устроена новая плоская кровля, была занята типографией. Возвращена верующим в 1996, службы проводятся на первом этаже.

 

 

254_0014176b.jpg

 

Троицкая церковь в поселке Емельяново (Красноярский край, Емельяновский район).

 

 

26n2.jpg

 

26n3.jpg

 

26n4.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

8056728495_536e27bd91_b.jpg

 

8056728635_196e4097ed_b.jpg

 

8056725997_69c8b87926_b.jpg

 

8056725198_73ce9bbbf2_b.jpg

 

8056724111_3fc70d70e2_b.jpg

 

8056724752_8f543fbc8f_b.jpg

 

8056724854_e43c2641ce_b.jpg

 

Честно сперто вот отсюда.

 

Я считаю, что именно вот такие мелочи, памятники кошечкам, волку, лошади, .... и делают город уютным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

3.jpg

 

 

4.jpg

 

Храм Преображения Господня — католический храм в городе Красноярске. Принадлежит к красноярскому деканату Епархии Святого Иосифа с центром в Иркутске, возглавляемой епископом Кириллом Климовичем.

История

 

Красноярский католический приход был учрежден по распоряжению администратора Могилевской архиепархии от 1 августа 1836 г. за № 2016.

В 1855 году Томская Духовная Консистория дала разрешение на постройку «нового здания для помещения Римско-Католической церкви» на Благовещенской улице в Красноярске.

Первое здание Римско-католического храма было построено в 1857 г. Оно было деревянным. Снаружи здание церкви было оштукатурено и выбелено известью; изнутри выкрашено белой краской, на хорах был установлен орган «Меллодикон».

К концу XIX века здание значительно обветшало. В начале XX века прихожане церкви приняли решение построить каменное здание. Проект выполнил губернский архитектор Павлов.

В декабре 1902 года губернское строительное отделение утвердило проект строительства нового каменного храма в Красноярске.

Сбор средств на строительство храма был начат в 1904 году и проходил во многих западных районах страны и по всей Енисейской губернии. К 1 июля 1906 г. было собрано 8865 рублей, 13 копеек.

4 июля 1908 г. был утверждён проект храма. 20 июля 1908 года началось строительство «каменного римско-католического храма во имя Преображения Господня». Для нового здания был выделен участок по Батальонному переулку (ныне переулок Декабристов). Участок принадлежал почётной гражданке г. Красноярск Е. П. Кузнецовой — дочери Кузнецова П. И. В марте 1905 г. прихожане купили этот участок площадью 711 кв. сажень за 4914 рублей.

Размеры церкви, рассчитанной на тысячу человек, составляли «в длину около 13 саженей, в ширину от 6 до 8 саженей». На церковном дворе было сооружено большое деревянное здание, предназначавшееся для квартир священнослужителей, приходской школы, канцелярии и других служб.

Строительство было поручено архитектору В. А. Соколовскому, который также был католиком.

Строительство завершилось к 1910 году, а окончательная отделка церкви закончилась осенью 1911 г.

Современность

 

В 1922 году здание храма было национализировано, а затем отдано католической общине в аренду.

3 марта 1936 г. появилось постановление крайисполкома под номером 2468: «1) Договор на пользование молитвенным и культовым зданием расторгнуть. 2) Передать здание для размещения объектов культуры». После этого в здании размещался радиокомитет, а позднее студия звукозаписи радио и телевидения.

В 1982 году в храме установили орган. В здании был открыт органный зал красноярской филармонии.

В начале 1993 г. католической общине было разрешено проводить службы в здании храма. В здании храма продолжает работать органный зал красноярской филармонии. Зал отличается исключительными акустическими данными; по мнению многих выдающихся музыкантов, гастролировавших в Красноярске в разные годы и дававших сольные концерты, по акустическим данным это - один из лучших концертных залов страны и, возможно, Европы.

Отсюда.

 

http://www.youtube.com/watch?v=_T7QN0bTDb4

 

Славный фильм.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот что нашла. Помните про Корпус Кристи? Нинива эта как Тело Христово ака Корпус Кристи? Вот видео об этом празднике. Новосибирск.

http://www.youtube.com/watch?v=sd2mgzBTh0Y

 

Вообще звучит такое сравнение крайне странно и как-то богохульно, но... не мне судить о приемлемости такого у католиков. :kolobok_haveno:

 

А это про красноярский костел.

http://www.youtube.com/watch?v=mI4sD2zyGo0

Share this post


Link to post
Share on other sites
В какой-то момент группа Lubliniecka проехала почти на расстоянии вытянутой руки трех волков.

 

Да-а... :wacko: Чего только не увидишь на шоссе в двух шагах от города с миллионным населением... :unknown: Дальше вероятно начнутся придорожные концерты медведей с балалайками... :kolobok_redface:

 

Selina, спасибо за фото! (хорошая экскурсия у нас выходит благодаря Вам! :) ) А я так дополню индустриальной составляющей: в двух шагах от города вот это:

0_47e68_ada7b681_XL.jpg

 

Оно может конечно не так эффектно смотрится как Саяно-Шушенская но тем не менее - в Европе увидеть что-либо подобное невозможно в принципе (народу там слишком много, а земли слишком мало) - восьмая ГЭС мира (в Китае, правда сейчас строят штук пять более мощных :) ).

 

Увы, прометеи как водится не заметят... :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

071224_01.jpg

 

 

Добавлю ночную плотину. Подсветка великолепна. Но... не заметят... ибо москали клятые кругом с медведами и балалайками.

 

Вот сюда загляните. Сайт.Столько всего собрано про Красноярскую архитектуру и прочие достопримечательности, фото и история.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В какой-то момент группа Lubliniecka проехала почти на расстоянии вытянутой руки трех волков.

 

Да-а... :wacko: Чего только не увидишь на шоссе в двух шагах от города с миллионным населением... :unknown: Дальше вероятно начнутся придорожные концерты медведей с балалайками... :kolobok_redface:

 

Selina, спасибо за фото! (хорошая экскурсия у нас выходит благодаря Вам! :) ) А я так дополню индустриальной составляющей: в двух шагах от города вот это:

0_47e68_ada7b681_XL.jpg

 

Оно может конечно не так эффектно смотрится как Саяно-Шушенская но тем не менее - в Европе увидеть что-либо подобное невозможно в принципе (народу там слишком много, а земли слишком мало) - восьмая ГЭС мира (в Китае, правда сейчас строят штук пять более мощных :) ).

 

Увы, прометеи как водится не заметят... :D

Во-он на том правом берегу за ГЭС мы как-то летом отдыхали. Звёзды там в августе во-от такие огроменные и падают гроздями с небес.

Share this post


Link to post
Share on other sites

24 uczestników, 24 godziny, 24 czerwca...

08_tydzien_06.22_image001-142x190.jpgOd godziny 18.00 polskiego czasu prosimy o wytężoną modlitwę. Najlepiej co najmniej podwójną w stosunku do tego co do tej pory! Postanowiliśmy rozpocząć 24-godzinny dystans w intencji Rosji. Dlaczego? Już Matka Boska w Fatimie bardzo wyraźnie prosiła o modlitwę za Rosję, za jej nawrócenie. Wiadomo, że Rosja jest balszoim (wielkim) krajem, więc i ofiara trudu musi być ogromna, a dystans wielki. Obudzimy się o północy, 15 minut później rozpoczniemy dzień Mszą świętą i w drogę.

Widzimy dotychczasowy czas jazdy w trzech etapach. Do Moskwy trwał początek. Potem zasadnicza część wyprawy. Teraz, od poniedziałku rozpoczynamy finalny etap podróży i chcemy go zaakcentować.

W tym dniu nie chodzi o nam o kilometry, ale o ofiarę milości. Swoisty egzamin z miłości. Bo nasza siła nie tkwi w nogach czy w głowie, ale w miłości. Na końcu dnia chcemy być zmęczeni i wycieńczeni, ale szczęśliwi. Porównywałem ten akt miłości do sytuacji, gdy w przyszłości młodzi zostaną rodzicami, nie będą mogli przespać nocy z powodu dzieci, a nazajutrz trzeba będzie iść do pracy. To jest właśnie miłość, pełna cierpliwości i poświęcenia.

Mamy zatem zadanie dla tych wszystkich, którzy czytają relacje. Prosimy o ostrzejszą modlitwę. 2 razy tyle, co zwykle! I druga prośba: otwórz Biblię i przeczytaj 24 rozdział Apokalipsy św. Jana.

o. Tomek

Share this post


Link to post
Share on other sites

24 участников, 24 часа, 24 июня...

С 18.00 мск пожалуйста, усиленной молитвы. Лучше всего, по крайней мере, двойную, в отношении того, что до сих пор! Мы решили начать 24-часовой расстояние в намерений России. Почему? Уже Мать Фатима очень четко просила о молитве за Россию, за ее обращение. Известно, что Россия-это balszoim (большой) страной, так и жертва легко, должно быть, огромная, а расстояние большое. Мы проснемся в полночь, через 15 минут мы начнем день святой Мессой и в путь.

 

Мы видим, существующая время езды в три этапа. В Москву горючее начало. Потом основная часть экспедиции. Теперь, с понедельника начинаем финальный этап путешествия, и мы хотим его подчеркнуть.

 

В этот день речь не идет о нам о километров, но приношение любви. Своеобразный экзамен любви. Потому что наша сила заключается не в ногах или на голове, но и в любви. В конце дня мы хотим быть уставшие и изможденные, но счастливые. Сравнивал этот акт любви к ситуации, когда в будущем молодые будут родителями, они не смогут выбраться ночью из-за детей, а на следующий день нужно будет идти на работу. Это и есть любовь, полная терпения и самоотверженности.

 

Мы, таким образом, задача для всех тех, кто читает отношения. Пожалуйста, живую молитву. 2 раза больше, чем обычно! И вторая просьба: откройте Библию и прочитал 24 глава Апокалипсиса. Иоанна.

Share this post


Link to post
Share on other sites

24 uczestników, 24 godziny, 24 czerwca...

08_tydzien_06.22_image001-142x190.jpgOd godziny 18.00 polskiego czasu prosimy o wytężoną modlitwę. Najlepiej co najmniej podwójną w stosunku do tego co do tej pory! Postanowiliśmy rozpocząć 24-godzinny dystans w intencji Rosji. Dlaczego? Już Matka Boska w Fatimie bardzo wyraźnie prosiła o modlitwę za Rosję, za jej nawrócenie. Wiadomo, że Rosja jest balszoim (wielkim) krajem, więc i ofiara trudu musi być ogromna, a dystans wielki. Obudzimy się o północy, 15 minut później rozpoczniemy dzień Mszą świętą i w drogę.

Widzimy dotychczasowy czas jazdy w trzech etapach. Do Moskwy trwał początek. Potem zasadnicza część wyprawy. Teraz, od poniedziałku rozpoczynamy finalny etap podróży i chcemy go zaakcentować.

W tym dniu nie chodzi o nam o kilometry, ale o ofiarę milości. Swoisty egzamin z miłości. Bo nasza siła nie tkwi w nogach czy w głowie, ale w miłości. Na końcu dnia chcemy być zmęczeni i wycieńczeni, ale szczęśliwi. Porównywałem ten akt miłości do sytuacji, gdy w przyszłości młodzi zostaną rodzicami, nie będą mogli przespać nocy z powodu dzieci, a nazajutrz trzeba będzie iść do pracy. To jest właśnie miłość, pełna cierpliwości i poświęcenia.

Mamy zatem zadanie dla tych wszystkich, którzy czytają relacje. Prosimy o ostrzejszą modlitwę. 2 razy tyle, co zwykle! I druga prośba: otwórz Biblię i przeczytaj 24 21-22 rozdział Apokalipsy św. Jana.

o. Tomek

 

Перевожу...

 

24 участника, 24 часа, 24 июня...

 

С 18.00 польского времени просим усиленной молитвы. Лучше всего, по крайней мере, двойную, по отношению к тем, что до сих пор! Мы решили начать 24-часовой дистанцию в честь России. Почему? Уже Матерь Божия в Фатиме очень выразительно просила о молитве за Россию, за ее преобразование обращение ( видимо к истинной вере. прим. мое). Известно, что Россия-это balszoim (большая) страна, так и жертва труда должна быть огромна, а расстояние большим. Мы проснемся в полночь, через 15 минут мы начнем день святой Мессой и в путь.

Мы видим прежнее время езды как три этапа. До Москвы было начало. Потом основная часть экспедиции. Теперь, с понедельника начинаем финальный этап путешествия, и мы хотим его акцентировать.

В этот день речь не идет не о километрах, но о жертве любви. Своеобразный экзамен любви. Потому что наша сила заключается не в ногах или в голове, но и в любви. В конце дня мы хотим быть уставшие и изможденные, но счастливые. Сравниваю этот акт любви с ситуацией, когда в будущем молодые станут родителями, они не смогут высыпаться ночью из-за детей, а на следующий день нужно будет идти на работу. Это и есть любовь, полная терпения и самоотверженности.

Мы, таким образом, задаем задачу для всех тех, кто читает отчеты. Просим об более горячей молитве. В 2 раза большей, чем обычно! И вторая просьба: откройте Библию и прочитайте 21-22 главу Апокалипсиса св. Иоанна.

 

о. Томек

 

Откровение святого Иоанна Богослова (Апокалипсис), глава 22- глава 22 и последняя... русский синодальный перевод. :kolobok_haveno:

 

 

Откровение глава 21-22

 

Русская Синодальная Библия, Новый Завет

 

Откровение святого Иоанна Богослова (Апокалипсис), глава 21

 

1 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.

2 И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.

3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.

4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.

5 И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны.

6 И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой.

7 Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.

8 Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая.

9 И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца.

10 И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога.

11 Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному.

12 Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых:

13 с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот.

14 Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца.

15 Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его.

16 Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны.

17 И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела.

18 Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу.

19 Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд,

20 пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист.

21 А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло.

22 Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его, и Агнец.

23 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец.

24 Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою.

25 Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет.

26 И принесут в него славу и честь народов.

27 И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.

 

Откровение святого Иоанна Богослова (Апокалипсис), глава 22

 

 

1 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.

2 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов.

3 И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему.

4 И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их.

5 И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков.

6 И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре.

7 Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.

8 Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему;

9 но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись.

10 И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко.

11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще.

12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.

13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.

14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

15 А вне — псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду.

16 Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.

17 И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.

18 И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей;

19 и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей.

20 Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!

21 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Клдассные фотки... Молодость вспомнилась как в 1987 ехал больше недели на ДМБ с ТОФа в Москву и 3 дня прожил в Красноярске в гостинице "Огни Енисея" возле моста... не знаю сохранилась ещё или нет...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перевожу...

...

 

Эти [цензура] не могут даже просто помолиться за Россию.

Только за ее преобразование обращение ( видимо к истинной вере. прим. Selina).

Б&@$и, сэр.

Share this post


Link to post
Share on other sites

24 uczestników, 24 godziny, 24 czerwca...

08_tydzien_06.22_image001-142x190.jpgOd godziny 18.00 polskiego czasu prosimy o wytężoną modlitwę. Najlepiej co najmniej podwójną w stosunku do tego co do tej pory! Postanowiliśmy rozpocząć 24-godzinny dystans w intencji Rosji. Dlaczego? Już Matka Boska w Fatimie bardzo wyraźnie prosiła o modlitwę za Rosję, za jej nawrócenie. Wiadomo, że Rosja jest balszoim (wielkim) krajem, więc i ofiara trudu musi być ogromna, a dystans wielki. Obudzimy się o północy, 15 minut później rozpoczniemy dzień Mszą świętą i w drogę.

Widzimy dotychczasowy czas jazdy w trzech etapach. Do Moskwy trwał początek. Potem zasadnicza część wyprawy. Teraz, od poniedziałku rozpoczynamy finalny etap podróży i chcemy go zaakcentować.

W tym dniu nie chodzi o nam o kilometry, ale o ofiarę milości. Swoisty egzamin z miłości. Bo nasza siła nie tkwi w nogach czy w głowie, ale w miłości. Na końcu dnia chcemy być zmęczeni i wycieńczeni, ale szczęśliwi. Porównywałem ten akt miłości do sytuacji, gdy w przyszłości młodzi zostaną rodzicami, nie będą mogli przespać nocy z powodu dzieci, a nazajutrz trzeba będzie iść do pracy. To jest właśnie miłość, pełna cierpliwości i poświęcenia.

Mamy zatem zadanie dla tych wszystkich, którzy czytają relacje. Prosimy o ostrzejszą modlitwę. 2 razy tyle, co zwykle! I druga prośba: otwórz Biblię i przeczytaj 24 rozdział Apokalipsy św. Jana.

o. Tomek

 

Перевожу...

 

24 участника, 24 часа, 24 июня...

 

С 18.00 польского времени просим усиленной молитвы. Лучше всего, по крайней мере, двойную, по отношению к тем, что до сих пор! Мы решили начать 24-часовой дистанцию в честь России. Почему? Уже Матерь Божия в Фатиме очень выразительно просила о молитве за Россию, за ее преобразование. Известно, что Россия-это balszoim (большая) страна, так и жертва труда должна быть огромна, а расстояние большим. Мы проснемся в полночь, через 15 минут мы начнем день святой Мессой и в путь.

Мы видим прежнее время езды как три этапа. До Москвы было начало. Потом основная часть экспедиции. Теперь, с понедельника начинаем финальный этап путешествия, и мы хотим его акцентировать.

В этот день речь не идет не о километрах, но о жертве любви. Своеобразный экзамен любви. Потому что наша сила заключается не в ногах или в голове, но и в любви. В конце дня мы хотим быть уставшие и изможденные, но счастливые. Сравниваю этот акт любви с ситуацией, когда в будущем молодые станут родителями, они не смогут высыпаться ночью из-за детей, а на следующий день нужно будет идти на работу. Это и есть любовь, полная терпения и самоотверженности.

Мы, таким образом, задаем задачу для всех тех, кто читает отчеты. Просим об более горячей молитве. В 2 раза большей, чем обычно! И вторая просьба: откройте Библию и прочитайте 24 главу Апокалипсиса св. Иоанна.

 

о. Томек

 

Откровение святого Иоанна Богослова (Апокалипсис), глава 22- глава 22 и последняя... русский синодальный перевод. :kolobok_haveno:/>

 

 

Откровение глава 22

 

Русская Синодальная Библия, Новый Завет

 

Откровение святого Иоанна Богослова (Апокалипсис), глава 22

 

 

1 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.

2 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов.

3 И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему.

4 И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их.

5 И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков.

6 И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре.

7 Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.

8 Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему;

9 но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись.

10 И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко.

11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще.

12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.

13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.

14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

15 А вне — псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду.

16 Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.

17 И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.

18 И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей;

19 и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей.

20 Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!

21 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

 

 

Вы плохо перевели слово "nawrócenie" . В этом контексте они молютсия чтобы Россия поняла ошибку православия и перешла на настоящую веру ( не дописано но католицизм).

"Nawracają się " язычники- значит экскурсия считает православную Россию как страну которая должна найти настоящую религию . Это я уже Вам раньше писал. Католический костёл всё время пытается дезавуовать других ( в том числе и православных)

Share this post


Link to post
Share on other sites

otwórz Biblię i przeczytaj 21 i 22 rozdział Apokalipsy św. Jana.

o. Tomek

 

откройте Библию и прочитал 21 и 22 глава Апокалипсиса. Иоанна.

 

о. Томе

Share this post


Link to post
Share on other sites

24 uczestników, 24 godziny, 24 czerwca...

08_tydzien_06.22_image001-142x190.jpgOd godziny 18.00 polskiego czasu prosimy o wytężoną modlitwę. Najlepiej co najmniej podwójną w stosunku do tego co do tej pory! Postanowiliśmy rozpocząć 24-godzinny dystans w intencji Rosji. Dlaczego? Już Matka Boska w Fatimie bardzo wyraźnie prosiła o modlitwę za Rosję, za jej nawrócenie. .........................

 

Перевожу...

 

24 участника, 24 часа, 24 июня...

 

С 18.00 польского времени просим усиленной молитвы. Лучше всего, по крайней мере, двойную, по отношению к тем, что до сих пор! Мы решили начать 24-часовой дистанцию в честь России. Почему? Уже Матерь Божия в Фатиме очень выразительно просила о молитве за Россию, за ее преобразование..........................

о. Томек

 

Откровение святого Иоанна Богослова (Апокалипсис), глава 22- глава 22 и последняя... русский синодальный перевод. :kolobok_haveno:/>

 

 

Откровение глава 22

 

Русская Синодальная Библия, Новый Завет

 

Откровение святого Иоанна Богослова (Апокалипсис), глава 22

 

 

1 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.

2 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов.

3 И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему.

4 И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их.

5 И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков.

6 И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре.

7 Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.

8 Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему;

9 но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись.

10 И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко.

11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще.

12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.

13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.

14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

15 А вне — псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду.

16 Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.

17 И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.

18 И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей;

19 и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей.

20 Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!

21 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

 

 

Вы плохо перевели слово "nawrócenie" . В этом контексте они молютсия чтобы Россия поняла ошибку православия и перешла на настоящую веру ( не дописано но католицизм).

"Nawracają się " язычники- значит экскурсия считает православную Россию как страну которая должна найти настоящую религию . Это я уже Вам раньше писал. Католический костёл всё время пытается дезавуовать других ( в том числе и православных)

Да я смягчила перевод, каюсь. Хорошо, вернусь в варианту "обращение". Именно так, обращение в другую веру, я правильно поняла, но... хотела смягчить шквал восторгов с нашей стороны. Была не права. Изменяю. Спасибо.

 

 

Отдельная просьба воздержаться от комментариев этого текста. Итак все очевидно. Обычная манипуляция католиков, провоцирующая ответ, иногда не очень цензурного свойства. Я не вижу в этой выходке о. Томаша ничего нового. Обычнейший прием католического падре. Все вокруг язычники, но он христиански милосерден и будет таки за нас молиться, к чему призывает всех. НЕ ВЕДИТЕСЬ! Не ведитесь на явную провокацию под прикрытием христианнейшей любви к ближнему.

Share this post


Link to post
Share on other sites

24 uczestników, 24 godziny, 24 czerwca...

08_tydzien_06.22_image001-142x190.jpgOd godziny 18.00 polskiego czasu prosimy o wytężoną modlitwę. Najlepiej co najmniej podwójną w stosunku do tego co do tej pory! Postanowiliśmy rozpocząć 24-godzinny dystans w intencji Rosji. Dlaczego? Już Matka Boska w Fatimie bardzo wyraźnie prosiła o modlitwę za Rosję, za jej nawrócenie. Wiadomo, że Rosja jest balszoim (wielkim) krajem, więc i ofiara trudu musi być ogromna, a dystans wielki. Obudzimy się o północy, 15 minut później rozpoczniemy dzień Mszą świętą i w drogę.

Widzimy dotychczasowy czas jazdy w trzech etapach. Do Moskwy trwał początek. Potem zasadnicza część wyprawy. Teraz, od poniedziałku rozpoczynamy finalny etap podróży i chcemy go zaakcentować.

W tym dniu nie chodzi o nam o kilometry, ale o ofiarę milości. Swoisty egzamin z miłości. Bo nasza siła nie tkwi w nogach czy w głowie, ale w miłości. Na końcu dnia chcemy być zmęczeni i wycieńczeni, ale szczęśliwi. Porównywałem ten akt miłości do sytuacji, gdy w przyszłości młodzi zostaną rodzicami, nie będą mogli przespać nocy z powodu dzieci, a nazajutrz trzeba będzie iść do pracy. To jest właśnie miłość, pełna cierpliwości i poświęcenia.

Mamy zatem zadanie dla tych wszystkich, którzy czytają relacje. Prosimy o ostrzejszą modlitwę. 2 razy tyle, co zwykle! I druga prośba: otwórz Biblię i przeczytaj 24 rozdział Apokalipsy św. Jana.

o. Tomek

 

Перевожу...

 

24 участника, 24 часа, 24 июня...

 

С 18.00 польского времени просим усиленной молитвы. Лучше всего, по крайней мере, двойную, по отношению к тем, что до сих пор! Мы решили начать 24-часовой дистанцию в честь России. Почему? Уже Матерь Божия в Фатиме очень выразительно просила о молитве за Россию, за ее преобразование. Известно, что Россия-это balszoim (большая) страна, так и жертва труда должна быть огромна, а расстояние большим. Мы проснемся в полночь, через 15 минут мы начнем день святой Мессой и в путь.

Мы видим прежнее время езды как три этапа. До Москвы было начало. Потом основная часть экспедиции. Теперь, с понедельника начинаем финальный этап путешествия, и мы хотим его акцентировать.

В этот день речь не идет не о километрах, но о жертве любви. Своеобразный экзамен любви. Потому что наша сила заключается не в ногах или в голове, но и в любви. В конце дня мы хотим быть уставшие и изможденные, но счастливые. Сравниваю этот акт любви с ситуацией, когда в будущем молодые станут родителями, они не смогут высыпаться ночью из-за детей, а на следующий день нужно будет идти на работу. Это и есть любовь, полная терпения и самоотверженности.

Мы, таким образом, задаем задачу для всех тех, кто читает отчеты. Просим об более горячей молитве. В 2 раза большей, чем обычно! И вторая просьба: откройте Библию и прочитайте 24 главу Апокалипсиса св. Иоанна.

 

о. Томек

 

Откровение святого Иоанна Богослова (Апокалипсис), глава 22- глава 22 и последняя... русский синодальный перевод. :kolobok_haveno:/>

 

 

Откровение глава 22

 

Русская Синодальная Библия, Новый Завет

 

Откровение святого Иоанна Богослова (Апокалипсис), глава 22

 

 

1 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.

2 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов.

3 И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему.

4 И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их.

5 И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков.

6 И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре.

7 Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.

8 Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему;

9 но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись.

10 И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко.

11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще.

12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.

13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.

14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

15 А вне — псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду.

16 Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.

17 И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.

18 И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей;

19 и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей.

20 Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!

21 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

 

 

Вы плохо перевели слово "nawrócenie" . В этом контексте они молютсия чтобы Россия поняла ошибку православия и перешла на настоящую веру ( не дописано но католицизм).

"Nawracają się " язычники- значит экскурсия считает православную Россию как страну которая должна найти настоящую религию . Это я уже Вам раньше писал. Католический костёл всё время пытается дезавуовать других ( в том числе и православных)

Собственно в этом вся суть поездки и заключается. Едут по пустыне. Люди попадаются редко. В основном только корм.

На мой взгляд нарываются на звиздюлину. Ментальную.

К стати Адам, в текстах как то не наблюдается за поляками способность к установлению вменяемой причино-следственной связи. Там у вас в Польше и пожизни так? Или это только в историческо-миссионерской литературе?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Отдельная просьба воздержаться от комментариев этого текста. Итак все очевидно. Обычная манипуляция католиков, провоцирующая ответ, иногда не очень цензурного свойства. Я не вижу в этой выходке о. Томаша ничего нового. Обычнейший прием католического падре. Все вокруг язычники, но он христиански милосерден и будет таки за нас молиться, к чему призывает всех. НЕ ВЕДИТЕСЬ! Не ведитесь на явную провокацию под прикрытием христианнейшей любви к ближнему.

А что тут комментировать? То что они не христиане, а католики (согласно определению Достоевского :) ) мы кажется уже установили ещё в начале их путешествия... :mocking:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Собственно в этом вся суть поездки и заключается. Едут по пустыне. Люди попадаются редко. В основном только корм.

На мой взгляд нарываются на звиздюлину. Ментальную.

 

 

Нарываются, но не надо... :kolobok_redface: Мне честно говоря тоже хотелось... :kolobok_redface: Но скрепился духом, и думаю - пусть уж доедут куда хотели и благополучно смоются обратно... Не будем себе отягощать карму... :D Провидение - оно само разберётся... :cleaning-glasses:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Собственно в этом вся суть поездки и заключается. Едут по пустыне. Люди попадаются редко. В основном только корм.

На мой взгляд нарываются на звиздюлину. Ментальную.

 

 

Нарываются, но не надо... :kolobok_redface: Мне честно говоря тоже хотелось... :kolobok_redface: Но скрепился духом, и думаю - пусть уж доедут куда хотели и благополучно смоются обратно... Не будем себе отягощать карму... :D Провидение - оно само разберётся... :cleaning-glasses:

Согласна с каждым словом. Пусть изгаляются как хотят. Прощаю их недомыслие оптом. Пусть Отец Небесный им занимается. Заодно епископ Верт, он у нас за обращение Сибири несет ответственность. :kolobok_haveno:

 

Был тут у нас один шибко шустрый польский падре, заменили его за прыткость необычайную на другого, у католиков, вообще-то, начальство иногда мозговитое, предпочло не нарываться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уникальный спортивно-развлекательный комплекс фанпарк «Бобровый лог» расположен на границе Государственного природного заповедника «Столбы», в черте миллионного г. Красноярска - столицы Красноярского края. Курорт введен в эксплуатацию в декабре 2006 года. Сайт комплекса: http://www.bobrovylog.ru

 

8056723523_de3ed7bc1d_b.jpg

 

bobr16.jpg

 

bobr5.jpg

 

bobr3.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

×