Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Selina

Ἀνάβασις Niniwa-team - 48.

Recommended Posts

 

Środa 19.06

1)

/ Pisze Mieszko Maliszewski /

Po dzisiejszych 152 km zastałem ich nadal w komplecie, mniej więcej zdrowych na ciele i umyśle, świętujących w Domu Kultury wioski Pristjan. Z rowerami było trochę gorzej.

 

Среда 19.06

/ Записывает Мешко Малишевский /

После 152 км сегодня застал их по-прежнему в комплекте, более или менее здоровых телом и умом, празднующих в Доме культуры в Pristjan. Велосипедам было немного хуже.

 

2)

Dzień rozpoczął się o 6.00 ciszą. Nie że nikt nie wstał, bo po 15 minutach była już Msza, ale środa to dzień milczenia na prośbę grupy, a wyznaczona przez o. Tomka. Dlatego na kartce, a nie ustnie, otrzymał zapisaną intencję: za niego samego z okazji 9. rocznicy święceń kapłańskich. Odprawiając Mszę oczywiście nie musiał milczeć i w ramach kazania opowiadał, czym dla niego jest kapłaństwo. Najlepiej skrócić refleksję do tytułu książki Jana Pawła II napisanej w 50-lecie święceń. Kapłaństwo to dar i tajemnica.

 

День начался в 6:00 тишиной. Не то, чтобы никто не встал, потому что после 15 минут была месса, но среда является днем тишины по просьбе группы и назначенная отцом Томеком. Так что на бумаге, а не в устной форме, были получены намерения: за него самого по случаю 9-й летия рукоположения. Отправляя Мессу, конечно, не должен молчать, и в проповеди сказал, чем для него является священство. Лучше всего сократить размышления названием книги Иоанна Павла II, написанной в 50-летие рукоположения. Священство есть дар и тайна.

 

3)

Po Mszy w czasie śniadania grupa podarowała jubilatowi roladę. Niestety lub stety nie była to rolada śląska, a ciastowa. Niestety lub stety o. Tomek musiał, a raczej chciał się nią podzielić ze wszystkimi (wiedzieli, co robią).

 

После мессы, в завтрак, группа подарила юбиляру рулет. К сожалению или к счастью, это был не рулет из Силезии, а пастообразный. К сожалению или к счастью Отец Томаш хотел поделиться им со всеми (знали, что они делают).

 

4)

Minęła 8.00 i rozpoczął się codzienny trud jazdy, ale pogoda była idealna. Temperatura w sam raz. Wiatr lekko w twarz. Nie robiło to jednak na nikim wrażenia po przeprawie przez kazachskie stepy. Trasa wiodła po pagórkowatym terenie. Przez ostatnie 3 dni suma przewyższeń wyniosła średnio po 1150 m. Na wzniesieniach było widać we wszystkich kierunkach po horyzont las rozcięty jedynie linią drogi. Tamtejsza tajga jest obecnie na etapie wczesnej wiosny, dlatego zieleń jest soczysta. A kwitną np. bzy, kiedy w Polsce już lipy.

 

Минуло 8:00 и начался ежедневный труд езды, но погода была прекрасной. Температура в самый раз. Ветер слегка в лицо. Однако, не было впечатления как при пресечении казахской степи. Маршрут шла по холмистой местности. В течение последних трех дней сумма восхождения была в среднем 1150 м. С холмов было виден во все стороны до самого горизонта лес, разделяемый только линией дороги. В местной тайге в настоящее время начало весны, потому что зелень сочная. Цветет сирень, например, когда в Польше уже цветут липы.

 

 

5)

Przystanki po standardowych 50 i 100 km, pierwszy w lesie, drugi w wiosce przy sklepiku. Sprzedawczyni uraczyła grupę wrzątkiem, co ucieszyło wszystkich posiadaczy żywności „instant”. Po kolejnych 35 km wjechali do miejscowości Marińsk, gdzie uzupełnili zapasy w większym sklepie. Należało jeszcze dobić do 150 km, a nawet ciut więcej, bo do 152 km i znaleźć nocleg. Zaszczyt udzielenia noclegu tak wyjątkowej reprezentacji Polaków przypadł wiosce Pristjan (jeśli dobrze usłyszałem przez telefon). Jak poprzedniego dnia, zjechali z głównej trasy na gruntową drogę. W wiosce znajdował się Dom Kultury. Ktoś przed wejściem rozładowywał samochód. Krótkie przedstawienie sytuacji przez delegację kolarzy, telefon do wioskowych decydentów (w tym czasie nabożeństwo do Serca Jezusa, modlitwa z udziałem relikwii ks. Popiełuszko) i nocleg w sali tanecznej załatwiony.

 

Остановки после стандартных 50 и 100 км, первый в лесу, второй в деревне в магазине. Продавщица снабдила группу кипятком, который понравился всем владельцам «мгновенной» еды. Еще через 35 км приехали в местность Marinsk , где пополнили запасы в большом магазине. Надо было добить до 150 км, и даже немного больше, потому что до 152 км и найти жилье. Честь предоставления ночлега как и уникального представления поляков выпала горной деревушке Pristjan (если я хорошо расслышал по телефону). Как и днем ранее, проехали от главной дороги по грунтовой дороге. В деревне был Дом культуры. Кто-то перед входом разгружал автомобиль. Краткое изложение проблемы делегацией гонщиков, звонок до деревенского начальства (в то время преданность Святого Сердца Иисуса, молтва с участием мощей о. Попелушко) и ночевка в танцевальный зал решена.

 

6)

Myśląc o Domu Kultury większość pewnie ma przed oczami budynek nowy lub wyremontowany najczęściej ze środków unijnych, z zapleczem socjalnym i sanitariatami. Dalekorosyjskie realia są nieco inne. Jest tu WC„na Małysza” z ledwo zipiącą spłuczką, jedna umywalka i woda niezdatna do picia. Ale grupa nie narzeka.

 

Думая о Доме культуры большинство, вероятно, имеет перед глазами нового или отремонтированного здание в основном за счет средств из ЕС, с ванной комнатой и туалетом. Dalekorosyjskie/в русской глубинке реальность несколько иная. Существует туалет "для Малыша" с едва zipiącą spłuczką, одна раковина и вода не пригодна для питья. Но группа не жалуется.

 

7)

W przejechane kilometry należy wpleść średnio - i poważną awarię. Pękł bagażnik Wojtka Mazura i rozsypała się piasta Górnika. Na szczęście rowerzyści mają ze sobą 2 zapasowe koła. Gdzie oni to wszystko mieszczą?!

 

В проеханные километры следует вплести средние и крупные аварии. Сломался багажник Войцеха Мазура и спица Шахтера. На счастье велосипедистов с ними два запасных колеса. Где они все умещаются?!

 

8)

Wracając do miejsca noclegu. Po zadomowieniu o. Tomek odwiedził tamtejszy sklep i kupił torbę słodyczy. Odwołał dzień ciszy i nastąpił półtoragodzinny ciąg dalszy świętowania 9. rocznicy święceń kapłańskich.

 

Возвращаясь к месту размещения. После решения о Томек посетил местный магазин и купил мешок сладостей. Отменен день тишины и продолжалось празднование 9- летия рукоположения.

 

9)

Dzisiaj minęło 7 pełnych tygodni wyprawy. Głównodowodzący jest pozytywnie zaskoczony, że po takim czasie ciągłego przebywania i wysiłku, grupa jest zgrana, pozytywnie nastawiona do siebie i doświadczanych trudów. Zdała egzamin taktyka mieszania grup w czasie jazdy i wałkowanie o. Tomka przez pierwsze trzy tygodnie o poprawnych stosunkach międzyludzkich i o miłości wzajemnej. Druga rzecz. Choć kolejne kilometry są codziennie dokładane zgodnie z planem, to nie jest to wcale proste. Trzeba się dobrze nakombinować, żeby osiągnąć te minimum 150 km. Pogoda nieprzewidywalna, nawierzchnia dróg kiepska, rekordowa liczba awarii, codzienne szukanie noclegu (przypominam, że grupa jest w tajdze, gdzie przyroda jest dzika) i wielotygodniowy wysiłek itd. Potrzeba zdrowia, szczęścia i modlitwy, modlitwy, modlitwy.

 

Сегодня уже семь полных недель экспедиции. Главнокомандующий положительно удивлен, что после такого срока непрерывного проживания и усилий, группа сыграна, положительное отношение друг к другу и к опыту трудностей. Сдала экзамен тактика смешивания групп во время езды и продвижение о. Томеком в течение первых трех недель соответствующих отношений и взаимной любви. Вторая вещь. Хотя количество ежедневных километров соответствует плану, это совсем не просто. Надо хорошо накомбинировать, чтобы сделать не менее 150 км. Непредсказуемая погода, плохое дорожное покрытие, рекордное количество отказов, ежедневные поиск ночлега (напомним, что группа находится в тайге, где природа дикая) и большие еженедельные усилия и т.д. Потребно здоровье, счастье и молитва, молитва, молитва.

 

10)

Podziękowania/pozdrowienia:

- Dziękujemy Dominkowi Piecowi za relacjonowanie przez ostatnie dwa dni. Został wciągnięty do ekipy redaktorów znienacka, a mimo pracy i swoich codziennych obowiązków był gotów poświęcić się sprawi najwyższej wagi!

- P.S. Dominik, bądź nadal czujny!

- Dziękujemy również rodzinie Dysiewiczów za wspieranie wypraw od lat.

- O. Tomek pozdrawia swoich kumpli seminaryjnych z okazji 9. rocznicy święceń kapłańskich.

 

Поздравления / приветствия:

- Спасибо Доминику Piec за освещение в последние два дня. Он был привлечен к команде редакторов внезапно, и помимо работы и его ежедневных обязанностей был готов на жертвы ради дела большей важности

- PS Доминик, будь по-прежнему бдителен!

- Спасибо также за поддержку семейных поездок Dysiewiczów течение многих лет.

- Отец Томаш приветствует своих друзей по семинарии по случаю 9- летия рукоположения.

 

 

11)

Bilans dnia:

- 152 km dystansu,

- Średnia prędkość tak Pi razy drzwi przeszło więcej

- Pęknięty błotnik,

- Zepsuta piasta.

 

Nocleg:

Wioska Pristjan lub Pristan, ok. 20 km za Marinskiem

 

Przejechanych do tej pory kilometrów: 6563

 

 

 

 

Баланс дня:

- 152 км расстояния,

- Средняя скорость в Pi раз дверь прошло больше,

- Трещины крыла,

- плохая спица.

 

Проживание:

Деревня Пристянь или Пристань, около 20 км после Мариинска

 

Проехали уже 6563 км

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если что найдете корявое, тыкните меня носом, ибо скулу своротила переводя это творение. Скучища... с перлами. :morning:

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Краткое изложение делегацией гонщиков, звонок до деревенского начальства (в то время преданность Святого Сердца Иисуса, молтва с участием мощей о. Попелушко) и ночевка в танцевальный зал решена."

Ну вот, то о чем я и писала.

То что их впускают куда им хочется они объясняют молитвой с участием мощей о. Попелушко.

Интересно, если бы они рассказали все о мощах и о самом о. Попелушко их бы пустили?

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Краткое изложение делегацией гонщиков, звонок до деревенского начальства (в то время преданность Святого Сердца Иисуса, молтва с участием мощей о. Попелушко) и ночевка в танцевальный зал решена."

Ну вот, то о чем я и писала.

То что их впускают куда им хочется они объясняют молитвой с участием мощей о. Попелушко.

Интересно, если бы они рассказали все о мощах и о самом о. Попелушко их бы пустили?

Скорее всего да. Попелюшко этот никому не интересен. Вообще. Сочли бы еще одними безвредно блаженными типа рерихнутых и пожалели. В самом деле, не выгонять же на улицу тихих и не кусающихся сектантов. :kolobok_haveno: Человеки же.

 

В местной тайге в настоящее время начало весны, потому что зелень сочная.

 

Меня весна в тайге умилила... какой винегрет в башке у поляков. Офигительно- феерический. Мде...аргумент.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"В местной тайге в настоящее время начало весны, потому что зелень сочная. Цветет сирень, например"

Дивная тайга.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"В местной тайге в настоящее время начало весны, потому что зелень сочная. Цветет сирень, например"

Дивная тайга.

Ой, ну пусть потешат себя сказками и попугают читателей страшной тайгой с медведами и балалайками. Вам жалко? Зато мы поржем лиший раз. Мы-то как раз сибиряки настоящие, а не самозванцы на драндулетах. :mocking:

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Краткое изложение делегацией гонщиков, звонок до деревенского начальства (в то время преданность Святого Сердца Иисуса, молтва с участием мощей о. Попелушко) и ночевка в танцевальный зал решена."

Ну вот, то о чем я и писала.

То что их впускают куда им хочется они объясняют молитвой с участием мощей о. Попелушко.

Интересно, если бы они рассказали все о мощах и о самом о. Попелушко их бы пустили?

Так ведь в Польше не пускают. И это для них нормально. А то что существуют иные нормы они не догадываются. Эта особенность присуща многим представителям Запада. В прочем многие ихние нормы для нас тож дикость.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"В местной тайге в настоящее время начало весны, потому что зелень сочная. Цветет сирень, например"

Дивная тайга.

Ой, ну пусть потешат себя сказками и попугают читателей страшной тайгой с медведами и балалайками. Вам жалко? Зато мы поржем лиший раз. Мы-то как раз сибиряки настоящие, а не самозванцы на драндулетах. :mocking:

География в параллельной польской реальности - отдельная песТня, там уже рожь в мае отколосилась и подсолнухи отцвели. Почему бы сирени в тайге не зацвесть. Увидели у бабки в палисаднике сирень, вот вам и тайга. :morning:

Боятся ночевать не в деревне. Вдруг медведь с балалайкой из-за пня. И дохлый Попелюшка не поможет, молись-не молись.

Share this post


Link to post
Share on other sites

PA100287.JPG

 

 

i0542.jpgi0546.jpgi0549.jpg

 

87985522.jpg

 

23584665_mariinsk.jpg

 

Фото не вставляется, но прелестно.

 

 

«Город Мариинскъ в географическом отношении находится подъ 56 градусом 22 минутой северной широты и 105 градусом 35 минутой восточной долготы. Расстоянием от Петербурга в 4424 верстахъ и от Томска в 205 верстахъ. Расположенъ на левом берегу несудоходной реки Кии, составляющей приток реки Чулыма. Кроме означенной реки в черте города находится несколько незначительных ручьёв, вода коих не годна къ употреблению, а кругом города ивнутри его есть болота, не отделяющие вредных испарений. Въ весеннее время на низменных местах, отъ разлива реки и таяния снеговъ, образуются временныепотоки, называемые жителями застоями.Городъ устроен на ровной местности».

(из пояснительной записки на вновь проектированный план окружного города Мариинска Томской губернии).

 

Историческое прошлое нашего города тесно связано с историей возникновения и развития Московско-Сибирского тракта. Судьбе было угодно, чтобы пролёг этот путь вблизи горы Арчекас на Кии, где с древних времён находилось селение селькупов, а позднее возникло село Кийское.

 

Постепенно тракт превратился в линию наибольшей густоты сибирского населения. Тракт давал разнообразные источники дохода населению.

 

Второй этап в развитии города начался с открытием в близлежащей тайгеместорождения рассыпного золота. До конца 30-х годов 19-го столетия Мартайга оставалась главным золотоносным районом Сибири. С 1829 по 1860 годы здесь было добыто около 1458 пудов золота. С открытием нового месторождения началась «золотая лихорадка». Через село проходили все хозяйственные операции золотоискателей. Численность населения Кийского быстро росло. Местная администрация ходатайствовала перед императором об открытии в Томской губернии нового округа – Кийского.

 

6 декабря 1856 года было издано высочайшее повеление «Об учреждении в Томской губернии особого округа, со средоточением окружного управления в селе Кийском, с переименованием последнего в город». Но открытие нового города затянулось почти на полгода. Оно состоялось только 22 июля 1857 года.

 

В честь тезоименин императрицы Марии Александровны – жены Александра Второго – город получил своё нынешнее имя – Мариинск. Это произошло 27 октября 1857 года. Каким же был Мариинск в первые годы своего существования? Перенесёмся в 1856 год. Население города тогда насчитывало 4475 человек. В городе было 529 домов, 11 магазинов, 47 лавок, две церкви: Никольский собор и кладбищенская церковь. Промышленность города была представлена четырьмя маленькими заводиками: мыловаренным, кожевенным, двумя кирпичными. Продукция сбывалась прямо на месте. В городе работал 51 ремесленник, 5 хлебопёков, 2 булочника, 10 столяров, 2 медника, 3 шорника, 6 мясников, 5 портных, 2 коновала. Близость Московско-Сибирского тракта создавала благоприятные условия для развития торговли.

 

В 90-х годах 19 века началось сооружение Великой Сибирской железной дороги, которая прошла через Мариинск. Город становится более оживлённым, увеличивается число жителей, появляются новые постройки. В 1897-1898 гг. его население составило 8495 человек обоего пола. Население Мариинска пополнялось в частности, за счёт ссыльных. Правительство препятствовало переходу в город ссыльных, которых предполагалось использовать в земледелии. Фактически же многие из них затем причислились в состав Мариинских мещан или крестьян и проживали в городе. Сохранились интересные описания Мариинска, составленные в 1897 – 98 гг. В городе уже было четыре училища – городское двухклассное мужское, приходское женское и две церковно-приходских школы. Кроме того, Мариинск имел попечительство при Никольском соборе, общественную городскую лечебницу, ночлежный дом, одну общественную богадельню, двух врачей, трёх фельдшеров, трёх повивальных бабок, аптеку.

 

В этот период в Мариинске появляются предприятия – канатный и верёвочные – Осипа Терещенко, Василия Новикова и других; кирпичные – Фёдора Лебедева, Даниила Непомнящих, Николая Воронина; кожевенные, мыловаренные, салотопельные, пиво – и медоваренные – торгового дома Трифона Савельева; маслобойные – Романа Скобелкина и других; шубные – Михаила Дмитриева; экипажные. Это были небольшие кустарные мастерские, которые помещались в одной-двух комнатах с примитивными орудиями труда. В некоторых из них работали сами хозяева.

 

Мариинск был плохо обустроен. Нелёгкими были шаги молодого города. Однако Мариинск рос и развивался. Уже в 1906 году в городе числилось 18002 человека, одна библиотека, восемь городских училищ. Отсутствие в городе крупных промышленных предприятий, обилие мелких кустарных заводов и мастерских привело к тому, что в городе преобладали мелкобуржуазные слои населения и малоорганизованные рабочие.

 

Мариинск – это исторический памятник. Каменные здания местных богатеев были построены в стиле «сибирского барокко», эти прекрасные старинные памятники архитектуры и поныне украшают центр Мариинска. По ним можно «читать» прошлое города и района. Например, в двухэтажном здании на улице Ленина (Большая Московская) в 1890 году было открыто первое на территории Томской губернии 2-х классное мужское училище. Проезжая через Мариинск в 1891 году Цесаревич Николай (будущий император Николай Второй) остановился в этом доме на ночлег. Пока был ужин, и Его Высочество не лёг спать в 12 часов ночи квартиру окружал народ, почти несмолкаемо кричавший «ура».

 

На территории бывшего Мариинского уезда насчитывается 283 археологических памятника, начиная с древнего каменного века и до первых русских поселений.

 

Весною 1918 года в городе Мариинске начался бело-чешский мятеж, охвативший в последствии всю территорию от Урала до Дальнего востока и приведший к началу Гражданской войны в России и установлению власти правительства адмирала Колчака. Образовавшийся в это время на склонах горы Арчекас Мариинский фронт продержался чуть менее месяца. В октябре 1918 года белогвардейскими карательными отрядами было подавлено Чумайское восстание крестьян, охватившее территорию более 30 сёл Мариинского уезда с населением более 60 тысяч человек. В последствии, на протяжении четырёх лет на территории уезда действовали многочисленные партизанские отряды красных, двухтысячная крестьянская армия П.К. Лубкова, и белогвардейская банда полковника Олифёрова. Зимою 1919 года через город Мариинск и Мариинскую тайгу в сторону Иркутска в тяжелейших условиях сибирской зимы с боями отступали 1-я, 2-я, и 3-я армии генерала Каппеля и чехословацкий корпус, с десятками тысяч беженцев, и обозами: с ранеными, обмороженными, больными тифом, военным и административным имуществом, преследуемые 5-й красной армией и партизанами.

 

Одной из особенностей города Мариинска и Мариинского района является то, что в годы сталинских репрессий на его территории располагалось большое количество лагерей системы ГУЛАГ. Через Мариинскую тюрьму этапом прошли певец Вадим Козин, художественный руководитель Московского музыкального театра «Синяя птица» Наталья Сац. В первомайском лагпункте отбывал наказание и там же похоронен классик узбекской поэзии Усман Насыр и т.д.

 

В конце 19 столетия город Мариинск – самый крупный населённый пункт на территории нынешней Кемеровской области. Но бурный процесс урбанизации XX века его почти не коснулся, он так и остался небольшим, деревянным, провинциальным.

 

Известно, что провинция всегда питала и питает центр умами и талантами. Сколько сыновей и дочерей, как птицы, оперившись, покинули её, выбрав свою дорогу в жизнь. И можно только удивляться этому неиссякаемому источнику. Никакая тина, никакой бурьян не могут заглушить его, он пробивается – чистый и звенящий.

 

Мариинск сегодня – это музей под открытым небом. Город издавна славится своей деревянной резьбой. О многом – природе, истории, людях – удивительном, прекрасном, чем гордятся мариинцы, за что любят свой край, могут поведать сотрудники музея-заповедника «Мариинск исторический» созданного в 2009 году.

 

В Мариинске жил и работал писатель-народник Н.И. Наумов, Мариинский уезд родина писательницы, лауреата Государственной премии СССР Галины Николаевой. На тихой улочке не далеко от центра стоит дом-музей известного русского писателя лауреата Государственной премии СССР Владимира Чивилихина, который родился в нашем городе.

 

Мариинск – это единственный малый город Сибирского региона, в котором так цельно и колоритно сохранилась вторая половина XIX-го и начало XX века, - считает учёный с мировым именем профессор, кандидат искусствоведения В.И. Плужников. Сохранившаяся в Мариинске каменная архитектура может стать очень привлекательной для туристов и гостей города.

 

Источник.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот такой простой городок- Мариинск. А по мне так место удивительное, действительно 19 век. Магазин-то в каком доме! Сказка.

 

Поглядим потом какой магазин увидели велосипедисты. Дзидек, шустрее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Selina, спасибо. Очень красиво.

Сайт с фото ещё, там и исторические альбомы и ночные с подсветкой и старые деревянные резные окна.

http://shia63.narod....toglavnaya.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

22381_resample_700_700.jpg

 

22383_resample_700_700.jpg

 

22384_resample_700_700.jpg

 

0_53d28_2c9353cb_L.jpg

 

 

Памятник полочке милосердия. Ребята, как же это по-русски... всегда жалели...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ох скукота-то... :morning: Selina, спасибо за фото! Как у Вас терпения хватает это переводить? Уже вообще пошли какие-то стандартные мантры про "плохие дороги/неотремонтированные на деньги ЕС туалеты..." :( Это я так понял в Польше кто-то записывает со слов главного инквизитора? Впечатление такое, что основная задача записывальщика - не дай Бог не высказать какую-нибудь оригинальную мысль... :sarcastic:

Share this post


Link to post
Share on other sites

ох скукота-то... :morning: Selina, спасибо за фото! Как у Вас терпения хватает это переводить? Уже вообще пошли какие-то стандартные мантры про "плохие дороги/неотремонтированные на деньги ЕС туалеты..." :( Это я так понял в Польше кто-то записывает со слов главного инквизитора? Впечатление такое, что основная задача записывальщика - не дай Бог не высказать какую-нибудь оригинальную мысль... :sarcastic:

А мне показалось про "отремонтированные на деньги ЕС" - это ирония над Польшой.

 

Акский, вот не было бы первоначального сообщения поляков и его перевода - мы бы не увидели фото чудного города. По крайней мере музеи у него и церковь шикарны.

Правда теплотрассы поверху смущают, это же сколько потерь энергии зимой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"В местной тайге в настоящее время начало весны, потому что зелень сочная. Цветет сирень, например"

Дивная тайга.

Судя по всему, тайга для них-это когда деревьев больше трех. П.С. А ещё в Мариинске замечательную водку делают. :nyam: Все медведи одобряют. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

ох скукота-то... :morning: Selina, спасибо за фото! Как у Вас терпения хватает это переводить? Уже вообще пошли какие-то стандартные мантры про "плохие дороги/неотремонтированные на деньги ЕС туалеты..." :( Это я так понял в Польше кто-то записывает со слов главного инквизитора? Впечатление такое, что основная задача записывальщика - не дай Бог не высказать какую-нибудь оригинальную мысль... :sarcastic:

Ну-у-у-у, я готовлю курочку, заодно между делом... А так да, это ж надо так умудриться проехать с горящими и невидящими глазами, проехать мимо всего. Я восполняю пробелы фотками, иначе странное от России впечатление остается - пустыня с дикими аборигенами, без дорог, туалетов и со злыми бабушками и сторожами. :mocking:

 

4ace01f20aa22.jpgstorozh1.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

"В местной тайге в настоящее время начало весны, потому что зелень сочная. Цветет сирень, например"

Дивная тайга.

Судя по всему, тайга для них-это когда деревьев больше трех.

 

4aa7b6e82cfe6.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно выделить два типа тайги евразии:

 

tajgę темную - в основном в Европе и Западной Сибири, а также wyspowo на территории всей Сибири. Строится через видов выше, рост гуще (ель сибирский, ель сибирская, сосна сибирская), имеет относительно богатые руно krzewinkowe;

tajgę светлой - встречается в Восточной Сибири и северной Европе. Строится через видов ниже, растущие реже (лиственница dahurski, сосна), руно есть бедные,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правда теплотрассы поверху смущают, это же сколько потерь энергии зимой.

Вы просто не понимаете сути сибирской зимы: почва промерзает на метр, какая теплотрасса выдержит это? Все теплотрассы у нас идут по воздуху, потому что воздух сам по себе изолятор + утепление. Некрасиво, конечно, а что поделать. Сибирь - матушка. Это вам не ваши юга.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно выделить два типа тайги евразии:

 

tajgę темную - в основном в Европе и Западной Сибири, а также wyspowo на территории всей Сибири. Строится через видов выше, рост гуще (ель сибирский, ель сибирская, сосна сибирская), имеет относительно богатые руно krzewinkowe;

tajgę светлой - встречается в Восточной Сибири и северной Европе. Строится через видов ниже, растущие реже (лиственница dahurski, сосна), руно есть бедные,

Dziękuję! Вы нас вовремя просветили. :hi:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правда теплотрассы поверху смущают, это же сколько потерь энергии зимой.

Вы просто не понимаете сути сибирской зимы: почва промерзает на метр, какая теплотрасса выдержит это? Все теплотрассы у нас идут по воздуху, потому что воздух сам по себе изолятор + утепление. некрасиво. конечно. а что поделать. Сибирь - матушка. Это вам не ваши юга.

А положить глубже метра нельзя? Когда теплотрассы так лежат теплоизоляцию быстро собьют и воздух будет грется и земля которая рядом.

Я понимаю еще на опорах над землей. А так худший вариант.

 

В Гостиной фото с полочкой милосердия заметили. Говорят вроде был обычай такая полочка сзади бани для беглых .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Тайга́биом, характеризующийся преобладанием хвойных лесов (в основном, бореальных видов ели, пихты, лиственницы и сосны).

Содержание

[убрать]

История термина[править]

 

Впервые подробный анализ понятия «тайга» дал П. Н. Крылов (1898), который определил тайгу как темнохвойный бореальный сомкнутый лес и противопоставил её сосновому бору, лиственничным, сосновым и мелколиственным лесам[1].

Расположение тайги[править]

 

 

 

250px-Taiga.png

magnify-clip.pngТайга

 

 

Тайга располагается в северной субарктической влажной географической зоне. Хвойные деревья составляют основу растительной жизни. Для этой зоны также характерны болота, которые покрывают материковую часть Канады и северную Сибирь.

Тайга — самая большая по площади ландшафтная зона России. Её ширина в Европейской части достигает 800 километров, а в Западной и Восточной Сибири — 2150 километров. Таёжные зоны России стали формироваться ещё до наступления ледников.

В Европе таёжные леса занимают практически весь Скандинавский полуостров и Финляндию. В России южная граница тайги проходит примерно через: Псков, Ярославль, Екатеринбург, Томск, Читу, Комсомольск-на-Амуре и средний Сихотэ-Алинь на Дальнем Востоке [2], где ее сменяют смешанные леса. Большая часть Западной и Восточной Сибири, Дальнего востока, горные массивы северного и среднего Урала, Алтая, Саян, Прибайкалья, северного Сихотэ-Алиня, северного Большого Хингана покрыты таёжными лесами.

Тайга делится (в направлении от юга на север) на три подзоны по характеру растительности: южную, среднюю и северную. В северной тайге доминируют низкорослые и разреженные ели и сосны, в средней тайге растут в основном ельники-черничники. Растительность южной тайги значительно более разнообразна.

Крайняя южная граница тайги находится на 42-ой параллели (северная часть острова Хоккайдо в Японии), крайняя северная — вплоть до 72-ой параллели (Таймыр). По широтной протяжённости это одна из наиболее протяжённых климатических зон мира.

Флора[править]

 

 

 

230px-Archangelsk_taiga.JPG

 

 

Тайге свойственно отсутствие или слабое развитие подлеска (так как в лесу мало света), а также однообразие травяно-кустарникового яруса и мохового покрова (зелёные мхи). Виды кустарников (можжевельник, жимолость,смородина и др.), кустарничков (черника, брусника и др.) и трав (кислица, грушанка) немногочисленны как в Евразии, так и в Северной Америке.

На севере Европы (Финляндия, Швеция, Норвегия, Россия) преобладают еловые леса, в Северной Америке (Канада) — еловые леса с примесью лиственницы канадской. Для тайги Урала характерны светлохвойные леса из сосны обыкновенной. В Сибири и на Дальнем Востоке господствует редкостойная лиственничная тайга с подлеском из кедрового стланика, рододендрона даурского и других растений.

Животный мир[править]

 

Животный мир тайги богаче и разнообразнее, чем тундры. Многочисленны и широко распространены рысь, росомаха, бурундук, соболь, белка и др. Из копытных встречаются северный и благородный олень, лось, косуля; многочисленны зайцы, бурозубки, грызуны: мыши, полёвки, белки и летяги. Из птиц обычны глухарь, обыкновенный рябчик, кедровка, клесты и др. Для тайги Северной Америки типичны американские виды тех же родов, что и в Евразии.

В таёжном лесу по сравнению с лесотундрой благоприятнее условия для жизни животных. Здесь больше оседлых животных. Нигде в мире, кроме тайги, не водится столько пушных зверей.

В зимний период подавляющее число видов беспозвоночных, все земноводные и пресмыкающиеся, а также некоторые виды млекопитающих погружаются в анабиоз и зимнюю спячку, снижается активность ряда других животных.

Типы тайги[править]

 

По видовому составу различают светлохвойную (сосна обыкновенная, некоторые американские виды сосны, лиственницы сибирская и даурская) и более характерную и распространённую темнохвойную тайгу (ель, пихта, кедровая сосна, кедр корейский). Древесные породы могут образовывать чистые (еловые, лиственничные) и смешанные (елово-пихтовые) древостои.

Почва, как правило, дерново-подзолистая. Увлажнённость достаточная. 1—6 % гумуса.

 

Вики.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правда теплотрассы поверху смущают, это же сколько потерь энергии зимой.

Вы просто не понимаете сути сибирской зимы: почва промерзает на метр, какая теплотрасса выдержит это? Все теплотрассы у нас идут по воздуху, потому что воздух сам по себе изолятор + утепление. некрасиво. конечно. а что поделать. Сибирь - матушка. Это вам не ваши юга.

А положить глубже метра нельзя? Когда теплотрассы так лежат теплоизоляцию быстро собьют и воздух будет грется и земля которая рядом.

Я понимаю еще на опорах. А так худший вариант.

А ремонтировать как, если глубоко? Труба как правило на опорах или в бетонных коробах на поверхности, или сам короб заглублён, и трубы какбэ в воздухе, не прямо на земле. Мне отец как-то объяснял, почему в Сибири всё должно быть именно так, он был специалист по этому делу. Эти короба тянутся вдоль домов и дорог, мы их используем как тротуары.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так не пойдёт. Переведите, будьте любезны.

Это уже ко мне, увы. Потерпите, может дойдут руки.

 

Экспедиция по случаю 100-летия Wierszyny. При случае одолею.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не хотел никого просвещать мы тайги, не видели, и мы не имеем об этом ни малейшего понятия . Извините, как кого-то обидел

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так не пойдёт. Переведите, будьте любезны.

Это уже ко мне, увы. Потерпите, может дойдут руки.

А кто этот Мацей48? Может кто из пелетона? :morning:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не хотел никого просвещать мы тайги, не видели, и мы не имеем об этом ни малейшего понятия . Извините, как кого-то обидел

Мы тут живем. Россия это наша страна, про которую мы знаем почти все.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не хотел никого просвещать мы тайги, не видели, и мы не имеем об этом ни малейшего понятия . Извините, как кого-то обидел

А Вы кто, любезный пан?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не хотел никого просвещать мы тайги, не видели, и мы не имеем об этом ни малейшего понятия . Извините, как кого-то обидел

А Вы кто, любезный пан?

:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не хотел никого просвещать мы тайги, не видели, и мы не имеем об этом ни малейшего понятия . Извините, как кого-то обидел

А Вы кто, любезный пан?

старший человек :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не хотел никого просвещать мы тайги, не видели, и мы не имеем об этом ни малейшего понятия . Извините, как кого-то обидел

А Вы кто, любезный пан?

старший человек :)

Ну если Вы старший человек, значит мудрый, объясните нам, пожалуйста, почему эти путешественники из Нинивы-тим такие нелюбознательные? Что им мешает смотреть на Божий свет открытыми глазами?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кусок из статейки про Вершину. Первый абзац.

Наряду с 18 участниками экспедиции в Сибирь, принял участие в торжествах по случаю 100-летия польского анклава в Сибири - села Wierszyna. Я организовал экспедицию, которая направлена на увековечение памяти прудного пути жителей более 100 лет назад, после десяти дней пути, победив степь, тайгу, преодолев более 100 км от верхнего участка реки Лены, к счастью, без потерь достигла Wierszyny. Как предписывает добрый обычай на церемонию мы прибыли с подарками. Соотечественникам мы предложили новое оборудование и программное обеспечение (несколько ноутбуков), а также относящиеся к истории Польши публикациях печатные и медийные. Мы надеемся, что новый подарок сделает так, что скоро мы сможем связаться с нашими соотечественниками по электронной почте.

Есть желание далее читать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не хотел никого просвещать мы тайги, не видели, и мы не имеем об этом ни малейшего понятия . Извините, как кого-то обидел

А Вы кто, любезный пан?

старший человек :)

Ну если Вы старший человек, значит мудрый, объясните нам, пожалуйста, почему эти путешественники из Нинивы-тим такие нелюбознательные? Что им мешает смотреть на Божий свет открытыми глазами?

Трудно мне за них отвечать, что ими управляет, или то, что они поздно, но я восхищаюсь чтобы одолеть такое расстояние на велосипеде

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кусок из статейки про Вершину. Первый абзац.

Наряду с 18 участниками экспедиции в Сибирь, принял участие в торжествах по случаю 100-летия польского анклава в Сибири - села Wierszyna. Я организовал экспедицию, которая направлена на увековечение памяти прудного пути жителей более 100 лет назад, после десяти дней пути, победив степь, тайгу, преодолев более 100 км от верхнего участка реки Лены, к счастью, без потерь достигла Wierszyny. Как предписывает добрый обычай на церемонию мы прибыли с подарками. Соотечественникам мы предложили новое оборудование и программное обеспечение (несколько ноутбуков), а также относящиеся к истории Польши публикациях печатные и медийные. Мы надеемся, что новый подарок сделает так, что скоро мы сможем связаться с нашими соотечественниками по электронной почте.

Есть желание далее читать?

Ну точно, благодетели. Принесли в Вершину свет цивилизации - пару ноутбуков. Анклавом обозвали российскую территорию, скоро метить начнут.

Селина, Вам большой респект, у Вас уже здорово получается толмачить.!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кусок из статейки про Вершину. Первый абзац.

Наряду с 18 участниками экспедиции в Сибирь, принял участие в торжествах по случаю 100-летия польского анклава в Сибири - села Wierszyna. Я организовал экспедицию, которая направлена на увековечение памяти прудного пути жителей более 100 лет назад, после десяти дней пути, победив степь, тайгу, преодолев более 100 км от верхнего участка реки Лены, к счастью, без потерь достигла Wierszyny. Как предписывает добрый обычай на церемонию мы прибыли с подарками. Соотечественникам мы предложили новое оборудование и программное обеспечение (несколько ноутбуков), а также относящиеся к истории Польши публикациях печатные и медийные. Мы надеемся, что новый подарок сделает так, что скоро мы сможем связаться с нашими соотечественниками по электронной почте.

Есть желание далее читать?

Одуреть. То Монголия, то Лена. Можно подумать переселенцы на плотах прошли от Балтики до устья Лены, а потом поднимались вверх по течению. Видимо ехать по транссибу им было западло.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кусок из статейки про Вершину. Первый абзац.

Наряду с 18 участниками экспедиции в Сибирь, принял участие в торжествах по случаю 100-летия польского анклава в Сибири - села Wierszyna. Я организовал экспедицию, которая направлена на увековечение памяти прудного пути жителей более 100 лет назад, после десяти дней пути, победив степь, тайгу, преодолев более 100 км от верхнего участка реки Лены, к счастью, без потерь достигла Wierszyny. Как предписывает добрый обычай на церемонию мы прибыли с подарками. Соотечественникам мы предложили новое оборудование и программное обеспечение (несколько ноутбуков), а также относящиеся к истории Польши публикациях печатные и медийные. Мы надеемся, что новый подарок сделает так, что скоро мы сможем связаться с нашими соотечественниками по электронной почте.

Есть желание далее читать?

Одуреть. То Монголия, то Лена. Можно подумать переселенцы на плотах прошли от Балтики до устья Лены, а потом поднимались вверх по течению. Видимо ехать по транссибу им было западло.

Нормальные герои всегда идут в обход © :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правда теплотрассы поверху смущают, это же сколько потерь энергии зимой.

Вы просто не понимаете сути сибирской зимы: почва промерзает на метр, какая теплотрасса выдержит это? Все теплотрассы у нас идут по воздуху, потому что воздух сам по себе изолятор + утепление. некрасиво. конечно. а что поделать. Сибирь - матушка. Это вам не ваши юга.

А положить глубже метра нельзя? Когда теплотрассы так лежат теплоизоляцию быстро собьют и воздух будет грется и земля которая рядом.

Я понимаю еще на опорах. А так худший вариант.

А ремонтировать как, если глубоко? Труба как правило на опорах или в бетонных коробах на поверхности, или сам короб заглублён, и трубы какбэ в воздухе, не прямо на земле. Мне отец как-то объяснял, почему в Сибири всё должно быть именно так, он был специалист по этому делу. Эти короба тянутся вдоль домов и дорог, мы их используем как тротуары.

Здесь глубина промерзания (норма) 2м, трубы зарывают на 2,5м. Несколько раз замечал, что эти траншеи роют в мерзлоте. Т.е. местами промерзает гораздо глубже. Встречается островная мерзлота на десятки метров вглубь. Сибирь, однако.

Сейчас подготовился к ремонту водопровода (ввод в дом от магистрали) Буду закапывать на 2 м с греющим кабелем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здесь глубина промерзания (норма) 2м, трубы зарывают на 2,5м. Несколько раз замечал, что эти траншеи роют в мерзлоте. Т.е. местами промерзает гораздо глубже. Встречается островная мерзлота на десятки метров вглубь. Сибирь, однако.

Сейчас подготовился к ремонту водопровода (ввод в дом от магистрали) Буду закапывать на 2 м с греющим кабелем.

А ежели где чё сгниёт и коротнёт? У нас от плохой воды трубы быстро в негодность приходят, поэтому всё на поверхности, и водопровод, и теплотрасса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще абзац и достаточно

Wierszyna.

 

Пришли к сибирской земле изгнания

и после того как выбрали место широкое, построили

деревянный дом, чтобы жить в гармонии

и братской любви,

J. Словацкий, Anhelli

 

На этих дорогах кони боятся автомобилей, а водители боятся этих дорог. Лошади прядут ушами и сваливают крестьян вместе с возом в кювет, а водитель все время вслушивается не треснет ли рессора.

Вдоль этих дорог стоят печально вытягивая шеи деревянные журавли, стоят халупки окнами касаясь земли, такие старики, которым возраст медленно закрывает веки. . . Вдоль этих дорог сидят с ведром картошки торгующие люди, выложены деревянные стрехи, бурые, соломенные, грубые как нестриженная жесткая грива.

Водитель прекрасно знает весь маршрут, везде нет для него тайн, - здесь, в этом месте, где свежие цветы лежат у небольшого православный креста, убился один парень, чей мотоцикл врезался на ходу в прогуливающуюся свинью... Фатальные событие и у свиньи, когда ходит сегодня видно повреждение позвоночника.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Кусок из статейки про Вершину. Первый абзац.

Наряду с 18 участниками экспедиции в Сибирь, принял участие в торжествах по случаю 100-летия польского анклава в Сибири - села Wierszyna. Я организовал экспедицию, которая направлена на увековечение памяти прудного пути жителей более 100 лет назад, после десяти дней пути, победив степь, тайгу, преодолев более 100 км от верхнего участка реки Лены, к счастью, без потерь достигла Wierszyny. Как предписывает добрый обычай на церемонию мы прибыли с подарками. Соотечественникам мы предложили новое оборудование и программное обеспечение (несколько ноутбуков), а также относящиеся к истории Польши публикациях печатные и медийные. Мы надеемся, что новый подарок сделает так, что скоро мы сможем связаться с нашими соотечественниками по электронной почте.

Есть желание далее читать?

 

А меж тем, там дальше есть кой-что интересное (щас перевёл бегло автоматом - вот что ему местная польская сибирячка выдала: :D

Czasami zastanawiam się gdzie oni wyszukują ten cały śmietnik obrzydliwości...

- Mam tu na myśli wszystkich tych, którzy na Syberii wkoło widzą tylko biedę i nieszczęście. Wreszcie tych, których obiektywy kierują się zawsze w kierunku - za przeproszeniem rozwalonych klozetów... Przecież, aby sfotografować bałagan nie trzeba aż tu przyjeżdżać - macie na miejscu swoje PGR... Osobiście je widziałam, wiem że obecnie niczym się nie różnią od naszych kołchozów... Cóż - wizje katastroficzne zawsze będą cieszyły się dużą popularnością.

- Podobnie sprawa się ma z Wierszyną. Ostatnimi czasy zaraz po Jeziorze Bajkał staliśmy się nie lada atrakcją turystyczną. Coś w rodzaju ogrodu zoologicznego połączonego z skansenem... Z roku na rok coraz więcej osób z Polski do nas dociera. Oczywiście nie mamy nic przeciwko odwiedzinom, ale mamy prośbę do przyjeżdżających, aby wreszcie zaczęli traktować nas normalnie, a nie jak jakieś więzione, nieszczęśliwe istoty.

- Dochodzi do tego, że ludzie przyjeżdżają tu po to, aby nam współczuć. Sic! Wyobrażają sobie, że my straszliwie tu cierpimy, a ich przyjazd, jest dla nas wielkim świętem, które zostanie nam w pamięci do końca życia... Ofiarowują nam niczym Kolumb dzikim, jakieś świecidełka, lusterka, zapalniczki, i lizaki... - myślą, że nas hojnie obdarowali i będziemy się tym cieszyć jak małpy blaszką...

- Świat naprawdę nic o nas nie wie. Każdy przybysz znad Wisły obiecuje góry złota, namawia do powrotu do kraju, stara się nas pouczać, chce na siłę zmienić nasze życie. Ludzie nie rozumieją jednego, że Syberia dla Polaków tu mieszkających, to nasza mać... - po prostu nasza ziemia, z którą jesteśmy zrośnięci na dobre i złe, połączeni od kołyski aż po grób. Wielu z nas, szczególnie tych starszych, nie wytchnęło nawet nosa poza Wierszynę, poza bezkresne obszary, rozciągające się wokół naszych domostw. Świat dla nas zaczyna się i kończy w tu, gdzie ogarnia nas zewsząd bezmiar tajgi... My, którzy się tu wychowaliśmy, naprawdę nie możemy żyć bez miejsca urodzenia.

 

Именно так, как я вчера и полагал - достали местных эти заезжие благодетели с "бусами" :sarcastic: Selina, переведите если можно этот кусочек - у вас лучше получится... :kolobok_redface:

Правда, заезжий пан похоже так толком и не понял, что ему хотели сказать (или понять не захотел :( ), В конце не нашел ничего лучше, чем написать о деревне следующее:

Patrzę na domy, na ten kawałek Polski, oddalony tysiące kilometrów od stolicy...

 

"Я смотрю на дома, на этот кусок Польши, отдаленный тысячи километров от столицы." :sarcastic:

Так и не дошло до пана Romualdа Koperski, что тут живут сибиряки, хоть и понимающие по польски... :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не хотел никого просвещать мы тайги, не видели, и мы не имеем об этом ни малейшего понятия . Извините, как кого-то обидел

Да никого Вы не обидели - просто местность по которой велосипедисты едут - это не тайга... :) Слово "Тайга" имеет примерно такой же смысл, как и "Джунгли" - то есть это не просто лес у дороги, а пространство где кроме бесконечного леса нет ни дорог, ни людей... :) Ну, или почти нет... А они сейчас едут в общем по лесостепной зоне - вокруг по большей части поля, а не леса... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

×