Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Selina

Niniwa-team . День 29

Recommended Posts

 

1)

Piątek 31.05

/ Jedzie Łukasz Wanot /

„Wstajemy kochani, wstajemy, wstajemy! Szkoda takiego dnia, pobudka, pobudka, kto rano wstaje temu co?”... Polifoniczny głos Juliana odbił się echem po podziemiach kościoła w Czelabińsku, wymuszając natychmiastową odpowiedź rozespanych śmiałków: Czyżby wolny piąteczek? Ktoś rzucił wyższą formą żartu, idealnie synchronizując jego lot z obranym kursem telefonu z systemem obronnym IP44, który miękko wylądował po przeciwległej stronie sali. Niezaprzeczalnie dzisiaj ciężko było wypełznąć ze śpiwora, ponieważ wczorajsze obiadki i deserki i podwieczorki i… nie zostały jeszcze przetrawione przez zaadaptowany bezproblemowo rosyjski metabolizm.

 

Пятница 31.05

/ Едет Лукаш Wanot /

"Встаем любимые, встаем, встаем! Неприятность дня, побудка, побудка, кто утром встает тому что"?... Полифоничный голос Юлиана отразился эхом по подземельям костела в Челябинске, вынуждая на немедленный ответ разоспавшихся смельчаков: Разве свободен piąteczek? Кто-то бросил высшую форму шутки, идеально синхронизируя ее полет с курсом телефона с оборонной системой IP44, которая мягко приземлилась на противоположной стороне зала. Бесспорно сегодня трудно было выползти из спального мешка, поскольку вчерашние obiadki и deserki и надвечерье и… не были еще перевареными через приспособленный беспроблемный русский метаболизм.

 

2)

Warunki, w których spędziliśmy ostatni czas, pozwoliły nam w pełni zregenerować siły. Znaleźliśmy tutaj wszystko, co do szczęścia było nam potrzebne: gniazdka, by podładować cały wieziony sprzęt elektroniczny; prysznice, bynajmniej nie w celu ich podziwiania; sprawnie działającą lodówkę, która perfekcyjnie schłodziła zarekomendowany przez Artura sok brzozowy… a przede wszystkim ogromnie dużo miejsca, by po zmroku, spokojnie dokonać niezbędnych napraw w naszych skrzypiących rowerach. Rzeczywiście, w tym roku borykamy się z ogromnymi problemami ze sprzętem, ale czy zna ktoś z Was Polaka bez kłopotów? Całej operacji wymiany wadliwych części podjął się Marcin oraz Kuba, podczas gdy jego starszy brat 1/7 inż. honoris causa się obijał.

 

Условия, в которых мы провели последнее время, позволили нам в полной мере восстановить силы. Мы нашли здесь все, что было нужно нам для счастья: розетки, чтобы подключить все имеющееся электронное оборудование; душ, отнюдь не предмет восхищения; исправно действующий холодильник, который в совершенстве охладил порекомендованный Артуром березовый сок… а прежде всего колоссально много места, чтобы до сумерек, спокойно произвести необходимый ремонт в наших скрипящих велосипедах. Действительно, в этом году мы боремся с огромными проблемами с оборудованием, но знает ли кто из Вас поляка без хлопот? Всей операцией обмена дефектных частей занимались Марцин и Kuba, тогда как его старший брат 1/7 inż. honoris causa, околачивался.

 

3)

O godzinie 6:01 po modlitwie, którą poprowadził opiekun miejsca ks. Marek, grupa wzajemnie pobłogosławiła się znakiem krzyża. Ten powszechny, lecz mało znany akt ma ogromną moc! Bóg dał obietnicę: „Wypowiadaj słowa błogosławieństwa nad każdą spotkaną osobą, bo wzywając moje Imię nad nimi, Ja osobiście będę im błogosławił.” Zachęceni tym faktem, NINIWA Team podzielona dziś na 3 peletony przez Szymka wyruszyła w dalszą drogę. Szymon został obdarzony tym przywilejem, za najlepsze prowadzenie grupy podczas tej ekspedycji. Dekompozycja została przeprowadzona z uwagi na rodzaje używanych karimat. W pierwszej grupie znalazła się burżuazja z karimatami dmuchanymi, ceniąca sobie ponad wszystko spokojny sen. Ochrzczeni nazwą „dmuchawce” wzięli na siebie pierwsze silniejsze podmuchy wiatru. Za nimi, w zdefiniowanej przepisami odległości jechały osoby z karimatami karbowanymi (wcale nie gorsze rozwiązanie), by w końcu dać szansę na rozwinięcie skrzydeł biednym studentom z karimatami zwijanymi.

 

В 6: 01 после молитвы, которую провел опекун места ks. Марек, группа взаимно благословилась знаком креста. Этот повсеместный, но малоизвестный акт имеет огромную силу! Бог дал обещание: "Излагай слова благословения над каждым встреченным лицом, потому что призывая мое Имя над ними, Я лично буду его благословлять". Будучи воодушевлена этим фактом, NINIWA Team разделенная сегодня на 3 пелетона Шимеком, отправилась в дальнейшую дорогу. Симон был наделен этой привилегией, за наилучшее ведение группы во время этой экспедиции. Разделение было проведено по типам используемых каримат/коремат. В первой группе была буржуазия с надувными кариматами, которая ценит более всего спокойный сон. Окрещенные названием "одуванчики" приняли на себя первые более сильные дуновения ветра. За ними, на определенном предписаниями расстоянии, ехали лица с karbowanymi// штампованными (совсем не худшее решение) кариматами/корематами, чтобы в конце дать шанс на развитие крыльев бедным студентам со свертываемыми кариматами/корематами.

 

4)

Czy wiesz, że… w języku rosyjskim rower to "wielosipied", ale ma swoje zdrobnienie „wielik”. Tak samo wymawia się przymiotnik wielki! Lech Janerka na swojej solowej płycie z 2005 roku wrzucił flagę na maszt niczym Sławek, komponując uroczystą i podniosłą pieśń, której słowa o wyższości tego środka transportu nad innymi pojazdami nucone są zarówno przez zawodowych kolarzy, jak i zespoły parkowe mama, tata i ja…

 

Знаешь ли ты… что в русском языке велосипед то "wielosipied", уменьшительное "wielik". Так же произносится прилагательное большой!/ wielki/ Лех Janerka на своем сольном альбоме 2005 года вбросил флаг на мачту как Sławek, сочиняя торжественную и возвышенную песню, слова которой о превосходстве этого вида транспорта перед другими транспортными средствами, напеваются одинаково как профессиональными велогонщиками, так и парковыми коллективами мама, папа и я…

 

5)

Pzez pierwsze 20 km wyjeżdżaliśmy z miasta. Do pierwszego postoju, po 40 km zmusiły nas odczuwalne, boczne podmuchy powietrza. Im bliżej do granicy z Kazachstanem, tym większe otwarte przestrzenie, które naturalnie potęgują wrażenie przeszywającego zimna, by w końcu po 30 minutowym postoju przemienić się w całkiem pokaźny wicher, który ściągał nas na pobocze. Ten odcinek 40 km jechało się bardzo ciężko i tak wolno, że Sonia zdążyła pomiędzy zjedzeniem kilku batonów i obsługą telefonu komórkowego, złapać dętkę… Na drugim postoju spotkaliśmy Toniego, osiemnastoletniego chłopaka, który z Hongkongu jedzie na rowerze do Barcelony. Bardzo ambitny plan! Na jego trasie znalazła się również Astana, do której zmierzamy. Fakt ten wykorzystaliśmy, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o terenach, na których nasze koła odcisną niedługo swój ślad. Perspektywa rozległych pustkowi i obowiązkowym zameldowaniu po pięciu dniach, zmusza nas do poszukiwań rozwiązania, ale na pewno coś wymyślimy. Nasz przyjaciel prawdopodobnie nie posiadał wcześniej tych informacji, w efekcie czego otarł się areszt policyjny. Przespać się w celi na wyprawie rowerowej… marzenie! Po zacieśnieniu przyjaźni polsko-chińskich, wyruszyliśmy w kierunku granicy z nowym państwem na trasie naszej podróży. Odcinek ten, bardzo hojny w tzw. wmordewind (wiatr prosto w twarz), przypomniał Michałowi Piecowi, że warto podzielić się z resztą grupy wiadomością o pękniętej szprysze. Na odcinku tym, grupa II dostała w prezencie eskortę policyjną. Nie pytajcie dlaczego, bo nie wiemy. Już się przyzwyczailiśmy do ich towarzystwa, na niektórych etapach, jednak kryterium ich wyboru nadal pozostaje dla nas tajemnicą. W każdym bądź razie, bardzo im dziękujemy za zdjęcie oporów powietrza! Na pewno informacją godną wyboldowania jest lemondka Wojtka Mazura, na którą z umiarkowaną frenezją w czasie lotu nasrał ptak…

 

Через первое 20 км мы выезжали из города. К первой стоянке, через 40 км вынудили нас ощутимые, боковые порывы ветра. Чем ближе к границе с Казахстаном, тем большие открытые пространства, которые естественно усиливают впечатление пронизывающего холода, чтобы в конце после 30 минутной стоянки измениться в полностью показной вихрь, который сносил нас на обочину. Этот отрезок 40 км ехали очень трудно и так медленно, что Sonia успела между съедением нескольких батонов и обслуживанием мобильного телефона, проколоть автокамеру. На другой стоянке мы встретили Toni, восемнадцатилетнего парня, который из Гонконга едет на велосипеде в Барселону. Очень амбициозный план! На его трассе нашлась также Astana, к которой мы направляемся. Этот факт мы использовали, чтобы узнать побольше о территориях, на которых наши колеса оттиснут свой недолгий след. Перспектива обширных пустынь и обязательной прописки после пяти дней, вынуждает нас к поискам решения, но наверное что-нибудь мы придумаем. Наш приятель вероятно не владел ранее этой информацией, в результате чего поимел полицейский арест. Проспать в камере в велосипедной экспедиции... мечта! После уменьшения приязни польско-китайской, мы отправились в направлении границы с новым государством на нашей трассе путешествия. Этот отрезок, очень щедрый на так называемый wmordewind/вмордувинд (ветер прямо в лицо), напомнил Михаилу Печу, что стоит поделиться с остальной группой известием о треснувшей спице. На том отрезке, группа II получила в подарок полицейский эскорт. Не спрашивайте почему, потому что мы не знаем. Мы уже приспособились к их обществу, на некоторых этапах, однако их критерий выбора по-прежнему остается для нас тайной. Как бы то ни было, очень их мы благодарим за снятие сопротивления воздуха! Наверное достойной упоминания информацией является lemondka Войтека Мазура, на которую с умеренной страстью в полете нагадил птиц…

 

6)

Granicę przekroczyliśmy bez zbędnych formalności, a całość zajęła nam poniżej godziny, co przy tak licznej grupie jest czasem z jakim rozprzestrzenia się błysk ciupagi (Toniego sprawdzali przez 5h!). Etap zamknęliśmy 8 km za szlabanem, wcześniej konsumując obiad pod malutkim, wiejskim sklepikiem. Kazachstan stosunkowo niedawno opuścił szufladkę rosyjskiego przedmieścia, zapisując pierwsze niepodległe karty historii. Nocleg znaleźliśmy za pierwszym razem. Bez zbędnych pytań, babunia zgarnęła nas na podwórze swojego domostwa, z uśmiechem na twarzy mówiąc: wot wy zdies' cziustwujtie siebia kak doma, otdychajtie swieżym wozduchom, zdies' u was kalodiec…Kochamy kazachskie babcie!

 

Мы пересекли границу без лишних формальностей, и все это заняло меньше часа, что при такой многочисленной группе равно времени, которое длится блеск чупаги (Tonie проверяли 5h!). Этап мы закрыли в 8-ми км за шлагбаумом, потребляя обед перед маленьким, сельским магазинчиком. Казахстан относительно недавно покинул лоток русских окраин/предместьев, записывая первые самостоятельные карты истории. Ночлег мы нашли с первого раза. Без лишних вопросов, бабуся сгребла нас на двор своего двора, с улыбкой на лице, говоря: wot вы zdies' cziustwujtie siebia kak doma, otdychajtie swieżym wozduchom, zdies' у вас kalodiec... Мы любим казахских бабушек!

 

7)

Porzuciliśmy rowery, by wspólnie uczestniczyć w najważniejszym wydarzeniu – Mszy świętej. Po niej znalazł się czas na wszystkie inne, mniej lub bardziej ważne sprawy. Gospodarz wziął na samochodową przejażdżkę po okolicy Jolę, Ulę, Wojtka oraz Krzyśka. Ci życzliwi ludzie dzielą się tym co mają. Myślę, że właśnie rozpoczęliśmy wspaniałą przygodę z tym biednym, ale bardzo gościnnym krajem.

 

Мы покинули велосипеды, чтобы сообща участвовать в важнейшем событии - святой Мессе. После нее нашлось время на все другие, менее или более важные дела. Хозяин пригласил в автомобильную поездку по околице Jolę, Ulę, Wojtka также Krzyśka. Эти доброжелательные люди делятся тем, что имеют. Я думаю, что мы начали прекрасное приключение в этой бедной, но очень гостеприимной стране.

 

8)

Chcielibyśmy podzielić się z Wami refleksją tego miesiąca, który spędziliśmy w pełnym oddaniu czci Maryi, uczestnicząc codziennie w nabożeństwach majowych. Dzisiejsze Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny potraktowaliśmy jako kontynuację procesji Bożego Ciała, ponieważ właśnie Ją uznajemy za prekursorkę tego kultu. Jesteśmy przekonani, że tak jak Maryja niosła Jezusa do Elżbiety, tak dzięki modlitwie niosła również nas, przez cały, piękny maj! Dziękujemy za Jej niebezpieczną podróż wiary (góry, przez które szła, budziły ogromny lęk), która jest dla nas inspiracją, by ta wyprawa również miała taki charakter. Pragniemy tak jak Maryja, nie tylko znać Słowo Boże, ale w całym radykaliźmie życiowym je wypełniać.

 

Мы хотели бы поделиться с Вами размышлениями об этом месяце, который мы провели в полной преданности Maryi, участвуя ежедневно в майских богослужениях. Сегодняшний Праздник Посещения Самой святейшей Maryi Panny мы трактовали как продолжение процессии Божьего Тела, поскольку именно Ее мы признаем за направляющую этого культа. Мы убеждены, что как Мария несла Иисуса к Елизавете, так благодаря молитве несла также нас, весь прекрасный май! Мы благодарим за Ее опасное путешествие веры (горы, через которые шла, вызывали огромный испуг), которая является для нас вдохновением, чтобы эта экспедиция также имела такой характер. Мы стремимся так как Мария, не только знать Слово Господа, но со всем жизненным радикализмом его выполнять.

 

9)Bilans dnia

- 164 km przez 8 siodełkowych godzin

- 1 dętka Sonii

- 1 szprycha Michała Pieca

 

Podziękowania

- Autor relacji dziękuje damskiej reprezentacji wyprawy za przesłane całusy

 

Nocleg

- Prawdopodobnie Stantsionnyj

 

Przejechanych do tej pory kilometrów: 3980

 

 

Баланс дня

- 164 км через 8 часов часов в седле

- 1 автокамера Sonii

- 1 спица Михаила Pieca

 

Благодарности

- Автор отчета благодарит дамское представительство экспедиции за посланные поцелуи

 

Ночлег

- Вероятно Stantsionnyj

 

Проехали всего: 3980 км

Share this post


Link to post
Share on other sites

коммент из сайта https://www.facebook.com/niniwateam

 

"Знаете ли вы, что русские пишут про наших велосипедистов ? смотрите сайт

http://ursa-tm.ru/forum/index.php?%2Ftopic%2F50813-niniwa-team-день-28%2F

 

Очень интересные заметки , одним словом, в соответствии с пословицей "Конь какой он есть, каждый может увидеть " .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Благодарности

- Автор отчета благодарит дамское представительство экспедиции за посланные поцелуи

Странно, что не поблагодарили никого, кто им помог. Ни велосипедиста из Тайваня, который поделился важной информацией, ни даже "казахскую" бабушку, которая дала им кров... Или они считают, что им помогает исключительно Дева Мария, а все эти люди - лишь случайные проводники ее воли?

 

P.S. По совету dzidek1 подождем, пока велосипедисты допьют чай. Может, еще поблагодарят))

 

Я думаю, что мы начали прекрасное приключение в этой бедной, но очень гостеприимной стране.

Хоть де-юре это уже Казахстан, де-факто они пока продолжают ехать по России. Но тс-с-с... Незнание этого факта делает их очень благожелательными))

Share this post


Link to post
Share on other sites

gniazdka, by podładować cały wieziony sprzęt elektroniczny;

перевод Selenы - гнездышки, чтобы сложить все везущееся электронное оборудование;

по-моему - розетки для подзарядки везущегося электронного оборудования;

Share this post


Link to post
Share on other sites
Благодарности

- Автор отчета благодарит дамское представительство экспедиции за посланные поцелуи

Странно, что опять не поблагодарили никого, кто им помог. Ни велосипедиста из Тайваня, который поделился важной информацией, ни даже "казахскую" бабушку, которая дала им кров... Или они считают, что им помогает исключительно Дева Мария, а все эти люди - лишь случайные проводники ее воли?

 

ведь написали : Мы любим казахских бабушек!

Share this post


Link to post
Share on other sites

gniazdka, by podładować cały wieziony sprzęt elektroniczny;

перевод Selenы - гнездышки, чтобы сложить все везущееся электронное оборудование;

по-моему - розетки для подзарядки везущегося электронного оборудования;

 

точно .

Share this post


Link to post
Share on other sites

ведь написали : Мы любим казахских бабушек!

Ясно, что не ненавидят. А "спасибо" где? :girl_sad:

ведь они еще с ней не попрощались . чай пьют :morning:

Share this post


Link to post
Share on other sites

вместо олимпиады в сочи надо было РФ велосипедные дорожки построить в Сибирь . видно что велосипедисты валять туда со всех сторон мира.

Share this post


Link to post
Share on other sites

gniazdka, by podładować cały wieziony sprzęt elektroniczny;

перевод Selenы - гнездышки, чтобы сложить все везущееся электронное оборудование;

по-моему - розетки для подзарядки везущегося электронного оборудования;

Пусть Дзидек уточнит, я так же думаю. Сразу же поправлю. Исправила.

"Казахские" бабушки умилили.

Еще офигеваю от того, что они, наконец, у Тони спросили о той местности, куда едут... А у русских по пути спросить не судьба? Ясен перец, русские до Казахстана не ездят и ничегошеньки не знают о тамошних порядках... Тони лучший источник информации. :mocking:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы пересекли границу без лишних формальностей, и свсе это заняло меньше часа, что при такой многочисленной группе есть время, которое длится блеск чупаги

Вот так выглядит загадочная чупага, по-русски валашка - длинный (до 1 метра), тонкий, лёгкий топорик, который использовался в прошлом пастухами и разбойниками как оружие, посох и инструмент:

7a903ae257cd.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сумерки, Челябинская область, мимо одинокого путника проносится адский пелетон, распевающий псалмы по-польски.. Темнеет..

Share this post


Link to post
Share on other sites

gniazdka, by podładować cały wieziony sprzęt elektroniczny;

перевод Selenы - гнездышки, чтобы сложить все везущееся электронное оборудование;

по-моему - розетки для подзарядки везущегося электронного оборудования;

Пусть Дзидек уточнит, я так же думаю. Сразу же поправлю. Исправила.

"Казахские" бабушки умилили.

Еще офигеваю от того, что они, наконец, у Тони спросили о той местности, куда едут... А у русских по пути спросить не судьба? Ясен перец, русские до Казахстана не ездят и ничегошеньки не знают о тамошних порядках... Тони лучший источник информации. :mocking:

 

думаю что спрашивают ведь отец томаш и вакс по русски разговаривают .

 

ччтобы только Loki не встретили а то конец экспедици будет :sarcastic:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что мы начали прекрасное приключение в этой бедной, но очень гостеприимной стране.

 

Когда это Казахстан стал бедным??))Панове его со своей родиной не перепутали?)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что мы начали прекрасное приключение в этой бедной, но очень гостеприимной стране.

 

Когда это Казахстан стал бедным??))Панове его со своей родиной не перепутали?)

 

вот ветры о которых Вы говорили начались !

Share this post


Link to post
Share on other sites

gniazdka, by podładować cały wieziony sprzęt elektroniczny;

перевод Selenы - гнездышки, чтобы сложить все везущееся электронное оборудование;

по-моему - розетки для подзарядки везущегося электронного оборудования;

Пусть Дзидек уточнит, я так же думаю. Сразу же поправлю. Исправила.

"Казахские" бабушки умилили.

Еще офигеваю от того, что они, наконец, у Тони спросили о той местности, куда едут... А у русских по пути спросить не судьба? Ясен перец, русские до Казахстана не ездят и ничегошеньки не знают о тамошних порядках... Тони лучший источник информации. :mocking:

 

думаю что спрашивают ведь отец томаш и вакс по русски разговаривают .

 

ччтобы только Loki не встретили а то конец экспедици будет :sarcastic:

Лучше бы им меня не встречать. :mocking:

Про тамошние ветра... а я про что трындела? Шутковала что ли? Однако...ну пусть прочухают все на себе.

Звиняйте, что про чупагу не разъяснила, мне показалось, что это известный горский топорик.

Share this post


Link to post
Share on other sites

gniazdka, by podładować cały wieziony sprzęt elektroniczny;

перевод Selenы - гнездышки, чтобы сложить все везущееся электронное оборудование;

по-моему - розетки для подзарядки везущегося электронного оборудования;

Пусть Дзидек уточнит, я так же думаю. Сразу же поправлю. Исправила.

"Казахские" бабушки умилили.

Еще офигеваю от того, что они, наконец, у Тони спросили о той местности, куда едут... А у русских по пути спросить не судьба? Ясен перец, русские до Казахстана не ездят и ничегошеньки не знают о тамошних порядках... Тони лучший источник информации. :mocking:

 

думаю что спрашивают ведь отец томаш и вакс по русски разговаривают .

 

ччтобы только Loki не встретили а то конец экспедици будет :sarcastic:

Лучше бы им меня не встречать. :mocking:

Про тамошние ветра... а я про что трындела? Шутковала что ли? Однако...ну пусть прочухают все на себе.

Звиняйте, что про чупагу не разъяснила, мне показалось, что это известный горский топорик.

 

конечно это горский топорик . это основное оружие разбойника яношика - грабил богатых и отдавал всё бедным. польско-словацкий народный герой

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что мы начали прекрасное приключение в этой бедной, но очень гостеприимной стране.

 

Когда это Казахстан стал бедным??))Панове его со своей родиной не перепутали?)

 

вот ветры о которых Вы говорили начались !

 

dzidek))Это еще не ветры))Это так...легкое дуновение весеннего ветерка))У велосипедистов ветровки со штанами есть?Если нет - ох не завидую я им...Резко-континентальный климат.Днем до +55 и выше на солнце при сильнейшем ветре)))Ночью - заморозки)Так что...Будьте готовы панове к проявлениям казахской природы)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что мы начали прекрасное приключение в этой бедной, но очень гостеприимной стране.

 

Когда это Казахстан стал бедным??))Панове его со своей родиной не перепутали?)

 

вот ветры о которых Вы говорили начались !

 

Да.И передайте команде, что отходить в степи в "кустики по нужде" нужно очень осторожно...Не забывайте по каракуртов, тарантулов и скорпионов...Весна однако!У них сейчас самые пляски...Если, не дай Бог, каракурт укусит - до больницы на велосипедах не довезете.Не успеете.И не факт, что есть противокаракуртная сыворотка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что мы начали прекрасное приключение в этой бедной, но очень гостеприимной стране.

 

Когда это Казахстан стал бедным??))Панове его со своей родиной не перепутали?)

Ну Астана красивая, а что они видят бедные деревни вполне верю.

У меня семья тетки в 90х уехала из северного Казахстана в Россию. Года 2 назад дети ездили к оставшимся родственникам. По их словам уровень жизни понизился, за плотиной не следили - она разрушилась, сады повысыхали Во многих местах где раньше разное растили пустыри. Стало гораздо хуже чем в начале 90х.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что мы начали прекрасное приключение в этой бедной, но очень гостеприимной стране.

 

Когда это Казахстан стал бедным??))Панове его со своей родиной не перепутали?)

Ну Астана красивая, а что они видят бедные деревни вполне верю.

У меня семья тетки в 90х уехала из северного Казахстана в Россию, Года 2 назад лети ездили к оставшимся родственникам. По их словам уровень жизни понизился, за плотиной не следили - она разрушилась, сады повысыхали Во многих местах где раньше разное растили пустыри. Стало гораздо хуже чем в начале 90х.

 

Такое не только в Северном Казахстане.И в России тоже.Мало брошенных деревень?Так и в Казахстане.Приаралье вообще в пустыню превратилось.Население бежит на Юг и Восток.Вопрос - что понимать под словами - бедный Казахстан)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Благодарности

- Автор отчета благодарит дамское представительство экспедиции за посланные поцелуи

Странно, что опять не поблагодарили никого, кто им помог. Ни велосипедиста из Тайваня, который поделился важной информацией, ни даже "казахскую" бабушку, которая дала им кров... Или они считают, что им помогает исключительно Дева Мария, а все эти люди - лишь случайные проводники ее воли?

 

ведь написали : Мы любим казахских бабушек!

dzidek1, а ты заметил, что они ни единого человека ни с России, ни в Белоруссии, ни вот теперь в Казахстане не назвали по имени? Имён у них удостаиваются:

1. Обслуживающий персонал католических заведений.

2. Встреченные по пути соотечественники или просто жители западной Европы.

Все остальные (люди которые всю эту толпу пускают к себе на постой, угощают, бани устраивают и тп.) для них без имён: "Хозяева", "бабушка", "дети" и т.п... Иисуса они, понимаешь любят! Точно Достоевский сказал: "Католики - это не христиане вообще"! :(

Как то я раньше эту мысль у Достоевского не понимал (может потому что сам не христианин :) ) - но вот понаблюдав со стороны эти "перевозки Христова тела через границы" в сочетании с этим (совершенно естественно и непроизвольно у них выходящим) разделением людей на "наши и не наши" - должен с Достоевским согласиться! Не христиане! :(

Ну что ж - их велосипедный тур обогатил меня некоторым новым пониманием особенностей европейского мышления... :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что мы начали прекрасное приключение в этой бедной, но очень гостеприимной стране.

 

Когда это Казахстан стал бедным??))Панове его со своей родиной не перепутали?)

 

вот ветры о которых Вы говорили начались !

 

Да.И передайте команде, что отходить в степи в "кустики по нужде" нужно очень осторожно...Не забывайте по каракуртов, тарантулов и скорпионов...Весна однако!У них сейчас самые пляски...Если, не дай Бог, каракурт укусит - до больницы на велосипедах не довезете.Не успеете.И не факт, что есть противокаракуртная сыворотка.

Читал я - надо спичку приложить на место укуса и поджечь... Высокая температура яд каракурта разрушает. Только сделать надо быстро, в первую же минуту... :cleaning-glasses:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насчет скорпионов и каракуртов святая правда, еще и змейки там водятся. Весьма занятные змейки. Кустики в степи это пикантно... :mocking:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что мы начали прекрасное приключение в этой бедной, но очень гостеприимной стране.

 

Когда это Казахстан стал бедным??))Панове его со своей родиной не перепутали?)

 

вот ветры о которых Вы говорили начались !

 

Да.И передайте команде, что отходить в степи в "кустики по нужде" нужно очень осторожно...Не забывайте по каракуртов, тарантулов и скорпионов...Весна однако!У них сейчас самые пляски...Если, не дай Бог, каракурт укусит - до больницы на велосипедах не довезете.Не успеете.И не факт, что есть противокаракуртная сыворотка.

Читал я - надо спичку приложить на место укуса и поджечь... Высокая температура яд каракурта разрушает. Только сделать надо быстро, в первую же минуту... :cleaning-glasses:

 

Это так.Только не одну спичку, а штук 5-6 одновременно.И разом поджечь)Но все равно существует опасность попадания яда в кровь.А если каракурт за задницу укусит?))Проблемы могут начаться...Пока сообразишь, к какому место спички прикладывать, пока коробком чиркнешь по ним...Непроизвольно рука дернется, спички упадут...)Ну и так далее)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно, они действительно такие религиозные фанатики, или это просто поза?

Они учатся в каком-то учебном заведении типа нашей семинарии?

Что-то, на мой взгляд, слишком демонстративное религиозное рвение. Я даже семинаристов не представляю такими, как-то всё напоказ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что мы начали прекрасное приключение в этой бедной, но очень гостеприимной стране.

 

Когда это Казахстан стал бедным??))Панове его со своей родиной не перепутали?)

 

вот ветры о которых Вы говорили начались !

 

Да.И передайте команде, что отходить в степи в "кустики по нужде" нужно очень осторожно...Не забывайте по каракуртов, тарантулов и скорпионов...Весна однако!У них сейчас самые пляски...Если, не дай Бог, каракурт укусит - до больницы на велосипедах не довезете.Не успеете.И не факт, что есть противокаракуртная сыворотка.

Читал я - надо спичку приложить на место укуса и поджечь... Высокая температура яд каракурта разрушает. Только сделать надо быстро, в первую же минуту... :cleaning-glasses:

 

Это так.Только не одну спичку, а штук 5-6 одновременно.И разом поджечь)Но все равно существует опасность попадания яда в кровь.А если каракурт за задницу укусит?))Проблемы могут начаться...Пока сообразишь, к какому место спички прикладывать, пока коробком чиркнешь по ним...Непроизвольно рука дернется, спички упадут...)Ну и так далее)

Каракурт...

В момент укуса чаще всего ощущается мгновенная жгучая боль, уже через 15-30 минут распространяющаяся по всему телу. Обычно больные жалуются на невыносимые боли в области живота, поясницы, грудной клетки. Характерно резкое напряжение мышц брюшного пресса. Среди симптомов общего отравления: одышка, сердцебиение, учащение пульса, головокружение, головная боль, тремор, рвота, бледность или гиперемия лица, потливость, чувство тяжести в грудной или подложечной областях, экзофтальм и мидриаз. Характерны также приапизм, бронхоспазм, задержка мочеиспускания и дефекации. Психомоторное возбуждение на поздних стадиях отравления сменяется глубокой депрессией, затемнением сознания, бредом. Известны смертельные случаи у людей и сельскохозяйственных животных.

Для лечения применяют противокаракуртовую сыворотку, хорошие результаты даёт также внутривенное введение новокаина, хлорида кальция и гидросульфата магнезии. П. И. Мариковский предложил прижигание укушенного места воспламеняющейся головкой спички, но обязательно не позднее двух минут после укуса. От нагревания не успевший всосаться яд разрушается, так как паук прокусывает кожу своими хелицерами на глубину всего 0,5 мм. В любом случае необходимо обеспечить оказание медицинской помощи.

Для ограждения спящего от заползания каракурта применяют полог, хорошо натянутый и подвернутый краями под постель. От укусов каракурта сильно страдает скот, особенно чувствительны верблюды и лошади, которые обычно погибают. В годы массового размножения этого паука не раз происходил значительный падёж скота и животноводство терпело большие убытки. Теперь в местах размножения каракурта его уничтожают опрыскиванием почвы гексахлораном и другими ядами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да....Щитомордник)братик американской гремучей змеи и степная гадюка.Но обычно змеи уходят, уловив дрожание почвы.Хотя...Весна)У них тоже головокружение от свежего весеннего воздуха)))Увидят польскую картину "в кустиках"...что им там придет в их змеиные головы? :sarcastic:

Share this post


Link to post
Share on other sites

.А если каракурт за задницу укусит?))Проблемы могут начаться...Пока сообразишь, к какому место спички прикладывать, пока коробком чиркнешь по ним...Непроизвольно рука дернется, спички упадут...)Ну и так далее)

Анекдот вспомнился:

Лезет на гору связка альпинистов. И вот первого альпиниста в связке змея укусила за причинное место. Он по цепочке передает вниз (а доктор шел в связке последним):

- Змея укусила, что делать?

- Змея укусила, что делать?

- Змея укусила, что делать?

Дошло до доктора, он отвечает:

- Надо отсосать!

- Надо отсосать!

Дошло дело до второго альпиниста. Пострадавший волнуется:

- Ну? Что доктор сказал?

- Доктор сказал... что ты умрешь!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Благодарности

- Автор отчета благодарит дамское представительство экспедиции за посланные поцелуи

Странно, что опять не поблагодарили никого, кто им помог. Ни велосипедиста из Тайваня, который поделился важной информацией, ни даже "казахскую" бабушку, которая дала им кров... Или они считают, что им помогает исключительно Дева Мария, а все эти люди - лишь случайные проводники ее воли?

 

ведь написали : Мы любим казахских бабушек!

dzidek1, а ты заметил, что они ни единого человека ни с России, ни в Белоруссии, ни вот теперь в Казахстане не назвали по имени? Имён у них удостаиваются:

1. Обслуживающий персонал католических заведений.

2. Встреченные по пути соотечественники или просто жители западной Европы.

Все остальные (люди которые всю эту толпу пускают к себе на постой, угощают, бани устраивают и тп.) для них без имён: "Хозяева", "бабушка", "дети" и т.п... Иисуса они, понимаешь любят! Точно Достоевский сказал: "Католики - это не христиане вообще"! :(

Как то я раньше эту мысль у Достоевского не понимал (может потому что сам не христианин :) ) - но вот понаблюдав со стороны эти "перевозки Христова тела через границы" в сочетании с этим (совершенно естественно и непроизвольно у них выходящим) разделением людей на "наши и не наши" - должен с Достоевским согласиться! Не христиане! :(

Ну что ж - их велосипедный тур обогатил меня некоторым новым пониманием особенностей европейского мышления... :D

 

может быть что в этом есть а может быть такой стиль поведения .экспедицию организовал орден облатов -мисенеров.

у них там разные законы : типа молитва , работа , молитва , работа.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно, они действительно такие религиозные фанатики, или это просто поза?

Они учатся в каком-то учебном заведении типа нашей семинарии?

Что-то, на мой взгляд, слишком демонстративное религиозное рвение. Я даже семинаристов не представляю такими, как-то всё напоказ!

 

черт их знает :sarcastic:

 

есть студенты технического института и других заведений, школьники и отец томаш

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гюрза... и такое там есть.

 

Вряд ли.Холодновато для гюрзы...Гюрза больше на Юге Казахстана...В пустынях...Впрочем))В Казахстане есть и кобра)В предгорьях Тянь-Шаня)Но туда ] они не доедут))Есть и эфа...Эта маленькая змейка - очень опасна...Противоядие помогает слабо. Если кого и встретят - гадюку, щитомордника , желтопузика - безногую ящерицу))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно, они действительно такие религиозные фанатики, или это просто поза?

Они учатся в каком-то учебном заведении типа нашей семинарии?

Что-то, на мой взгляд, слишком демонстративное религиозное рвение. Я даже семинаристов не представляю такими, как-то всё напоказ!

Да это обычный польский психотип. Норма, так сказать. Полагаю, что и dzidek1, перед выходом на форум, процедуру камлания проводит :morning: Чтобы пообщаться с язычниками :sarcastic:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest wettin

Читал я - надо спичку приложить на место укуса и поджечь...

Богохульство! Только совместная молитва под руководством ойца Томека спасает от укусов, ужалов, натёртышей, нахлопышей и наё*ышей (вона чё крест животворящий деет!!!) )))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Товарищ dzidek Первый можете ли вы объяснить зачем людям которые торопятся к Вершине делать крюк через Астану? Неужели для обнаружения факта, что столица "бедной" страны блещет буржуазным блеском? Ведь логичен прямой путь через Петропавловск. Как вы думаете воспримут - ли миссионеры жителей "малой Польши" адекватно? Ведь прожив не первое поколение в Сибири это не совсем те поляки которые не дальше Карпат выезжали.

 

P.S, Мне нравится отсутствие ксенофобии в ваших сообщениях и юмор, который к сожалению не всегда присутсвует здесь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гюрза... и такое там есть.

 

Да ладно вам не нагнетайте. Гюрзы в Казахстане нет как и эфы. Шоб каракурт укусил надо подставить ему самое нежное место (каждый выбирает сам :) ) . И сложно вдоль автомобильной трассы найти чего либо кроме сбитых зверьков-птиц и питающихся ими.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно, они действительно такие религиозные фанатики, или это просто поза?

Они учатся в каком-то учебном заведении типа нашей семинарии?

Что-то, на мой взгляд, слишком демонстративное религиозное рвение. Я даже семинаристов не представляю такими, как-то всё напоказ!

А что вы хотели? Цивилизация символизма и натужных выспренных жестов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

думаю что спрашивают ведь отец томаш и вакс по русски разговаривают .

 

ччтобы только Loki не встретили а то конец экспедици будет :sarcastic:

Во первых, Loki чрезвычайно брезглив и что попало руками не трогает.

Во вторых, мне самому интересно, где же эти прометеи себе шеи свернут. Справятся они с этим без посторонней помощи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Благодарности

- Автор отчета благодарит дамское представительство экспедиции за посланные поцелуи

Странно, что опять не поблагодарили никого, кто им помог. Ни велосипедиста из Тайваня, который поделился важной информацией, ни даже "казахскую" бабушку, которая дала им кров... Или они считают, что им помогает исключительно Дева Мария, а все эти люди - лишь случайные проводники ее воли?

 

ведь написали : Мы любим казахских бабушек!

dzidek1, а ты заметил, что они ни единого человека ни с России, ни в Белоруссии, ни вот теперь в Казахстане не назвали по имени? Имён у них удостаиваются:

1. Обслуживающий персонал католических заведений.

2. Встреченные по пути соотечественники или просто жители западной Европы.

Все остальные (люди которые всю эту толпу пускают к себе на постой, угощают, бани устраивают и тп.) для них без имён: "Хозяева", "бабушка", "дети" и т.п... Иисуса они, понимаешь любят! Точно Достоевский сказал: "Католики - это не христиане вообще"! :(

Как то я раньше эту мысль у Достоевского не понимал (может потому что сам не христианин :) ) - но вот понаблюдав со стороны эти "перевозки Христова тела через границы" в сочетании с этим (совершенно естественно и непроизвольно у них выходящим) разделением людей на "наши и не наши" - должен с Достоевским согласиться! Не христиане! :(

Ну что ж - их велосипедный тур обогатил меня некоторым новым пониманием особенностей европейского мышления... :D

Ну вот и до Акского дошло, наконец. :cleaning-glasses:

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Ну вот и до Акского дошло, наконец. :cleaning-glasses:

teilnehmen... :kolobok_evil: Вам... блин... :kolobok_evil: Да я в ихних салонах... :kolobok_twisted: Да у меня стаж диспутов с поляками - 30 лет 3 года (может у кого из старых кадров с Иносми и побольше, но сомневаюсь чтоб "говорили по душам" настолько часто)... А Вы тут... мне... :kolobok_twisted:

 

(Вежливо и спокойно): Осмелюсь полюбопытствовать, милостливый государь, что конкретно означает Ваше краткое замечание: Намекаете ли Вы на якобы присущее мне тугодумие, недостаток проницательности, непроходимую наивность и т.п. качества, или же Вы просто вдруг убедились, что Ваши взгляды особо не отличаются от моих, и предпочли это своё внезапное открытие преподнести мне в таком э-э-э... в такой форме? :kolobok_geek::hmm:

 

 

Я к тому - что мои-то взгляды на наших польских братьев нисколько не поменялись (как может кому-то показалось) - ну, нюанс добавился некоторый, не более того... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вот и до Акского дошло, наконец. :cleaning-glasses:

teilnehmen... :kolobok_evil: Вам... блин... :kolobok_evil: Да я в ихних салонах... :kolobok_twisted: Да у меня стаж диспутов с поляками - 30 лет 3 года (может у кого из старых кадров с Иносми и побольше, но сомневаюсь чтоб "говорили по душам" настолько часто)... А Вы тут... мне... :kolobok_twisted:

 

(Вежливо и спокойно): Осмелюсь полюбопытствовать, милостливый государь, что конкретно означает Ваше краткое замечание: Намекаете ли Вы на якобы присущее мне тугодумие, недостаток проницательности, непроходимую наивность и т.п. качества, или же Вы просто вдруг убедились, что Ваши взгляды особо не отличаются от моих, и предпочли это своё внезапное открытие преподнести мне в таком э-э-э... в такой форме? :kolobok_geek::hmm:

 

 

Я к тому - что мои-то взгляды на наших польских братьев нисколько не поменялись (как может кому-то показалось) - ну, нюанс добавился некоторый, не более того... :)

Да нешто Вы так кипятитесь, милостивый государь. СпокойнЕЕ надоть! :morning:

Просто Вы только что догадались, что они не христиане. Атеисты все тормозят в догадливости. :mocking:

Мне ещё из разговоров во времена оные с приснопамятным Конрадом24, отцом иезуитом, стало ясно, что они не христиане.

Секта ползёт по России, теперь уже по Казахстану.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гюрза... и такое там есть.

 

Да ладно вам не нагнетайте. Гюрзы в Казахстане нет как и эфы. Шоб каракурт укусил надо подставить ему самое нежное место (каждый выбирает сам :) ) . И сложно вдоль автомобильной трассы найти чего либо кроме сбитых зверьков-птиц и питающихся ими.

 

Да ладно)Вы так ответственно заявляете, что гюрзы и эфы нет в Казахстане?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest wettin
... милостливый государь..

... милостливый государь...

Ээ.. Я конечно извиняюсь что встреваю в разговор столь высокотитулованных особ... но осмелюсь заметить что словосочетание "милостивый государь" употреблялось в обращении к более высокому по происхождению/чину. Обращение к равному звучало как "милостивый государь мой".

Ещё раз прошу меня простить ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
... милостливый государь..

... милостливый государь...

Ээ.. Я конечно извиняюсь что встреваю в разговор столь высокотитулованных особ... но осмелюсь заметить что словосочетание "милостивый государь" употреблялось в обращении к более высокому по происхождению/чину. Обращение к равному звучало как "милостивый государь мой".

Ещё раз прошу меня простить ))

 

Милостивый государь!Откройте класс партикулярной словесности для жителей Усадьбы)Кто вам мешает?)Если вам есть, что сказать по теме - милости просим))Без всяких церемоний!)С уважением, putnik :hi:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest wettin
Милостивый государь!Откройте класс партикулярной словесности для жителей Усадьбы)Кто вам мешает?)Если вам есть, что сказать по теме - милости просим))Без всяких церемоний!)С уважением, putnik :hi:

Государь мой, дозвольте без церемоний (и безотносительно к теме, ибо правила форума разрешают) заметить вам что Амударья не впадает таки в Каспийское море )))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Милостивый государь!Откройте класс партикулярной словесности для жителей Усадьбы)Кто вам мешает?)Если вам есть, что сказать по теме - милости просим))Без всяких церемоний!)С уважением, putnik :hi:

Государь мой, извольте без церемоний (и безотносительно к теме, правила форума дозволяют) заметить вам что Амударья не впадает таки в Каспийское море )))

ожно

:mocking: ...Ваши познания в географии поражают воображение...Но нет предела совершенству) Возможно...когда-нибудь)...вам доведется подержать в руках географический атлас мира...Не сочтите за труд...) открыть страницу, где написано - Средняя Азия...Уверяю вас, сударь) вас ждут интересные познавательные открытия) :hi:И таки да)Каспийское море и Амударья - разные вещи)Амударья - таки течет в Аральское море)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest wettin
ожно

:mocking: ...Ваши познания в географии поражают воображение...Но нет предела совершенству) Возможно...когда-нибудь)...вам доведется подержать в руках географический атлас мира...Не сочтите за труд...) открыть страницу, где написано - Средняя Азия...Уверяю вас, сударь) вас ждут интересные познавательные открытия) :hi:И таки да)Каспийское море и Амударья - разные вещи)Амударья - таки течет в Аральское море)

Да-да, я помню - по вашей версии воды Амударьи направили в Арнасайскую впадину http://ursa-tm.ru/fo...в/#entry1162112 )))))

Share this post


Link to post
Share on other sites
ожно

:mocking: ...Ваши познания в географии поражают воображение...Но нет предела совершенству) Возможно...когда-нибудь)...вам доведется подержать в руках географический атлас мира...Не сочтите за труд...) открыть страницу, где написано - Средняя Азия...Уверяю вас, сударь) вас ждут интересные познавательные открытия) :hi:И таки да)Каспийское море и Амударья - разные вещи)Амударья - таки течет в Аральское море)

Да-да, я помню - по вашей версии воды Амударьи направили в Арнасайскую впадину http://ursa-tm.ru/fo...в/#entry1162112 )))))

 

 

Не так, сударь))Не передергивайте)Я сказал, что воды Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи были направлены на орошение Голодной степи...Мырза-Чул...И суть того, что я сказал, то, что озеро Айдаркуль, находящееся в Арнасайской впадине - результат того, что воды Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи не доходят до Арала.

Share this post


Link to post
Share on other sites

×