Jump to content
Sign in to follow this  
Zweistein

Złe spojrzenie na sprawy.

Recommended Posts

Piszę na tym forum, bo natknąłem się na polemikę jednego z waszych członków na forum wp.pl. Zebrał sporo nie miłych słów. Rzecz w tym, że jeśli chcecie rozmawiać to portale z wiadomościami są pełne idiotów i normalny człowiek tam nie pisze.

 

Przeczytałem trochę tekstów na tym forum i trochę się załamałem. Wybieracie wybijające się agresją artykuły i komentujecie.

 

Z tą polską rusofobią to jest tak, że dotyczy ona władz i korupcji i przez taki pryzmat wypowiadane są te słowa. Te bluzgi o kacapach dotyczą kwestii związanych z polityką. Natomiast większość Polaków lubi rosjan jako ludzi. Kto trochę podróżował to wie, a ja byłem we wszystkich słowiańskich krajach z wyjątkiem Białorusi.

Wniosek jest prosty w Petersburgu czułem się jak w domu, a miejscowi byli bardzo życzliwi. Podobnie było w Serbii, Macedonii, Chorwacji, Słowacji, Ukrainie. Czesi są trochę mentalnie inni. 

Inną rzeczą na którą zwróciłem uwagę, po 2 godzinach nauki cyrylicy byłem w stanie czytać gazety. Więc języki są do siebie bardzo podobne.

Jest więc tak, że dobrze czujemy się w słowiańskim towarzystwie. Podobnie się bawimy, lubimy podobne dowcipy itd.

 

Rusofobia dotyczy przede wszystkim moskiewskiej władzy. Czemu? Zaczęło się od zaborów, carycy niemki z pochodzenia. Wspólna napaść Hitlera i Stalina. Dla nas jest oczywiste, że Rosjanie razem z Niemcami rozpoczęli drugą wojnę światową. Katyń, wielki głód itd. Rządy Moskwy spowodowały zacofanie, we wszystkich podległych krajach.

Mam prawo nie lubić Kremlowskiej władzy, jako Polak, jako Słowianin, jako człowiek, jako chrześcijanin.

Straty w 2 wojnie światowej:

ZSRR 23 000 000, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini... itd 14% ludności

Niemcy 7 300 000     10%

Polska  5 600 000,  polscy Żydzi 3 000 000, Polacy, Ukraińcy....16%

Francja 562 000    1%

Wielka Brytania 450 000  1%

USA  400 000    0,3%

Włochy 450 000  1%

Węgry 580 000   6%

Litwa 353 000     14%

Łotwa 250 000    11%

Chiny 20 000 000   3,8%

 

Państwa słowiańskie traciły po kilkanaście % ludności. W drugiej wojnie ginęli przede wszystkim słowianie.  Na zachodzie 1% populacji.

Do tego dochodzą jeszcze ofiary łagrów i lat po 1945.

Sądzicie, że kto jest temu winien? Popatrzcie na te liczby. Czy wy to kurwa widzicie??? Powiecie Niemcy, ale to tylko połowa prawdy.

Słowo holokaust bardziej dotyczy Słowian niż Żydów.

Jakiś idiota pisał, że Polski nie powinno być. Polska istnieje dłużej niż Niemcy, czy Rosja. Drugi kretyn pisał o broni atomowej. Wojny wam się chce? Niczego żeście się nie nauczyli?

 

 

Władza to kilku kolesi i stado na ich garnuszku. Wam nie przeszkadza Putin i oligarchia, która okrada was na co dzień. Dla zachowania stołków wyrżną was w pień, bo dla nich jesteście takimi samymi cyframi jak forsa na kącie. Putin to kolejny dyktator, taki sam Stalin, tylko nowszy, ładniejszy i w tv lepiej wygląda, ma więcej ogłady. Dajecie się karmić patetycznymi słowami, a waszym obywatelskim obowiązkiem jest budować szkoły i przedszkola, żyć lepiej, pracować, płacić podatki na kraj który dostarcza wam usług na jak najwyższym poziomie. Dajecie się kupić za frajer, za uścisk ręki. Kto to wszystko odbuduje? Wszystko kosztuje prace, poświęcenie, czas. Zniszczyć jest łatwo.

 

My mamy swojego Kaczyńskiego, oni robią kasę z rusofobi i jest na to popyt. Ale zarabia na tym i Kaczyński i Putin. Ci panowie mają wspólny biznes. Dziel i rządź a forsa płynie. Janukowycz wydoił Ukrainę, może wam się to podobać lub nie, zależy po której stronie barykady jesteście. Tak na prawdę to kolejny złodziej, a bracia do siebie strzelają w imię kolejnego złodzieja.

 

Pamiętajcie, że statystyczny Polak życzy władzy totalitarnej źle, ale wam ludziom jak najlepiej. Nie dajcie się propagandzie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, я понимаю, что у нас форум ориентируется на переводы польской прессы и блогов, но на уже готовые переводы! Многие ежики, даже старожилы форума, не знают польский язык в том объеме, чтобы самостоятельно сделать качественный перевод даже для личного пользования. Поэтому, комрад Zweistein, плизззз... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кратко:

 

Почему в Польше русофобия? Из-за плохих политиков (некоторые из них от русофобии гешефт имеют - в том числе и Путин). Но мы, поляки, любим русских, однако не любим кремлёвскую власть. Россия нас всё время доставала - всякие разделы, Катынь, голодомор. Потому что она плохая. Вот перед вами образец польской любви - я изучил кириллицу и после этого стал читать газеты. Был в Питере – там ему понравилось. Только немного другая ментальность.

 

Немного цифр о потерях славян во время войны, которая началась из-за Гитлера и Сталина. Если бы не Россия, то войны не было бы.

 

Путин злодей и диктатор – в телевизоре выглядит хорошо. Вы ему подчиняетесь, потому что кругом Рукапутино. 

 

Вам надо эту Рукапутину уничтожить, потому что среднесписочный поляк её очень не любит. Если не будет Рукапутины, то поляк простит русских и будет дальше их любить. А свободные от Рукапутины русские наконец-то займутся строительством детских садиков.  

Edited by krevedko

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чел по-моему говорит что мол славян то поболе погибла в войне чем евреев , кому мол ещё Холокост устроили.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перевод яндакса:

Я пишу на этом форуме, потому что я наткнулся на полемику одного из ваших форумчан wp.pl. Собрал много не приятных слов. Дело в том, что если вы хотите разговаривать-это порталы с новостями, они полные идиоты, и нормальный человек туда не пишет.Прочитал немного текстов на этом форуме и немного в депрессии. Вы выбираете заметными агрессии статьи и прокомментировать.С этой польшей rusofobią это так, что она касается властей и коррупции и в течение такого призму сказаны эти слова. Эти bluzgi о kacapach касаются вопросов, связанных с политикой. А большинство Поляков любит русских, как народа. Кто мало ездил, знает), а я был во всех славянских странах, за исключением Беларуси.

Вывод простой в санкт-Петербурге я чувствовал себя как дома, а местные жители были очень добры. Как это было в Сербии, Македонии, Хорватии, Словакии, на Украине. Чехи немного ментально другие.

Еще одна вещь, на которую я обратил внимание, после 2 часов обучения на основе кириллицы был в состоянии читать газеты. Так что языки очень похожи.

Так, что хорошо мы в славянском обществе. Так же проводим время, любим подобные шутки и т.д.Rusofobia относится, прежде всего, московской власти. Почему? Все началось с захвата польши, царицы немки по происхождению. Общая нападение Гитлера и Сталина. Для нас очевидно, что Россияне вместе с Германией начали вторую мировую войну. Катынь, голодомор и т.д. Правительства Москвы привели к тому отсталость, во всех своих странах.

Я имею право не любить Кремлевской власти, как Поляк, как Славянская, как человек, как христианин.

Потери во 2 мировой войне:

СССР от 23 000 000, Русские, Украинцы, Белорусы... и т.д 14% населения

Германия 7 300 000 10%

Россия 5 600 000, польские Евреи 3 000 000, Поляки, Украинцы.....16%

Франция 562 000 1%

Великобритания 450 000 1%

США 400 000 0,3%

Италия 450 000 1%

Венгрия 580 000 6%

Литва 353 000 14%

Латвия 250 000 11%

Китай 20 000 000 3,8%Славянские государства теряют несколько процентов населения. В другой войне погибали, прежде всего, славяне. На западе 1% населения.

К этому добавляются еще жертвы сталинских лагерей, и лет после 1945 года.

Вы думаете, что кто виноват? Посмотрите на эти цифры. Вы это, блядь, видите??? Скажете Германия, но это только половина истины.

Слово холокост больше касается Славян, чем Евреев.

Какой-то идиот писал, что Русский не должно быть. Польша существует дольше, чем Германия, или Россия. Второй рывок писал о ядерного оружия. Войны вам хочется? Ничего, что вы не научились?

Власть-это несколько ребят, и стадо на их нем. Вам не мешает Путин и oligarchia, которая крадет вас каждый день. Для сохранения баров, ресторанов, кафе wyrżną вас в пень, потому что для них быть такими же цифрами, как бабки на углу. Путин-это еще один диктатор, такой же Сталин, только новее, лучше и в тв он выглядит лучше, имеет больше, а я верила Вы даете кормить patetycznymi словами, а вашим гражданским долгом, строить школы и детские сады, лучше жить, работать, платить налоги в стране, которая предоставляет вам услуги на самом высоком уровне. Вы купить позади, за крепкое пожатие руки. Кто это все построит? Все это стоит работы, нашли время. Уничтожить легко.Мы своего Качиньского, они делают деньги из rusofobi и есть на это спрос. Но он зарабатывает на этом и Качиньский, и Путин. Эти господа имеют общий бизнес. Разделяй и властвуй, а бабки течет. Янукович wydoił Украину, может вам нравиться или нет, зависит, на какой стороне баррикады вы. На самом деле это еще один вор, а братья друг друга стреляют во имя очередного вора.Помните, что среднестатистический Поляк желает власти тоталитарной плохо, но вам, людям, как лучше. Не поддавайтесь пропаганде.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Перевод яндакса:

Я пишу на этом форуме, потому что я наткнулся на полемику одного из ваших форумчан wp.pl. Собрал много не приятных слов. Дело в том, что если вы хотите разговаривать-это порталы с новостями, они полные идиоты, и нормальный человек туда не пишет.

 

 

 

Прочитал немного текстов на этом форуме и немного в депрессии. Вы выбираете заметными агрессии статьи и прокомментировать.

 

 

 

С этой польшей rusofobią это так, что она касается властей и коррупции и в течение такого призму сказаны эти слова. Эти bluzgi о kacapach касаются вопросов, связанных с политикой. А большинство Поляков любит русских, как народа. Кто мало ездил, знает), а я был во всех славянских странах, за исключением Беларуси.

 

Вывод простой в санкт-Петербурге я чувствовал себя как дома, а местные жители были очень добры. Как это было в Сербии, Македонии, Хорватии, Словакии, на Украине. Чехи немного ментально другие.

 

Еще одна вещь, на которую я обратил внимание, после 2 часов обучения на основе кириллицы был в состоянии читать газеты. Так что языки очень похожи.

 

Так, что хорошо мы в славянском обществе. Так же проводим время, любим подобные шутки и т.д.

 

 

 

Rusofobia относится, прежде всего, московской власти. Почему? Все началось с захвата польши, царицы немки по происхождению. Общая нападение Гитлера и Сталина. Для нас очевидно, что Россияне вместе с Германией начали вторую мировую войну. Катынь, голодомор и т.д. Правительства Москвы привели к тому отсталость, во всех своих странах.

 

Я имею право не любить Кремлевской власти, как Поляк, как Славянская, как человек, как христианин.

 

Потери во 2 мировой войне:

 

СССР от 23 000 000, Русские, Украинцы, Белорусы... и т.д 14% населения

 

Германия 7 300 000 10%

 

Россия 5 600 000, польские Евреи 3 000 000, Поляки, Украинцы.....16%

 

Франция 562 000 1%

 

Великобритания 450 000 1%

 

США 400 000 0,3%

 

Италия 450 000 1%

 

Венгрия 580 000 6%

 

Литва 353 000 14%

 

Латвия 250 000 11%

 

Китай 20 000 000 3,8%

 

 

 

Славянские государства теряют несколько процентов населения. В другой войне погибали, прежде всего, славяне. На западе 1% населения.

 

К этому добавляются еще жертвы сталинских лагерей, и лет после 1945 года.

 

Вы думаете, что кто виноват? Посмотрите на эти цифры. Вы это, блядь, видите??? Скажете Германия, но это только половина истины.

 

Слово холокост больше касается Славян, чем Евреев.

 

Какой-то идиот писал, что Русский не должно быть. Польша существует дольше, чем Германия, или Россия. Второй рывок писал о ядерного оружия. Войны вам хочется? Ничего, что вы не научились?

 

 

 

 

 

Власть-это несколько ребят, и стадо на их нем. Вам не мешает Путин и oligarchia, которая крадет вас каждый день. Для сохранения баров, ресторанов, кафе wyrżną вас в пень, потому что для них быть такими же цифрами, как бабки на углу. Путин-это еще один диктатор, такой же Сталин, только новее, лучше и в тв он выглядит лучше, имеет больше, а я верила Вы даете кормить patetycznymi словами, а вашим гражданским долгом, строить школы и детские сады, лучше жить, работать, платить налоги в стране, которая предоставляет вам услуги на самом высоком уровне. Вы купить позади, за крепкое пожатие руки. Кто это все построит? Все это стоит работы, нашли время. Уничтожить легко.

 

 

 

Мы своего Качиньского, они делают деньги из rusofobi и есть на это спрос. Но он зарабатывает на этом и Качиньский, и Путин. Эти господа имеют общий бизнес. Разделяй и властвуй, а бабки течет. Янукович wydoił Украину, может вам нравиться или нет, зависит, на какой стороне баррикады вы. На самом деле это еще один вор, а братья друг друга стреляют во имя очередного вора.

 

 

 

Помните, что среднестатистический Поляк желает власти тоталитарной плохо, но вам, людям, как лучше. Не поддавайтесь пропаганде.

 

Как там было у кого то в подписи.

"Каждого кто знает как мне будет лучше , я записываю в книжечку с пометкой "Расстрелять в случае начала войны"

Так и запишем 

"Zweistein

Share this post


Link to post
Share on other sites

ЗачОтно :sarcastic: Путин диктатор и кровавый гэбист. Как всё предсказуемо.

Там шЫдевр получше - Путин и Качинский делают общий бизнес! "Разделяй и властвуй". Определенно, надо быть поляком до мозга костей, что бы хоть на мгновение сравнить уровень, ум и влияние этих людей. Кря-кря :(

Edited by rav48lite

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да ладно. Там исчо про блузги о кацапах, сиречь фонтаны/струи/потоки на форумах. Уж так нас любят! Так любят! Но вот политика... и получаются блузги, увы. А так они нас просто как народ даже очень! Вот ежели бы не Путин....

 

Особо умилил меня пассаж про януковоща- он доил украину! Вы слышите, кацапы! А вы-то, сиволапые и не ведали! Но пришел пан и все нам растолковал. 

 

Давайте дружить! Отдадим все ресурсы доброму дяде бабаме, уничтожим армию и флот как поляки, ракеты нафиг и будет нам невыразимое ойросчастье с гейпарадами и прочими радостями жизни! Дружим домами! Кто первый?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кратко:

 

Почему в Польше русофобия? Из-за политики. Мы любим русских, но не любим кремлёвскую власть. Польские разделы, Катынь, голомор. Так любит русских, что изучил кириллицу, что после этого стал читать газеты. Был в Питере – там ему понравилось. Только немного другая ментальность.

 

Путин злодей и диктатор – в телевизоре выглядит хорошо. Вы ему подчиняетесь, потому что кругом Рукапутино. 

 

Вывод: вам надо разрушить тоталитарную власть, потому что статичный поляк такую власть очень не любит. И заняться строительством детских садиков.  

Разрушение тоталитарной власти предлагаю по традиции начать с нового раздела Польши  :sarcastic: 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Вы выбираете заметными агрессии статьи

опять поворачиваемся к тому же : на форуме, дескать, помещают статьи, в которых ярко выражена агрессия в отношении России.А на самом деле польский интернет полон толерантности к северному соседу  и большинство поляков русских  любит.

Так что ничего нового в позиции автора нет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы любим русских, но не любим Россию. Она во всё виновата. Было бы идеально, чтобы её не стало, тогда всё было бы хорошо и нам никто бы не угрожал и в нашей свободолюбивой Польше воцарились бы наконец-то мир и благополучие. И потекли бы молочные реки, а мы бы читали Достоевского и любили бы русских. Слушали бы песни Окуджавы и устраивали бы ежегодно фестивали русской песни с участием группы Любэ. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jakiś idiota pisał, że Polski nie powinno być. Polska istnieje dłużej niż Niemcy, czy Rosja. Drugi kretyn pisał o broni atomowej. Wojny wam się chce? Niczego żeście się nie nauczyli?

 

Ну тут вообще  песТнь.

Какой идиот писал что польши не должно быть? Польша ужо сушествует дольше чем Германия ( вот эт точно, в таком виде очень даже недолго существует, Бисмарк их в кучу согнал)  или Россия ( вот это спорно, без сопливых как-то обходились исчо с незапамятных времен) . Другой кретин писал о атомном оружии ( стеклить что ли предлагал? )  Войны вам хочется?  Ничему  жизнь не научила? 

 

Вот такой пассаж там есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

My mamy swojego Kaczyńskiego, oni robią kasę z rusofobi i jest na to popyt. Ale zarabia na tym i Kaczyński i Putin. Ci panowie mają wspólny biznes. Dziel i rządź a forsa płynie. Janukowycz wydoił Ukrainę, może wam się to podobać lub nie, zależy po której stronie barykady jesteście. Tak na prawdę to kolejny złodziej, a bracia do siebie strzelają w imię kolejnego złodzieja.


 


Pamiętajcie, że statystyczny Polak życzy władzy totalitarnej źle, ale wam ludziom jak najlepiej. Nie dajcie się propagandzie.


 


Имеют своего кача, оне зарабатывают на русофобии, на что есть спрос. Но зарабатывает на том каче и Путин. Эти паны имеют общий бизнес. Разделяй и властвуй , а денежки плывут.  Янык выдоил укру, нравится вам это или нет, это смотря на какой стороне баррикад вы. По правде это  обычный злодей, а братья  стреляют друг в друга во имя следующего вора/злодея.


Помните, что среднестатистическому поляку тоталитарная власть плоха,  а вашим людям так наилепшая. Не дайте себя пропагандировать.


Edited by Selina

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну как я поняла, сначала пишется о том как его неприятно поразили наши комменты. Что мы ярые полонофобы и реально хотим их истребить.

Честно говоря я бы тоже была в шоке если бы  впервые зашла в Усадьбу с улицы и почитала бы комменты под переводами.

 

Чел просто не понимает что после 3- 7 летнего чтения их статей такие комменты закономерный результат.

 

Я лично с удовольствием почитала бы переводы Йонефер вменяемой журналистки, но та журналистка умерла, а Йонефер некогда переводить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поляки, скажите на милость, за каким лешим вы постоянно к нам ломитесь? На новостные ленты в фейсбук зайти невозможно - то хохлы табунами, то поляки толпами со всем своим ядом, ненавистью и прометеизмом. Просто спасу нет никакого. Без остановки орут про варварскую Россию, и при этом же с упорством, достойным лучшего применения, настырно прутся то в Сибирь, то на Урсу. Можно подумать, землю обетованную нашли. Идите вы нахрен в свою обожаемую Америку и отстаньте от нас наконец. Враги, так враги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну как я поняла, сначала пишется о том как его неприятно поразили наши комменты. Что мы ярые полонофобы и реально хотим их истребить.

Честно говоря я бы тоже была в шоке если бы  впервые зашла в Усадьбу с улицы и почитала бы комменты под переводами.

 

Чел просто не понимает что после 3- 7 летнего чтения их статей такие комменты закономерный результат.

 

Я лично с удовольствием почитала бы переводы Йонефер вменяемой журналистки, но та журналистка умерла, а Йонефер некогда переводить.

Вот в том-то и дело. Сначала оторопь брала и от статей в польше и от тамошних комментов. Я даже сомневалась, люди это или уже нацисты и упыри? Потом свыклась. Поляки звериные русофобы. Сие для меня простой и незатейливый факт. Пока они  к нам не лезут, то ради Бога. Пусть себе бесятся. НО! Но они же нас учить жизни приходят Вот это уже  ой. Тут получают дурацкие шутки в ответ- пора делить, пора стеклить И начинается писк-визг: " А нас-то  за що? "

 

Так все предсказуемо. За то, что лезете в чужой огород. За то, что пытаетесь учить других жить. И еще много за что. Но Бог с вами, авось протрезвеете.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А не адамко ли это с петрусем развлекаются? Уж шибко по стилю  похоже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эхх, кацапы вы кацапские :D  Запинали бедного поляка. Он к вам со всей душой, а вы :hmm::D

"На фигаДля чего душа такая

Коли за душою ни гроша"

Никто его еще не пинал.

Так, пару шелбанов  отвесили.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если я правильно понял то новый камрад из Польше хочет пообщаться и обсудить актуальную р\действительность.

Приветствую!

Дамы и господа большая просьба не сжирать гостя сразу. 

Zweistein, дабы не хвататься сразу за множество тем постарайтесь пока не привыкните обсуждать одну какую-нибудь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Эхх, кацапы вы кацапские :D  Запинали бедного поляка. Он к вам со всей душой, а вы :hmm::D

"На фигаДля чего душа такая

Коли за душою ни гроша"

Никто его еще не пинал.

Так, пару шелбанов  отвесили.

 

Все равно гостей отпугивать не стоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Типа связаться с местным поляком поляком, допустим Дзидеком чтобы тот выложил на русском мысли пана ему видать не судьба

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если я правильно понял то новый камрад из Польше хочет пообщаться и обсудить актуальную р\действительность.

Приветствую!

Дамы и господа большая просьба не сжирать гостя сразу. 

Zweistein, дабы не хвататься сразу за множество тем постарайтесь пока не привыкните обсуждать одну какую-нибудь.

 

Все равно мы их скоро всех захватим, поделим, изнасилуем и съедим.

Поэтому - не понимаю вас камрад, - к чему такой изощренный садизм (сразу/несразу)?

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Все началось с захвата польши, царицы немки по происхождению. Общая нападение Гитлера и Сталина."

С трудом уважаемый, что русские празднуют 4 ноября, не припомните?

Что делали поляки в России в 1812, печеньки раздавали?

Что сделало молодое польское государство в 1920 - попёрло на восток за землей и крепостными, не так ли?

А вас то за що? Да вот за это.

Не христиане вы, а уродцы моральные.

Не лезьте сюда с вашими западными поучениями, они стоят три рубля в базарный день.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Все началось с захвата польши, царицы немки по происхождению. Общая нападение Гитлера и Сталина."

С трудом уважаемый, что русские празднуют 4 ноября, не припомните?

Что делали поляки в России в 1812, печеньки раздавали?

Что сделало молодое польское государство в 1920 - попёрло на восток за землей и крепостными, не так ли?

А вас то за що? Да вот за это.

Не христиане вы, а уродцы моральные.

Не лезьте сюда с вашими западными поучениями, они стоят три рубля в базарный день.

Общий раздел полении  помнят, а как до того Тешин у чехов отжали на пару с Гитлером?  Вот тут у них амнезия сразу и вообще другое дело! Так что белыми и пушистыми полякам не быть. Впрочем как и нам. История она такая... разная и иногда очень грязная. Но пора бы уже просто перестать полякам свои гондурасы расчесывать И ПРОСТО ЖИТЬ ДАЛЬШЕ. Просто не лезть к соседям ни с какими поучениями и нравоучениями. Займитесь своими делами внутри своей страны, пока она у вас вроде есть. Отстаньте от соседей. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, вот какого чёрта каждый второй поляк, начитавшись своей прессы, будет мне рассказывать, какое плохое у нас правительство? Может, займётесь своими делами и не будете лезть в наши?

 

Как писал один наш поэт:

 

"И не интересуйтесь нашим бытом.

Мы сами знаем, где у нас чего".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эх, сбежит поляк...

Если бы хотел пообщаться,  то разместил  бы сообщение на русском. Пусть даже через гугл-переводчик. 

А таких "открывальшиков с ноги" несущих свет истины здесь было много.

И реакция на них соответствующая.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Все началось с захвата польши, царицы немки по происхождению. Общая нападение Гитлера и Сталина."

С трудом уважаемый, что русские празднуют 4 ноября, не припомните?

Что делали поляки в России в 1812, печеньки раздавали?

Что сделало молодое польское государство в 1920 - попёрло на восток за землей и крепостными, не так ли?

А вас то за що? Да вот за это.

Не христиане вы, а уродцы моральные.

Не лезьте сюда с вашими западными поучениями, они стоят три рубля в базарный день.

Польша, после получения независимости , напала на всех своих соседей. Отжали у немцев Силезию и Данциг, у Литвы- Вильно, были столкновения с чехами, воевали с петлюровцами за Львов, потом попёрли на Киев (то есть они ухитрились повоевать с обеими Украинами- петлюровской и советской).

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

"Все началось с захвата польши, царицы немки по происхождению. Общая нападение Гитлера и Сталина."

С трудом уважаемый, что русские празднуют 4 ноября, не припомните?

Что делали поляки в России в 1812, печеньки раздавали?

Что сделало молодое польское государство в 1920 - попёрло на восток за землей и крепостными, не так ли?

А вас то за що? Да вот за это.

Не христиане вы, а уродцы моральные.

Не лезьте сюда с вашими западными поучениями, они стоят три рубля в базарный день.

Польша, после получения независимости , напала на всех своих соседей. Отжали у немцев Силезию и Данциг, у Литвы- Вильно, были столкновения с чехами, воевали с петлюровцами за Львов, потом попёрли на Киев (то есть они ухитрились повоевать с обеими Украинами- петлюровской и советской).

 

Это смотря с какого огорода смотреть. С чего это Вы взяли, что она нападала? Она диким народам несла светоч цивилизации, основанной на первой в мире конституции от 3 мая.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zweistein, dlaczegokatastrofy doszło 10.04.2010?

Unfortunately google translate have problems to translate cyrylic to polish, so I have problems to read your answers. Your translation is also not pure.

@ tata_rr

It was normal accident. For me is easy i'm aeronautical engineer. But for some,  there is a great oportunity to earn some money. They are trying to charge russians, trying to build mysterious stories.

PiS and Kaczyński have several newspapers, reading mainly by older people, and youngsters. They are selling sensations bullshits. They have some main themes like church, gays, invitro, 10.04 etc. You need knowledge to talk about science or economy, so they thrill people with Russians, gays, god etc.

 

Do you think Polish people are against Russians. Maybe a little bit, every day Russian Aero Forces are closing to neighbor's borders. Russian army is threating with missiles in Kaliningrad zone.

We are deeply against Putin, oligarchs, Janukowycz and others who steal your taxes and are building palaces. They are responsible for your level of home finances. They are responsible for a way you are talking about others. History was falsified in previous century. We have been learning from false books for more than 40 years, and so you are.

I gave you a good example, almost 30 000 000 slavs died during WW2, and somebody is proud that we have won war? Who is proud?

It is sad. 

French, England, USA have won, they lost 1 milion peple, growing economy. They earn 4-5 times more than Polish, Lithuanian or Russian workers.

Switzerland, Sweden, etc really won this war.  How to win the war? Don't be involved in war :)

 

Do you think that EU is interested in Ukrainian war? They are only interested in making money.  It is sad because there is falling econony down. People are poor, everything was stolen by oligarchs, and it will be only worse, because of war. New goverment is new oligarchs.

 

Our problems came from comunistic time, all the post comunistic country are 20-30 years back in development. We have democracy, it is nice, new etc but still the same groups are in goverment.

We have german newspapers and you have kremlin newspapers. This is democracy like in African countries.

 

We polish people wish you a good luck, the same to ukrainians, belorussians, serbs, croatian, macedonian, latvian etc.  Maybe there will be day, that we will drink vodka, for better slavic future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
К сожалению, Google Translate есть проблемы, чтобы перевести cyrylic на польский, так что я проблем с чтением ваших ответов. Ваш перевод также не чисто.

@ Tata_rr

Это было нормально случайно. Для меня это просто я авиационного инженера. Но для некоторых, есть большой Oportunity, чтобы заработать немного денег. Они пытаются взимать русских, пытаясь построить таинственные истории.

ПиС и Качиньский есть несколько газет, читая в основном пожилых людей, и молодежи. Они продают ощущения bullshits. У них есть некоторые основные темы, как церкви, геи, Инвитро, 10,04 и т.д. Вы нужны знания, чтобы поговорить о науке или экономике, поэтому они трепет людей с русскими, геи, бог и т.д.

 

Как вы думаете, польский народ против русских. Может быть, чуть-чуть, каждый день российские Aero Силы закрытия к границам соседа. Русский армия threating с ракетами в зоне Калининградской области.

Мы глубоко против Путина, олигархами, Janukowycz и другие, которые крадут ваши налоги и строят дворцы. Они несут ответственность за вашего уровня домашних финансов. Они несут ответственность за так, как вы говорите о других. История была фальсифицирована в прошлом веке. Мы изучили от ложных книг для более чем 40 лет, и поэтому вы.

Я дал вам хороший пример, почти 30 000 000 славяне умер во время WW2, и кто-то гордится тем, что мы выиграли войну? Кто гордится?

Это грустно.

Французский, Англия, США победили, они проиграли 1 Milion peple, растущей экономики. Они зарабатывают в 4-5 раз больше, чем польских, литовских или русских рабочих.

Швейцария, Швеция и др действительно выиграл эту войну. Как выиграть войну? Не участвовать в войне :)

 

Вы думаете, что ЕС заинтересован в украинской войны? Они заинтересованы только в зарабатывании денег. Как это ни печально, потому что есть падение econony вниз. Люди бедные, все было украдено олигархов, и это будет только хуже, из-за войны. Новый НОУ это новые олигархи.

 

Наши проблемы пришли из comunistic время, все после comunistic страна 20-30 лет назад в развитии. У нас демократия, это хорошо, новый и т.д., но все еще те же группы, в правительства.

У нас есть немецкие газеты, и вы должны газеты Кремля. Это и есть демократия, как в африканских странах.

 

Мы польский народ Желаем вам удачи, равно украинцев, белорусов, сербов, хорватский, македонский, Латвии и т.д. Может быть, будет день, что мы будем пить водку, для лучшего славянской будущем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Zweistein, dlaczegokatastrofy doszło 10.04.2010?

Unfortunately google translate have problems to translate cyrylic to polish, so I have problems to read your answers. Your translation is also not pure.

@ tata_rr

It was normal accident. For me is easy i'm aeronautical engineer. But for some,  there is a great oportunity to earn some money. They are trying to charge russians, trying to build mysterious stories.

PiS and Kaczyński have several newspapers, reading mainly by older people, and youngsters. They are selling sensations bullshits. They have some main themes like church, gays, invitro, 10.04 etc. You need knowledge to talk about science or economy, so they thrill people with Russians, gays, god etc.

 

Do you think Polish people are against Russians. Maybe a little bit, every day Russian Aero Forces are closing to neighbor's borders. Russian army is threating with missiles in Kaliningrad zone.

We are deeply against Putin, oligarchs, Janukowycz and others who steal your taxes and are building palaces. They are responsible for your level of home finances. They are responsible for a way you are talking about others. History was falsified in previous century. We have been learning from false books for more than 40 years, and so you are.

I gave you a good example, almost 30 000 000 slavs died during WW2, and somebody is proud that we have won war? Who is proud?

It is sad. 

French, England, USA have won, they lost 1 milion peple, growing economy. They earn 4-5 times more than Polish, Lithuanian or Russian workers.

Switzerland, Sweden, etc really won this war.  How to win the war? Don't be involved in war :)

 

Do you think that EU is interested in Ukrainian war? They are only interested in making money.  It is sad because there is falling econony down. People are poor, everything was stolen by oligarchs, and it will be only worse, because of war. New goverment is new oligarchs.

 

Our problems came from comunistic time, all the post comunistic country are 20-30 years back in development. We have democracy, it is nice, new etc but still the same groups are in goverment.

We have german newspapers and you have kremlin newspapers. This is democracy like in African countries.

 

We polish people wish you a good luck, the same to ukrainians, belorussians, serbs, croatian, macedonian, latvian etc.  Maybe there will be day, that we will drink vodka, for better slavic future.

 

In a future u must use russian language.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Zweistein, dlaczegokatastrofy doszło 10.04.2010?

Unfortunately google translate have problems to translate cyrylic to polish, so I have problems to read your answers. Your translation is also not pure.

@ tata_rr

It was normal accident. For me is easy i'm aeronautical engineer. But for some,  there is a great oportunity to earn some money. They are trying to charge russians, trying to build mysterious stories.

PiS and Kaczyński have several newspapers, reading mainly by older people, and youngsters. They are selling sensations bullshits. They have some main themes like church, gays, invitro, 10.04 etc. You need knowledge to talk about science or economy, so they thrill people with Russians, gays, god etc.

 

Do you think Polish people are against Russians. Maybe a little bit, every day Russian Aero Forces are closing to neighbor's borders. Russian army is threating with missiles in Kaliningrad zone.

We are deeply against Putin, oligarchs, Janukowycz and others who steal your taxes and are building palaces. They are responsible for your level of home finances. They are responsible for a way you are talking about others. History was falsified in previous century. We have been learning from false books for more than 40 years, and so you are.

I gave you a good example, almost 30 000 000 slavs died during WW2, and somebody is proud that we have won war? Who is proud?

It is sad. 

French, England, USA have won, they lost 1 milion peple, growing economy. They earn 4-5 times more than Polish, Lithuanian or Russian workers.

Switzerland, Sweden, etc really won this war.  How to win the war? Don't be involved in war :)

 

Do you think that EU is interested in Ukrainian war? They are only interested in making money.  It is sad because there is falling econony down. People are poor, everything was stolen by oligarchs, and it will be only worse, because of war. New goverment is new oligarchs.

 

Our problems came from comunistic time, all the post comunistic country are 20-30 years back in development. We have democracy, it is nice, new etc but still the same groups are in goverment.

We have german newspapers and you have kremlin newspapers. This is democracy like in African countries.

 

We polish people wish you a good luck, the same to ukrainians, belorussians, serbs, croatian, macedonian, latvian etc.  Maybe there will be day, that we will drink vodka, for better slavic future.

 

In a future u must use russian language.

 

Ой, по-ангельски я не понимаю. А можно по-польску?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

 

Zweistein, dlaczegokatastrofy doszło 10.04.2010?

Unfortunately google translate have problems to translate cyrylic to polish, so I have problems to read your answers. Your translation is also not pure.

@ tata_rr

It was normal accident. For me is easy i'm aeronautical engineer. But for some,  there is a great oportunity to earn some money. They are trying to charge russians, trying to build mysterious stories.

PiS and Kaczyński have several newspapers, reading mainly by older people, and youngsters. They are selling sensations bullshits. They have some main themes like church, gays, invitro, 10.04 etc. You need knowledge to talk about science or economy, so they thrill people with Russians, gays, god etc.

 

Do you think Polish people are against Russians. Maybe a little bit, every day Russian Aero Forces are closing to neighbor's borders. Russian army is threating with missiles in Kaliningrad zone.

We are deeply against Putin, oligarchs, Janukowycz and others who steal your taxes and are building palaces. They are responsible for your level of home finances. They are responsible for a way you are talking about others. History was falsified in previous century. We have been learning from false books for more than 40 years, and so you are.

I gave you a good example, almost 30 000 000 slavs died during WW2, and somebody is proud that we have won war? Who is proud?

It is sad. 

French, England, USA have won, they lost 1 milion peple, growing economy. They earn 4-5 times more than Polish, Lithuanian or Russian workers.

Switzerland, Sweden, etc really won this war.  How to win the war? Don't be involved in war :)

 

Do you think that EU is interested in Ukrainian war? They are only interested in making money.  It is sad because there is falling econony down. People are poor, everything was stolen by oligarchs, and it will be only worse, because of war. New goverment is new oligarchs.

 

Our problems came from comunistic time, all the post comunistic country are 20-30 years back in development. We have democracy, it is nice, new etc but still the same groups are in goverment.

We have german newspapers and you have kremlin newspapers. This is democracy like in African countries.

 

We polish people wish you a good luck, the same to ukrainians, belorussians, serbs, croatian, macedonian, latvian etc.  Maybe there will be day, that we will drink vodka, for better slavic future.

 

In a future u must use russian language.

 

Ой, по-ангельски я не понимаю. А можно по-польску?

 

Я о том чтобы он использовал русский язык

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы польский народ Желаем вам удачи, равно украинцев, белорусов, сербов, хорватский, македонский, Латвии и т.д. Может быть, будет день, что мы будем пить водку, для лучшего славянской будущем.

Взаимно.  Только я не понял, кто нам мешает совместно пить водку сейчас - Путин?  :)  Мне Путин не мешает - почему он мешает Вам?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну не пугайте вы его. Тут и так никого, кроме Дзидека не осталось. А у него одна тема))))))
Как я понимаю, человек хочет что бы появились российские издания на польском? Увы, Польша слишком "малый игрок", что бы для него издавать переводы российской прессы. RT в Германии, то появилось не так давно. А уж Польша, что но не в первом десятке, кому это будут делать.

Edited by ATuin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну не пугайте вы его. Тут и так никого, кроме Дзидека не осталось. А у него одна тема))))))

Как я понимаю, человек хочет что бы появились российские издания на польском? Увы, Польша слишком "малый игрок", что бы для него издавать переводы российской прессы. RT в Германии, то появилось не так давно. А уж Польша, что но не в первом десятке, кому это будут делать.

Дык на днях на усадьбе статейка проскакивала про вещание на польшу. Чёт там спутник какой то.

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожалению, Google Translate есть проблемы, чтобы перевести cyrylic на польский, так что я проблем с чтением ваших ответов. Ваш перевод также не чисто.

@ Tata_rr

Это было нормально случайно. Для меня это просто я авиационного инженера. Но для некоторых, есть большой Oportunity, чтобы заработать немного денег. Они пытаются взимать русских, пытаясь построить таинственные истории.

ПиС и Качиньский есть несколько газет, читая в основном пожилых людей, и молодежи. Они продают ощущения bullshits. У них есть некоторые основные темы, как церкви, геи, Инвитро, 10,04 и т.д. Вы нужны знания, чтобы поговорить о науке или экономике, поэтому они трепет людей с русскими, геи, бог и т.д.

 

Как вы думаете, польский народ против русских. Может быть, чуть-чуть, каждый день российские Aero Силы закрытия к границам соседа. Русский армия threating с ракетами в зоне Калининградской области.

Мы глубоко против Путина, олигархами, Janukowycz и другие, которые крадут ваши налоги и строят дворцы. Они несут ответственность за вашего уровня домашних финансов. Они несут ответственность за так, как вы говорите о других. История была фальсифицирована в прошлом веке. Мы изучили от ложных книг для более чем 40 лет, и поэтому вы.

Я дал вам хороший пример, почти 30 000 000 славяне умер во время WW2, и кто-то гордится тем, что мы выиграли войну? Кто гордится?

Это грустно.

Французский, Англия, США победили, они проиграли 1 Milion peple, растущей экономики. Они зарабатывают в 4-5 раз больше, чем польских, литовских или русских рабочих.

Швейцария, Швеция и др действительно выиграл эту войну. Как выиграть войну? Не участвовать в войне :)

 

Вы думаете, что ЕС заинтересован в украинской войны? Они заинтересованы только в зарабатывании денег. Как это ни печально, потому что есть падение econony вниз. Люди бедные, все было украдено олигархов, и это будет только хуже, из-за войны. Новый НОУ это новые олигархи.

 

Наши проблемы пришли из comunistic время, все после comunistic страна 20-30 лет назад в развитии. У нас демократия, это хорошо, новый и т.д., но все еще те же группы, в правительства.

У нас есть немецкие газеты, и вы должны газеты Кремля. Это и есть демократия, как в африканских странах.

 

Мы польский народ Желаем вам удачи, равно украинцев, белорусов, сербов, хорватский, македонский, Латвии и т.д. Может быть, будет день, что мы будем пить водку, для лучшего славянской будущем.

А что плохого сделал Вам лично Путин, что Вы его так ненавидите?

Наше оружие на нашей территории? Так вы на своей вообще американское разместили и что теперь?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Мы польский народ Желаем вам удачи, равно украинцев, белорусов, сербов, хорватский, македонский, Латвии и т.д. Может быть, будет день, что мы будем пить водку, для лучшего славянской будущем.

Взаимно.  Только я не понял, кто нам мешает совместно пить водку сейчас - Путин?  :)  Мне Путин не мешает - почему он мешает Вам?

 

Как эльф может пить водку с орком? Это ж такая ломка. Или огромная душевная работа над собой - преодолеть отвращение. Того и смотри как бы не сожрал. Вон украинцы вырвались из Мордора и страданиями очищаются от мордорской коросты. Русским тоже предстоит пройти этот путь - переродиться из орка хотя бы в человека. Вот тогда водочку и попьём. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

У них есть некоторые основные темы, как церкви, геи, Инвитро, 10,04 

Что такое 10.04? 10 часов 4 минуты? Это такая актуальная тема в Польше?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Ну не пугайте вы его. Тут и так никого, кроме Дзидека не осталось. А у него одна тема))))))

Как я понимаю, человек хочет что бы появились российские издания на польском? Увы, Польша слишком "малый игрок", что бы для него издавать переводы российской прессы. RT в Германии, то появилось не так давно. А уж Польша, что но не в первом десятке, кому это будут делать.

Дык на днях на усадьбе статейка проскакивала про вещание на польшу. Чёт там спутник какой то.

 

Точно! я и забыл. Ну пусть ищет этот канал хотя бы на youtube.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Ну не пугайте вы его. Тут и так никого, кроме Дзидека не осталось. А у него одна тема))))))

Как я понимаю, человек хочет что бы появились российские издания на польском? Увы, Польша слишком "малый игрок", что бы для него издавать переводы российской прессы. RT в Германии, то появилось не так давно. А уж Польша, что но не в первом десятке, кому это будут делать.

Дык на днях на усадьбе статейка проскакивала про вещание на польшу. Чёт там спутник какой то.

 

Точно! я и забыл. Ну пусть ищет этот канал хотя бы на youtube.

 

Вооо, нашёл. ТЫЦ

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

 

Ну не пугайте вы его. Тут и так никого, кроме Дзидека не осталось. А у него одна тема))))))

Как я понимаю, человек хочет что бы появились российские издания на польском? Увы, Польша слишком "малый игрок", что бы для него издавать переводы российской прессы. RT в Германии, то появилось не так давно. А уж Польша, что но не в первом десятке, кому это будут делать.

Дык на днях на усадьбе статейка проскакивала про вещание на польшу. Чёт там спутник какой то.

 

Точно! я и забыл. Ну пусть ищет этот канал хотя бы на youtube.

 

Вооо, нашёл. ТЫЦ

 

Супер! Там даже радио по-польску есть!!!  :nyam:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×